Persbericht – BVOK weerstand ongebalanceerde compensatieregeling

Den Haag, 24 maart 2020

Leden van de BVOK zijn ontstemd over de intentieverklaring, die kennelijk ‘namens de kinderopvangorganisaties’, is ondertekend op het Ministerie.

De pijn van de regeling komt voort uit het feit dat kinderopvangbedrijven ouders, uit eigen zak, dienen te compenseren voor het verschil tussen het factuurbedrag en het maximum uurtarief.

De Kinderopvangsector is de afgelopen jaren geconfronteerd met tal van kostenverhogende maatregelen en wetgeving, hetgeen zich niet in voldoende mate heeft vertaald in de verhoging van het maximum uurtarief. Met als gevolg dat veel kinderopvangorganisaties een uurtarief berekenen dat boven het maximum uurtarief ligt. (Zie publicaties BVOK:  9 maart 2020, 15 maart 2020, 22 maart 2020).

In een sector waar de solvabiliteit en de liquiditeit niet op orde zijn, en waar in goede tijden getracht wordt een rentabiliteit van 5% te behalen, heeft deze regeling daarom een dramatische uitwerking. Het terugbetalen van 10-15% van de gefactureerde omzet, waarbij de kosten (nagenoeg) gelijk blijven, leidt direct tot liquiditeitsproblemen. Hier is niet goed over nagedacht.

De staatskas is van alle Nederlanders
Waar de overheid zich inspant om ervoor te zorgen dat werknemers volledig doorbetaald worden, waarbij zij een stuwmeer aan vakantiedagen voor zich uit mogen schuiven, dienen werkgevers het gelag (mede) te betalen. Van werkgevers wordt verwacht dat zich tot over de nek in de schulden te steken, bijvoorbeeld d.m.v. het uitstellen van belastingen of het afsluiten van kostbare borgstellingskredieten. Zelfs de noodwet NOW biedt slechts een gedeeltelijke compensatie voor de loonkosten. Waarom worden in de deze zeer bijzondere tijd de salarissen van werknemers niet gereduceerd tot 90% van het laatst verdiende loon, met een compensatie voor de werkgevers tot 80%, zodat de lasten door ons allemaal gedragen worden? Waarom dienen vakantiedagen niet naar rato te worden afgebouwd? De kinderopvangsector dreigt in abominabele toestand uit de crisis te komen.

Oproep aan de Minister
Laten we voorkomen dat straks, via noodwetten en spoedmaatregelen, de kinderopvangsector dient te worden gered. Het gaat om de zorg voor kinderen, die komt in gevaar indien bedrijven in ernstige liquiditeitsnood verkeren.

Laat de compensatieregeling het verschil tussen de ontvangen kinderopvangtoeslag en het factuurbedrag afdekken. Hiermee wordt een kwetsbare, voor Nederland zeer belangrijke sector, veilig door de crisis geloodst. Dit is niet het moment om te gaan kruidenieren met de staatkas, veel kinderopvangbedrijven zijn namelijk niet in staat om ouders 10-15% terug te betalen.

Tot slot
De BVOK heeft de afgelopen weken haar ledenaantal zien verdrievoudigen. Dagelijks melden zich nieuwe leden aan, zelfs maatschappelijke organisaties nemen contact op. Kennelijk vindt de zakelijke praktijkgerichte benadering van de BVOK aansluiting bij gevoelens die breed leven in de kinderopvangsector.

Zie ook www.bvok.nl