Geachte mevrouw Blansjaar-van Santen,

 

Op 02-07-2020 ontving ik uw bedenking(en) tegen het avv-verzoek van (gewijzigde) bepalingen van de cao Kinderopvang voor kindercentra en gastouderbureaus.

Uw bedenkingen zijn inmiddels in behandeling genomen.

De bedenkingenprocedure voorziet erin dat de ingediende bedenkingen voor reactie worden voorgelegd aan cao-partijen. Na ontvangst van deze reactie wordt de bedenkingenprocedure voortgezet.

De bedenkingen, de reactie van cao-partijen en het voorgenomen besluit van de Minister of eventueel specifieke vragen van de Minister kunnen aan de Stichting van de Arbeid worden voorgelegd met een verzoek om een reactie, tenzij de bedenkingen een herhaling zijn van eerder ingebrachte bedenkingen waarover al besloten is of indien de bedenkingen in het licht van staand beleid evident kansloos zijn.

Op het avv-verzoek en de hiertegen ingebrachte bedenkingen wordt een met redenen omkleed besluit genomen, waarvan mededeling wordt gedaan in de Staatscourant.

U wordt geïnformeerd over het genomen besluit.

 

Met vriendelijke groet,

M.C. de Vries