Persbericht

Den Haag, 9 maart 2020

BVOK de economische realiteit, uurtarief naar € 9 per uur

Uit het jaarlijkse Sectorrapport Kinderopvang van het Waarborgfonds Kinderopvang bleek recentelijk dat de solvabiliteit in de Kinderopvangsector 30% lager ligt dan het gemiddelde van het Nederlandse mkb (20% i.p.v. 30%). Ruim 20% van de kinderopvangbedrijven kent een negatieve solvabiliteit en ruim 30% van de kinderopvangbedrijven kent liquiditeitstekort.

Het herstel van de financiële positie van de sector wordt over 2018 geraamd op enige procenten.

BVOK Bestuurder Mylan de Groot: ‘De Kinderopvangsector is nog altijd broos en kwetsbaar. De Kinderopvangsector is nog altijd niet hersteld van de periode 2011-2014. Een periode waar vraag en omzet met 30% daalden, terwijl de lonen bleven stijgen.’

Voor een belangrijk deel werd ook in de periode 2011-2014 de crisis ingeleid door bezuinigingen op de kinderopvangtoeslagtabel in combinatie met productiviteit verlagende maatregelen.

Ook nu is wederom sprake van bezuiniging op de kinderopvangtoeslagtabel (de indexatie blijft immers achter bij de kostenontwikkeling van de sector) en de Wet IKK bevat meerdere productiviteit verlagende maatregelen.

Een belangrijke les die de kinderopvangsector geleerd heeft van de vorige crisis: de kinderopvangsector kent geen schaalvoordelen. De beroepskracht-kind-ratio en de CAO zijn voor alle kinderopvangorganisaties gelijk. Toch hebben vele organisaties het prijswapen ingezet om de crisisjaren 2011-2014 het hoofd te bieden. Proberen om de goedkoopste te zijn leidt in de kinderopvangsector echter tot liquiditeitsproblemen wat weer leidt tot kwaliteitsproblemen en mogelijk zelfs tot gedwongen verkoop of sluiting. Het is op grote schaal gebeurd, en de gevolgen zijn nog altijd zichtbaar op de balans van de betreffende organisaties.

De BVOK adviseert haar leden daarom als volgt:

Voor een gezonde exploitatie, waarbij een onderneming werkt vanuit een gezonde balans en liquiditeitspositie, is een uurtarief van minimaal € 9 per uur vereist. Vanwege de hogere huisvestigingskosten in de randstad kan er in deze regio nog een euro per uur bijkomen.

Mylan de Groot: ‘BVOK staat voor kwaliteit en toegankelijkheid van de sector. Met een passende tariefstelling kan de kwaliteit en continuïteit geborgd worden. De toegankelijkheid is echter een punt van zorg. De Nederlandse kinderopvang wordt voor de ouders immers duurder. BVOK heeft hiervoor een plan ontwikkeld dat wij op korte termijn aan de politiek zullen presenteren.’

Zie ook www.bvok.nl

Mylan de Groot

bestuurder/voorzitter