Kenmerk:              02072020/MDG

Onderwerp:         Bedenkingen AVV Kinderopvang

 

Den Haag, 2 juli 2020

Bedenkingen AVV Kinderopvang

 

  1. Representativiteit

Uit de representativiteitscijfers lijkt het erop dat waar het gaat om de werknemers voldaan is aan het meerderheidsvereiste (71%). Kanttekeningen zijn dat niet duidelijk is of alle meegetelde werknemers ook werkzaam zijn in de kinderopvang. Hoe zit het bijvoorbeeld met medewerkers van peuterspeelzalen?

Aan werkgeverszijde is slechts 37% vertegenwoordigd.

Voorts blijkt er een duidelijke tweedeling tussen grote en kleine instellingen. De betrokken instellingen hebben gemiddeld 68,8 fte’s en de niet betrokken instellingen slechts 16,1. Er is dus sprake van een zeer scheve verdeling tussen grote en kleine instellingen.

De veelal kleinere ondernemingen en instellingen zijn niet bij het Cao-overleg betrokken.

 

  1. Algemeen belang – marktverstoring

Gezien deze zeer scheve verhouding tussen grote en kleine bedrijven dreigt een ernstige verstoring van de markt aan de aanbodzijde. De CAO vergt een extra loonruimte die de grote bedrijven wel kunnen opbrengen maar de kleine niet. Dit maakt dat de kleinere bedrijven uit de markt gedrukt worden. Ten eerste staat dit op gespannen voet met het beginsel van eerlijke mededinging en ten tweede leidt dit tot een verschraling van de markt die zowel voor consumenten als voor werknemers uiteindelijk negatieve gevolgen zal hebben. Door het wegvagen van de kleine instellingen wordt de pluriformiteit van het aanbod sterk aangetast. Bovendien kan de marktverstoring op termijn een prijsverhogend effect hebben. Er dreigt een kleine groep zeer grote aanbieders te ontstaan met een te grote marktmacht.

 

  1. Te grote benadeling van de rechtmatige belangen van de niet bij het Cao-overleg betrokken instellingen

De CAO is tot stand gekomen in maart 2020. Sindsdien zijn de omstandigheden in de kinderopvang drastisch gewijzigd, waardoor bij de kleinere instellingen alle loonruimte opgesoupeerd is. De CAO is voor de kleinere instellingen onbetaalbaar geworden. Mede om die reden is de benadeling van de kleinere instellingen niet aanvaardbaar.

Met vriendelijke groet,
Namens de BVOK

 

Mylan de Groot
Voorzitter

Email: info@bvok.nl
Website: www.bvok.nl