BVOK doet voorstel voor compensatieregeling ouders

Den Haag, 26 maart 2020

Probleemstelling

Inzake de compensatieregeling en de hiertoe getekende intentie verklaring compenseren eigen bijdrage bij doorbetaling kinderopvang, bestaat inmiddels veel onduidelijkheid en bezorgdheid. Er is in de regeling onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de maximum uurprijs (bij een groot deel van de kinderopvangbedrijven) niet kosten dekkend is. In voorkomende gevallen zal de voorgestelde regeling daarom leiden tot liquiditeitsproblemen en mogelijk erger.

Om het probleem heel concreet te maken, hierbij een voorbeeld aan de hand van kinderopvangbedrijven van BVOK bestuurders in de Randstad:

In het geval van Villa Valentijn Den Haag bedraagt het verschil € 0.80 per opvang-uur, bij Dikkedeur Rotterdam € 0.97 per opvang-uur en bij Junior Service Amsterdam € 1.14 per opvang-uur. Ook de directe concurrenten/collega’s hanteren dergelijke tarieven, dit is de realiteit in de grote steden.

BK en BMK stappen hier luchtig overheen. De BVOK ziet echter niet waar dit geld vandaan moet komen en vindt de regeling derhalve volstrekt onverantwoord en niet-realistisch.

De meeste kinderopvangorganisaties zien nu reeds de omzet stagneren/teruglopen. Niet omdat ouders niet willen doorbetalen, maar omdat ouders hun baan verliezen.

Dat effect zal de komende maanden versterkt doorwerken.

Voor veel kinderopvangbedrijven, zeker in de Randstad, geldt hetzelfde als voor de bedrijven in het voorbeeld, dat op basis van het maximum uurtarief verlies gedraaid wordt.

De BVOK stelt daarom de volgende aanpassing voor, ten einde liquiditeitsproblemen in de sector te voorkomen:

Uitgangspunten voor de aangepaste regeling

  1. De regeling dient eenvoudig uitvoerbaar te zijn;
  2. De regeling dient de liquiditeit van kinderopvangbedrijven te ontzien tijdens deze crisis;
  3. De regeling dient voor ouders duidelijk te zijn.

De aangepaste regeling

De belastingdienst vergoed, vanaf het moment van de gedwongen sluiting (maandag 16 maart), aan de ouders, het verschil tussen het factuurbedrag en de kinderopvangtoeslag. De ouders betalen over deze periode op de gebruikelijke wijze de facturen van de kinderopvangorganisaties.
(Dit is de gehele regeling in twee zinnen!)

Wat betekent deze regeling voor de rijksoverheid?

Het betekent dat een oplossing wordt aangereikt die 1) voor de ouders tot gevolg heeft dat zij per saldo geen kosten voor kinderopvang hebben gedurende de periode dat de sector gedwongen is de deuren gesloten te houden, 2) voor de sector werkbaar is, 3) eenvoudig uitvoerbaar is en 4) voorkomt dat een enorme druk gaat ontstaan op het toeslagensysteem doordat zowel nu als na heropening van de sector massaal herberekeningen van de kinderopvangtoeslag noodzakelijk is.

Wat betekent deze regeling voor de kinderopvangsector?

Het betekent dat de compensatieregeling de liquiditeit van de ondernemingen niet raakt gedurende de periode van de gedwongen sluiting.

Tot slot

Laten we niet vergeten dat kinderopvangbedrijven geen geldscheppende bevoegdheid hebben. Extra kosten worden doorberekend aan ouders. Derhalve, de in de intentieverklaring voorgesteld ‘vergoeding aan ouders’ door kinderdagopvangbedrijven zal uiteindelijk in de tariefsfeer aan ouders worden doorberekend. Dit betekent extra kosten voor ouders en een nog grotere discrepantie tussen de bedrijfskosten en de kinderopvangtoeslagtabel.

De hierboven voorgestelde oplossing is echt het beste voor ouders, kinderopvangbedrijven én de overheid.

Met vriendelijke groet,
Namens de BVOK

Annemieke Blansjaar-van Santen
Bestuurder/Secretaris