Meldpunt klachten GGD

De BVOK hecht veel waarde aan de stem van ondernemers. Zij heeft daarom met interesse
kennis genomen van dit artikel en bijbehorend position paper dat een grondige analyse geeft
van knelpunten in het toezicht. Een analyse die breed wordt gedeeld door onze leden. Om die
reden is het nu een speerpunt voor BVOK, naast het borgen van kwaliteit, het tegengaan van
doorgeslagen regelzucht, het betaalbaar houden van de kinderopvang en het realiseren van
een rechtvaardige en transparante CAO.
Het is jammer dat BK en BMK verkozen om samen op te trekken in dit dossier en niet hebben
ingezet op het bundelen van krachten op zo’n belangrijk onderwerp. BK en BMK willen in
tripartite overleg met GGD GHOR/VNG waarin zij zullen proberen de toezichthouder te
overtuigen van haar ongelijk inzake de door haar gehanteerde interpretaties. BVOK wil juist
inzetten op de onderliggende meer structurele knelpunten die het position paper laat zien,
zodat we niet langer van incident naar incident hoppen. We moeten daarom terug naar het
uitgangspunt van de kinderopvang als zelfregulerende marktbranche, waarop de Wko berust
en waarbij onze bedoeling met de kwaliteitsregels voorop staat. Die bedoeling moeten we ook
zorgvuldiger formuleren en explicieter in regels vastleggen, zodat de toezichthouder weet
waar die aan toe is. Tevens moeten we voorkomen dat lagere regelgeving die buiten ons om
tot stand komt, zoals het Besluit Registers Kinderopvang, strijd geeft met die bedoeling en de
regels zoals die zijn vastgelegd in de Wet, zoals Wko en IKK. Het is van groot belang dat
kwaliteit, dus kindbelang en ouderbelang, weer de boventoon gaan voeren. Daarover zullen
we op korte termijn overleg entameren met de convenantpartijen. Waar nodig zullen we
toewerken naar een wetswijziging die breed gedragen wordt door de ondernemers in de
branche. Zíj zijn wat ons betreft nu aan woord. Niet de beroepsbestuurders van BK en BMK,
niet de toezichthouder maar de opvangaanbieders zelf.
Om ook de niet georganiseerde collega’s te bereiken en hen een forum te bieden waarin zij
met hun praktijkervaringen en wensen terecht kunnen, is er een Meldpunt opgezet zoals
in het position paper is aangekondigd maar niet door BK en BMK wordt gesteund.

Over de resultaten van dit Meldpunt wil BVOK in gesprek met GGD GHOR en zoeken naar landelijke verbeter-opties.

U kunt ons een mail sturen om uw klachten met ons te delen.