Gesloten internetconsultatie | Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

Uitgelicht:

Er zijn in totaal drie openbare reacties op deze consultatie ontvangen. Deze reacties zijn toegevoegd als bijlagen….(Zie voor meer info “Voor leden”)


OCW | Beantwoording Kamervragen Westerveld (GL) over promovendi

Uitgelicht:

Vraag 4
Wat vindt u ervan dat vanwege deze onduidelijke status (internationale) beurspromovendi geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag, terwijl promovendi in loondienst dat wel kunnen?

Antwoord 4….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamerbrief inzake arbeidsmarktkrapte en wachtlijsten kinderopvangsector

Uitgelicht:

Tot besluit
De overheid hecht aan goede, veilige en financieel toegankelijke kinderopvang, omdat ze het belang inziet dat ouders arbeid en zorg kunnen combineren. Lange wachttijden helpen daarbij niet, omdat ze een extra belasting kunnen vormen voor ouders die keuzes moeten maken over de combinatie van arbeid en zorg….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Beantwoording Kamervragen Leijten (SP) over het herstarten van het recht op toeslagen door de Belastingdienst/Toeslagen

Uitgelicht:

‘1
Kunt u aangeven of de gemaakte fouten van de Belastingdienst bij het herstarten van het recht op kindgebonden budget ook gelden voor andere toeslagen, zoals de zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of de huurtoeslag? 1)….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Initiatiefnota Van den Hul (PvdA) “Gelijke Kansen, een leven lang”

Uitgelicht:

Beslispunten
De indiener verzoekt de Tweede Kamer in te stemmen met de volgende voorstellen:
I Voorschoolse voorzieningen voor ieder kind….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Beantwoording Kamervragen Omtzigt (CDA) over de kinderopvangtoeslag, die bij veel gezinnen is stopgezet, het CAF 11-project en de brieven van de Kinderombudsman

Hierbij doe ik u de beantwoording van de vragen van het lid Omtzigt (CDA) toekomen over de kinderopvangtoeslag, die bij veel gezinnen is stopgezet, het CAF 11-project en de brieven van de Kinderombudsman (ingezonden 25 februari 2019)….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Arbeidsmarktplatform Kinderopvang | Investeer in samenwerking met UWV

‘Het opleidingsbudget van UWV voor Kansberoepen benutten voor mensen die graag de overstap naar de kinderopvang willen maken.’ Een van de ideeën die het arbeidsmarktplatform Kinderopvang ophaalde op de UWV Kennisdag voor Zorg en Welzijn op 12 februari….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Vastgestelde adviezen week 10

Uitgelicht:

Als de Afdeling advisering een advies heeft vastgesteld, is het nog niet direct openbaar en dus nog niet voor iedereen toegankelijk. Niet de Raad van State, maar de desbetreffende ministeries maken de adviezen van de Afdeling advisering op een later tijdstip openbaar.

O.a.:
– Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma….(Zie voor meer info “Voor leden”)


FNV eist 5% loonsverhoging en aanpak hoge werkdruk voor 1 miljoen medewerkers in zorg en welzijn

Uitgelicht:

– selectie kinderopvang uit de FNV Zorg & Welzijnsbarometer

MEDEWERKERS IN DE KINDEROPVANG
– Hebben het meeste van alle branches een contract van 12-23 uur of 24-31 uur (31&; 42%) en zouden het liefst van alle branches meer uren willen werken (15%).
– Geven een iets hogere werkdruk en fysieke belasting aan dan gemiddeld (81% (veel te) hoog; 57% (veel te) hoog)….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Stenogram RvW inzake verzoek Kwint (SP) om debat over het bericht ‘Wachttijden in kinderopvang lopen flink op’ d.d. 12.02.2019

Uitgelicht:

De heer Kwint heeft geen steun gekregen voor zijn verzoek. Er is wel om een brief van het kabinet gevraagd.


Tweede Kamer, 52e vergadering, dinsdag 12 februari 2019….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Groslijst mondelinge vragenuur en Regeling van Werkzaamheden d.d. 12.02.2019

Toelichting EPPA:

De Tweede Kamer heeft de groslijst van mondelinge vragen gepubliceerd. Hierop staan alle door Tweede Kamerleden aangemelde vragen voor het mondelinge vragenuur van 14.00 uur vanmiddag. De voorzitter van de Tweede Kamer maakt rond 13.00 uur bekend welke vragen uiteindelijk zijn toegelaten tot het vragenuur. Meestel worden er ongeveer vier vragen toegelaten….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Verruiming kwalificatie-eisen door besluiten Cao-tafel

Uitgelicht:

De besluiten zijn toegevoegd als bijlagen.


Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft drie besluiten genomen die tot een verruiming van de kwalificatie-eisen leiden….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Quickscan: schreeuwend tekort aan personeel in kinderopvang

Uitgelicht:

Het onderzoek is toegevoegd als bijlage.


Het personeelstekort in de kinderopvang is nijpend, blijkt uit onderzoek van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Wijziging Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie i.v.m. invoeren van regeling voor zij-instromers in voorschoolse educatie

Uitgelicht:

Dit besluit treedt in werking met ingang van 9 februari 2019 en werkt ten aanzien van artikel I, onderdeel A, en onderdeel B, subonderdeel 2, terug tot en met 1 januari 2018.


NOTA VAN TOELICHTING….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Verzoek om hoorzitting over private equity in kinderopvang

Uitgelicht:

Dit voorstel wordt besproken tijdens de procedurevergadering van de Tweede Kamercommissie SZW op dinsdag 12 februari van 16.30 tot 17.30 uur. De bijlage is niet openbaar gemaakt. Zodra er meer bekend is over dit voorstel, ontvangt u een update….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Vernieuwde handreiking btw-afdracht

Uitgelicht:

De handreiking is toegevoegd als bijlage….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamerbrief inzake toelating Stint tot de openbare weg definitief ingetrokken

Uitgelicht:

“Vandaag heb ik de aanwijzing formeel ingetrokken. Dit betekent dat voertuigen van het merk Stint definitief niet meer tot het verkeer op de weg zijn toegelaten. Van het besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.”….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Groei werknemersbanen in zorg en welzijn bovengemiddeld

Uitgelicht:

“De toename van het aantal banen was het grootst in de branches kinderopvang en geestelijke gezondheidszorg (respectievelijk 7,1 en ….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Beantwoording Kamervragen Bruins-Slot en Rog (CDA) over uitbreiding regeling Gratis VOG

Uitgelicht:

3
Klopt het dat de grootste groep vrijwilligers die actief zijn bij scholen, kinderopvang, BSO en gastouders door deze voorwaarde niet onder de regeling Gratis VOG vallen? Zo ja, wat zijn hiervoor de beweegredenen?….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van TNO inzake de Stint

Uitgelicht:

De aangenomen moties zijn als bijlagen toegevoegd.


Tweede Kamer, donderdag 24 januari 2019….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Regeling tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2019

Uitgelicht:

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2019.

De bijlage is te groot voor verzending. U kunt deze downloaden via de link onderaan dit bericht….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Stenogram debat inzake rapport van de SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ d.d. 23.01.2019

Uitgelicht:

– selectie kinderopvangtoeslag en herziening toeslagensysteem

Overzicht relevante moties:….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Stenogram inzake debat over het rapport van TNO inzake de Stint d.d. 22.01.2019

Uitgelicht:

– selectie persbericht
– selectie afspraken met kinderopvangorganisaties

Overzicht ingediende moties:….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

Uitgelicht:

De aangenomen motie is als bijlage toegevoegd….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Inbreng verslag schriftelijk overleg over uitwerking Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie

Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 29 november 2018 over de uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie (Kamerstuk 27 020, nr. 90)….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Beantwoording feitelijke vragen over de Stint en het toelatingskader bijzondere bromfietsen en toezeggingen inzake Stint

Uitgelicht:

“Vraag 1
Wanneer ontvangt de Kamer de resultaten van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)?….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Overzicht position papers inzake rondetafelgesprek vaccineren d.d. 21.01.2019

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteit: Hoorzitting / rondetafelgesprek

Datum: maandag 21 januari 2019

Tijd: 10.00 – 14.00 uur

Openbaar/besloten: openbaar

Onderwerp: Vaccineren

Agendapunt: Rondetafelgesprek inzake Vaccineren.

Blok 1: Onderzoekscommissies/wetenschappers/artsen (10.00 – 10.45 uur)…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Nieuwe brochures over Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

Uitgelicht:

De brochures zijn te groot voor verzending. U kunt deze downloaden via de link onderaan dit bericht.


Voor iedereen die in de kinderopvang te maken heeft met vluchtelingenkinderen en hun ouders zijn er nu vier brochures beschikbaar met achtergrondinformatie, praktische voorbeelden en tips….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Stenogram VAO Kinderopvang (AO d.d. 13/12) d.d. 15.01.2019

Uitgelicht:

Overzicht ingediende moties:
– 31322-381- Motie van het lid Kwint c.s. spreekt uit dat kinderopvang veel meer is dan een arbeidsmarktinstrument
– 31322-382- Motie van het lid Kwint om een onderzoek te doen naar de winsten van de kinderopvangorganisaties en waar deze winsten terechtkomen, en een overzicht hiervan naar de Kamer te sturen….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Vastgestelde adviezen week 2

Uitgelicht:

Als de Afdeling advisering een advies heeft vastgesteld, is het nog niet direct openbaar en dus nog niet voor iedereen toegankelijk. Niet de Raad van State, maar de desbetreffende ministeries maken de adviezen van de Afdeling advisering op een later tijdstip openbaar.

O.a.:….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Overzicht position papers inzake rondetafelgesprek vaccineren d.d. 21.01.2019

Uitgelicht:

De eerste position papers zijn inmiddels gepubliceerd. U ontvangt een update van dit bericht zodra er meer position papers gepubliceerd zijn….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Toezicht en handhaving kinderopvang (informatie voor ondernemers)

Toegelicht:

De brochure is als bijlage toegevoegd.


‘Toezicht en handhaving kinderopvang’ van GGD GHOR Nederland bevat de nieuwste informatie voor (nieuwe) houders in de kinderopvang….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Aanhangige adviezen

Uitgelicht:

Het kabinet heeft onderstaand besluit/wetsvoorstel voor advies ingediend bij de Raad van State. Over enkele weken zal de Raad van State haar advies aan het kabinet aanbieden. Het advies m.b.t. wetsvoorstellen komt pas beschikbaar bij toezending van het wetsvoorstel aan de Kamer. Het advies m.b.t. besluiten wordt openbaar middels een publicatie in de Staatscourant, nadat het besluit in het Staatsblad is gepubliceerd.

O.a.:
– Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met het invoeren van een regeling voor zij-instromers in de voorschoolse educatie….(Zie voor meer info “Voor leden”)

Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie kinderopvang en vaccinatie

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2018, nr. 2018-0000816618, tot benoeming van de leden van de Commissie kinderopvang en vaccinatie en het vaststellen van de vergoeding (Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie kinderopvang en vaccinatie)….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Instellingsregeling Commissie kinderopvang en vaccinatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 19 december 2018, nr. 2018-0000816616, tot instelling van een Commissie kinderopvang en vaccinatie (Instellingsregeling Commissie kinderopvang en vaccinatie)….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Rapporten met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit kinderopvangorganisaties, buitenschoolse opvang en gastouderopvang

Uitgelicht:

De rapporten met modelformulieren zijn als bijlagen toegevoegd….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Verslag inzake Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

Uitgelicht:

Selectie kinderopvang


35 050 Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Planningsbrief 2019

Uitgelicht:

Kwartaal 3
– Standpunt over verkenning of kinderdagverblijven en scholen verplicht
kunnen worden hun vaccinatiegraad bekend te maken….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Conceptverslag AO Verkeersveiligheid cie. I&W en J&V d.d. 13.12.2018

Uitgelicht:

– selectie TNO-onderzoek Stint
– selectie toezeggingen

“De heer Laçin (SP):
Dan toch even een paar opmerkingen over de Stint. Mevrouw Kröger haalde ook al de inval van het Openbaar Ministerie aan. Dat komt wel heel toevallig op dezelfde dag als het TNO-onderzoek bij het ministerie ligt. Zit daar een verband tussen of is dat toeval? Dat wil ik heel graag weten van de minister….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamerbrief inzake commissie kinderopvang en vaccinatie

Uitgelicht:

“De commissie wordt gevraagd uiterlijk 1 mei 2019 te rapporteren over haar advies. De adviesvraag wordt in (de toelichting bij de) bijgevoegde instellingsregeling uiteengezet. De commissie moet onderzoek doen naar mogelijke oplossingsrichtingen die bijdragen aan het afnemen van de zorgen bij ouders over de veiligheid van kinderopvang in relatie tot de dalende vaccinatiegraad en die praktisch werkbaar zijn voor een kindercentrum en een voorziening voor gastouderopvang”….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Conceptverslag AO kinderopvang d.d. 13.12.2018

Toelichting:

Tweede Kamerlid Kwint (SP) heeft een afrondend debat (VAO) aangevraagd dat zal plaatsvinden in januari 2019. Tijdens dit debat kunnen Kamerleden moties indienen. Staatssecretaris Van Ark heeft de volgende toezeggingen gedaan:> De staatssecretaris informeert de Kamer over de eerste resultaten van het monitoren van de uurprijzen (mei 2019)….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Hamerstukken 18 december 2018

Uitgelicht:

De wetsvoorstellen
– Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2019 (35.000 IX)
– Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (35.000 XV)
zijn als hamerstukken afgedaan. De PvdD-fractie is daarbij aantekening verleend….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Staatssecretaris Blokhuis trapt train-de-trainercursussen Gezonde Kinderopvang 2019 af

Maandag 17 december bracht staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu ) een bezoek aan Ska Kinderopvang in Amersfoort. Deze kinderopvangorganisatie is een van de 350 organisaties die werkt met een coach Gezonde Kinderopvang. Dankzij het Nationaal Preventieakkoord, dat Blokhuis vorige maand onderkende, kunnen in 2019 ruim 150 extra coaches worden opgeleid….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Beantwoording Kamervragen Westerveld (GL) over de grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

Uitgelicht:

8
Relatief veel kinderen (13 procent) willen verbetering in de situatie thuis (ouders, opvoeders of familieleden die ruzie maken of weinig thuis zijn, strikte regels, weinig aandacht voor elkaar en sommigen willen zelfs geen contact meer met ouders); ziet u hierin een rol voor uzelf? Zo, ja welke? Zo nee, waarom niet?…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Vervolg gesprek met betrekking tot de (gevolgen) van de schorsing van de Stint

Uitnodiging namens de directeur Kinderopvang drs. M.C. (Maaike) van Tuyll van Serooskerken-van Grieken en de directeur Wegen en Verkeersveiligheid/Plv DG Mobiliteit drs. R.W.C. (Ruth) Clabbers, voor een gesprek met betrekking tot de (gevolgen) van de schorsing van de Stint….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Weblog- Gijs van Dijk (PvdA) | Geen sprinkhaankapitalisten in de kinderopvang

Als je als ouder je kind naar de kinderopvang brengt dan wil je dat je kind de beste zorg en aandacht krijgt.

Het kinderdagverblijf moet veilig zijn, investeert in scholing voor haar werknemers en heeft een betaalbaar tarief. Het gaat immers om je kind die je aan hen toevertrouwt. Dan wil je niet dat de eigenaar van de crèche er puur alleen zit om zoveel mogelijk geld te verdienen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor buitenlandse aandeelhouders….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Beantwoording Kamervragen Van den Hul en Gijs van Dijk (PvdA) over onderzoek waaruit blijkt dat meer ouders peuters thuishouden

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister voor Basis – en Voortgezet Onderwijs en Media, de antwoorden op de Kamervragen van de leden Van Hul en Van Dijk (PvdA) over een onderzoek van Sociaal Werk Nederland waaruit blijkt dat ‘meer ouders peuters thuishouden’ (ingezonden 7 december 2018)….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Pak taalachterstand kinderen aan

Uitgelicht:

“Volgens GroenLinks, SP en de PvdA moeten juist kinderen uit armere gezinnen naar de voorschool kunnen. Op deze manier worden taalachterstanden zo vroeg mogelijk aangepakt. Nu vallen steeds meer van deze kinderen uit, omdat hun ouders sinds kort een eigen bijdrage moeten betalen en deze niet kunnen opbrengen. De drie partijen schrijven een wet die het mogelijk maakt dat gemeenten deze bijdrage voor werkende armen kunnen betalen.”….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamerbrief inzake rapport TNO over de Stint

Uitgelicht:

“TNO concludeert dat het veiligheidsniveau van de onderzochte Buitenschoolse Opvang Stints (hierna ‘BSO-Stint’) ontoereikend is voor personenvervoer. Gelet op de wens van uw Kamer om vaart te laten maken met het onderzoek van TNO en om hier vervolgens zo snel mogelijk over geïnformeerd te worden, zend ik u hierbij het rapport toe. Op basis van het rapport van TNO stel ik vast dat de eerdere twijfels over de veiligheid van de Stint in dit rapport worden bevestigd. Daarom ben ik dan ook voornemens over te gaan tot een intrekking van het aanwijzingsbesluit van de Stint….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Persuitnodiging: Toelichting TNO rapport naar de veiligheid van de Stint

Uitgelicht:

Nieuwspoort verzorgt een livestream. Deze is te volgen via https://www.nieuwspoort.nl/debatcentrum/live/

….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamerbrief inzake verbetertraject kinderopvangtoeslag

Uitgelicht:

‘Samenwerking met veldpartijen
Ik vind het belangrijk brancheorganisaties en belangenorganisaties van ouders in de kinderopvang te betrekken bij dit verbetertraject. De Belastingdienst deelt dit belang. Op 28 juni jl. heeft een bijeenkomst met de veldpartijen en de Belastingdienst plaatsgevonden, waarin de verbetervoorstellen uit de brief van 25 april 2018 zijn besproken….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Cijfers kinderopvang derde kwartaal 2018

1. Gebruik kinderopvangtoeslag

In het derde kwartaal van 2018 maakten gemiddeld 782.000 kinderen gebruik van kinderopvang met kinderopvangtoeslag. Tabel 1 laat zien dat er 323.000 kinderen naar de dagopvang gingen en 368.000 kinderen naar de buitenschoolse opvang….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 december 2018

O.a.:

37. Agendapunt: Voorstel van het lid Nijboer voor een rondetafelgesprek over werkende armen….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamerbrief inzake ouderparticipatiecrèches

Uitgelicht:

“Ik streef ernaar het beoogde wetsvoorstel medio 2019 bij uw Kamer in te dienen. In het wetsvoorstel zullen uiteraard de verdere details van het voorstel naar voren komen en kan ik tijdens de wetsbehandeling daarover met u van gedachten wisselen….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Duidelijke regels voor crèches gerund door ouders

Ouders die de afgelopen jaren samen met andere ouders de opvang van hun kinderen onderling hebben geregeld, en aan de kwaliteitseisen voldoen, krijgen formeel recht op kinderopvangtoeslag. Het kabinet erkent hun bijzondere positie binnen de Wet Kinderopvang. Zij krijgen een aparte plek in het kinderopvangstelsel….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamervragen Van den Hul en Gijs van Dijk ( PvdA) over onderzoek van Sociaal Werk Nederland waaruit blijkt dat meer ouders peuters thuishouden

1
Wat klopt er van het bericht dat meer ouders peuters thuishouden onder invloed van de administratieve rompslomp die de aanvraag bij de Belastingdienst van toeslagen voor peuteropvang met zich meebrengt?….(Zie voor meer info “Voor leden”)


VNG-inbreng AO Kinderopvang 13 december

Uitgelicht:

De position paper van de VNG, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad en Sociaal Werk Nederland is als bijlage toegevoegd….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamerbrief inzake advies ‘Mét andere ogen’ van de coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd

Uitgelicht:

Selectie kinderopvang uit het rapport


Deze week ontvingen wij het advies ‘Mét andere ogen’ van de coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamerbrief inzake toelatingskader bijzondere bromfietsen en toezeggingen inzake Stint

Uitgelicht:

‘Stint
Ik wil hierbij nog ingaan op enkele zaken met betrekking tot de Stint, waaronder een aantal toezeggingen dat ik heb gedaan tijdens het Algemeen Overleg Stint van 1 en 6 november jongstleden:

Analyse afwijking SWOV-advies….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Beantwoording feitelijke vragen over de 22ste Halfjaarsrapportage, Jaarplan 2019 en de wervingsbrief

Uitgelicht:

selectie kinderopvangtoeslag uit het jaarplan 2019 van de Belastingdienst….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht ‘Zorgen om homeopathischalternatief voor vaccineren’ en antwoord op vragen van het lid Veldman over de berichtgeving waarin kinderartsen oproepenop te treden tegen een homeopathisch alternatief voor vaccineren

Antwoord op vragen van het lid Veldman over de berichtgeving waarin kinderartsen oproepenop te treden tegen een homeopathisch alternatief voor vaccineren….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Wijziging begrotingsstaten ministerie van SZW 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Uitgelicht:

Selectie Kinderopvang


Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Verslag schriftelijk overleg over de wijziging van het Besluit bekostiging WPO i.v.m. het aanpassen van de groeiregeling en het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs

Uitgelicht:

De leden van de GroenLinks-fractie vragen om te reflecteren op de ontwikkeling van de budgetten voor het onderwijsachterstandenbeleid. Ook vragen zij of ik kan verzekeren dat alle scholen genoeg geld krijgen om achterstanden weg te werken….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie

Uitgelicht:

“6. Afsluiting
Met het extra geld uit het Regeerakkoord kunnen de talenten van kinderen met een risico op een onderwijsachterstand beter worden ontwikkeld. Dat is van groot belang voor hun verdere schoolloopbaan en latere positie op de arbeidsmarkt….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Najaarsnota 2018

Toelichting:

Gisterenavond heeft de minister van Financiën de Najaarsnota naar de Tweede Kamer gestuurd. De suppletoire begrotingen (per departement) zijn nog niet gepubliceerd. Een selectie van relevante passages uit deze begrotingen ontvangt u zodra deze beschikbaar komen.

Uitgelicht:

Uit de verticale toelichting (p. 30-32)….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamerbrief inzake voortgangsbrief aanpak krapte op de arbeidsmarkt

Uitgelicht:

“Het kabinet geeft werkende gezinnen met kinderen ook een steun in de rug door de kinderopvang betaalbaarder te maken. De structurele investering van € 248 mln. in de kinderopvangtoeslag ten behoeve van de betaalbaarheid van kinderopvang gaat per 1 januari 2019 in…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Minister de Jonge (VWS) opent tour van Kennisagenda Jeugd langs ministeries

Uitgelicht:

Selectie Kinderopvang


Op woensdag 28 november 2018 is de Kennisagenda Jeugd aangeboden aan minister de Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Kennisagenda Jeugd is het resultaat van een unieke samenwerking….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamerbrief inzake jaarplanning SZW 2019

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 2 oktober jl. verzocht een jaarplanning op te stellen voor 2019. Bijgesloten bij deze brief treft u een concept jaarplanning aan….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Nationaal Preventieakkoord verbetert gezondheid van alle Nederlanders

Met het Nationaal Preventieakkoord gaan meer dan 70 partijen samen aan de slag om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. Het akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Overzicht position papers inzake rondetafelgesprek Samenwerking kinderopvang en onderwijs d.d. 22 november 2018

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Volgcommissie(s): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Korte weergave overleg Kinderopvangbranche – IenW en SZW over Stints

In de navolgende linken vindt u een korte weergave van het overleg tussen de drie Kinderopvangbranches en IenW en SZW. Het overleg krijgt een vervolg op maandag 17 december 2018…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Beantwoording Kamervragen D66 over het bericht dat de Nederlandse cultuur rond vrouwemancipatie en deeltijdwerken achterhaald is

Uitgelicht:

Vraag 13
Deelt u de mening dat een flexibelere kinderopvang de keuze om meer uren te maken vergemakkelijkt? Hoe zet u zich hiervoor in?

Antwoord vraag 13
Flexibele kinderopvang in de vorm van ruimere openingstijden of de mogelijkheid om wisselende dagdelen af te nemen kan ouders ondersteunen bij het combineren van arbeid en zorg voor hun kinderen…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamerbrief inzake verder met vaccineren

Uitgelicht:

Het persbericht van het ministerie van VWS volgt onder de Kamerbrief.

“Zes actielijnen voor vaccinatiebereidheid
(…)
6. Onderzoek naar oplossingsrichtingen met betrekking tot de kinderopvang
Ik merk dat veel ouders zich zorgen maken over de vraag of hun nog niet gevaccineerde kind het risico loopt om bijvoorbeeld mazelen op te lopen op het kinderdagverblijf. Meer dan 35.000 mensen hebben een online petitie getekend om vaccinatie op kinderdagverblijven verplicht te stellen…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Inbreng verslag schriftelijk overleg over de initiatiefnota lid Bruins (CU) over ondernemen met een maatschappelijke missie

Uitgelicht:

De leden van de CDA-fractie stellen zijn verder benieuwd wat de gevolgen van het voorstel zijn om maatschappelijke modaliteit als eis te stellen aan ondernemingen in bepaalde sectoren van groot maatschappelijk belang, zoals de kinderopvang. Hoe kijken de sectoren en de kinderopvang zelf aan tegen dit voorstel?…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 november 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus

Uitgelicht:

Dit besluit treedt in werking met ingang van 17 november 2018 en vervalt met ingang van 1 januari 2020 en heeft geen terugwerkende kracht….(Zie voor meer info “Voor leden”)


35000-XV Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019

Hierbij zenden wij u de antwoorden op de vragen gesteld door de leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van de begroting 2019 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Stint: wet staat aan hoger beroep bij de Raad van State in de weg

Uitgelicht:

U vindt de uitspraak van de Raad van State in de bijlage.


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mag op dit moment geen oordeel geven over het besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat om de Stint van de openbare weg te weren….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Stint

Uitgelicht:

De aangenomen en overgenomen moties zijn als bijlage toegevoegd.


Tweede Kamer, dinsdag 13 november 2018

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Stint….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 9 november 2018

Uitgelicht:

Selectie aangifte doen van zedenmisdrijf op kinderopvang


Letterlijke tekst van de persconferentie van minister-president Rutte na afloop van de ministerraad op 9 november 2018.

Inleidend statement minister-president Rutte:
Vandaag in de ministerraad weer een aantal zaken besproken. Laat ik er een paar dingen uitlichten die ook met het uitvoeren van het regeerakkoord te maken hebben. Ten eerste hebben we gesproken over rechtsbijstand….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Beantwoording Kamervragen VVD over inschrijven voor studie en onterecht kinderopvangtoeslag ontvangen

Hierbij ontvangt u, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de antwoorden op de vragen van de leden Nijkerken-de Haan, Tielen en Lodders (VVD) over het bericht in Elsevier van 17 oktober jl.: ‘Onterecht geld opstrijken; ouders kunnen zich inschrijven voor studie en, zonder ooit op te dagen, kinderopvangtoeslag ontvangen….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Onderzoek herhaalde handhavingsadviezen – Beter toezicht door meer kennis over houders

Uitgelicht:

De Kamerbrief met het onderzoek heeft u reeds op vrijdag 9 november ontvangen.


Het vandaag gepresenteerde onderzoek naar herhaalde handhavingsadviezen biedt handvatten voor nog beter risicogestuurd toezicht.

Het laat zien waar inzet van toezicht en handhaving het meest nodig en impactvol is….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Politie wil praten met BOinK

De korpsleiding nodigt belangenvereniging BOinK en de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGSZ) uit voor een gesprek. Zowel BOinK als LANGSZ uitte gisteren in de media zorgen over de wijze waarop de politie omgaat met meldingen over vermoedens van seksueel misbruik op kinderdagdagverblijven….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamerbrief inzake toezicht en handhaving in de kinderopvangsector

Uitgelicht:

“De rapportages van de IvhO over de uitvoering van het toezicht en de handhaving in de kinderopvang geven inzicht in de werking van het stelsel. Het beeld dat uit de rapportages naar voren komt is overwegend positief. Daar ben ik blij mee….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Conceptverslag AO Stint cie. I&W (tweede termijn) d.d. 06.11.2018

Uitgelicht:

Selectie problemen kinderopvangsector


De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 6 november 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat, over: Stint (tweede termijn)….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Stenogram VAO Stint (AO d.d. 06/11) d.d. 07.11.2018

Toelichting:

Het conceptverslag van de eerste termijn van het AO Stint (d.d. 01/11) is vanochtend aan u toegezonden. Gisteren heeft de tweede termijn plaatsgevonden. Zodra het conceptverslag hiervan beschikbaar is, zullen wij u deze toezenden….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Conceptverslag AO Stint d.d. 01.11.2018

Uitgelicht:

Dit betreft het verslag van het debat over de Stint dat op 1 november plaatsvond. Dit debat werd geschorst omdat de Kamerleden graag een feitenrelaas ontvingen. Gisteravond, 6 november, heeft het vervolg van het debat plaatsgevonden.


De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 1 november 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat, over: Stint….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamerbrief inzake ontwikkelingen Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen 2018 (VOG NP)

Uitgelicht:

Motie beroepsverbod
Tijdens het VAO Kinderopvang van 15 mei jl., dienden de leden De Jong en Markuszower (beiden PVV) twee moties in die werden aangenomen. Ik geef mijn reactie op de moties mede namens de staatssecretaris van SZW. De eerste motie vraagt om een levenslang beroepsverbod voor het werken met kinderen door zedendelinquenten en mensen die veroordeeld zijn voor kindermishandeling….(Zie voor meer info “Voor leden”)

Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van OCW (VIII) voor het jaar 2019

Uitgelicht:

35 000-VIII, nr. 67
-de motie-Kwint c.s. over de eigen bijdrage voor de voorschool
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 70
-de motie-Van den Hul c.s. over gratis voorscholen voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar
VERWORPEN….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 2 november 2018

Uitgelicht:

Selectie Stint.


Letterlijke tekst van de persconferentie van minister-president Rutte na afloop van de ministerraad op 2 november 2018.

Inleidend statement minister-president Rutte:
Toch een aantal zaken te melden. We hebben vandaag het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans besproken in de ministerraad. Dat wordt volgende week door Wouter Koolmees naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is een van de grote hervormingen waar het kabinet op dit moment aan werkt….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamerbrief inzake Jaarplan 2019 Belastingdienst

Uitgelicht:

Selectie kinderopvangtoeslag uit het jaarplan 2019


In mijn brief van 26 april 2018 heb ik aangegeven een herziening van de plan- en rapportagecyclus van de Belastingdienst te overwegen. Als resultaat van die overweging heb ik op 14 juni 2018 aangekondigd voortaan jaarlijks een Jaarplan Belastingdienst en een afsluitende Jaarrapportage aan de Tweede Kamer te sturen, in het kader van een gestructureerde wijze van plannen en rapporteren die past binnen de reguliere plannings- en rapportagestructuur….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Stenogram plenaire begrotingsbehandeling OCW 2019 (VIII) eerste termijn d.d. 30.10.2018 en tweede termijn d.d. 01.11.2018

Uitgelicht:

Selectie kinderopvang (o.a. vve en onderwijsachterstandenbeleid) uit de eerste en tweede termjin van het debat, inclusief de schriftelijke beantwoording Overzicht relevante moties en amendementen:- 35000-VIII-67- Motie van het lid Kwint c.s. over de eigen bijdrage voor de voorschool ONTRADEN- 35000-VIII-70 – Motie van het lid Van den Hul c.s. over gratis voorscholen voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar ONTRADEN….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamerbrief inzake toezegging gedaan tijdens AO Stint over tijdlijn over een proces-verbaal

Tijdens het Algemeen Overleg Stint van 1 november 2018 heeft uw Kamer gevraagd om een tijdlijn over een proces-verbaal van een melding van een medewerker van een kinderdagverblijf in Amsterdam over de Stint.

Hierbij treft u deze tijdlijn aan…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Toezicht en handhaving kinderopvang (informatie voor ondernemers)

Toezicht en handhaving kinderopvang’ van GGD GHOR Nederland bevat de nieuwste informatie voor (nieuwe) houders in de kinderopvang…(Zie voor meer info “Voor leden”)


GGD Benchmark-resultaten 2017

Uitgelicht:

Selectie kinderopvang uit de benchmark.


Hoe voeren GGD’en hun taken uit, zoals het monitoren van gezondheidsrisico’s in de fysieke en sociale leefomgeving? Het is te zien in de rapportage Benchmark GGD’en 2017…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Openbaarmaking van de notitie over de resultaten van een internetconsultatie onder ondernemers over hun ervaringen met de regeldruk

Uitgelicht:

Selectie kinderopvang


De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft in het kader van de versterking van haar kennis- en informatiepositie een internetconsultatie gehouden over de ervaringen met regeldruk van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb’ers) en starters…(Zie voor meer info “Voor leden”)


22e Halfjaarsrapportage Belastingdienst

Uitgelicht:

Selectie kinderopvangtoeslag


Hierbij ontvangt u de 22e halfjaarsrapportage. De eerste helft van het jaar stond in het teken van de nieuwe veranderaanpak van de Belastingdienst. De nieuwe aanpak met een meer beheerste vernieuwing is erop gericht om gefaseerd en beheerst voortgang te boeken op een overzichtelijk aantal projecten…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Minister mocht Stints van de weg halen

Uitgelicht:

De uitspraak van de rechtbank is als bijlage toegevoegd.


De minister van Infrastructuur en Waterstaat mocht – met het oog op de verkeersveiligheid – de Stint tijdelijk van de weg halen tot het onderzoek naar het voertuig is afgerond. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een voorlopige voorziening die is aangevraagd door gastouderopvang ‘Het Kinderstraatje’ uit Almere…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Vierde nader herzien weekschema

Uitgelicht:

Vanavond vindt onder voorbehoud om 23.00 uur het VAO Stint plaats (AO d.d. 01/11). Aansluitend wordt over de ingediende moties gestemd. Het stenogram van het VAO inclusief de stemmingsuitslagen wordt toegezonden, zodra deze beschikbaar is…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Besluitenlijst procedurevergadering cie. SZW d.d. 30.10.2018

O.a.:

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Tussenbericht rapportage modificatie Stint en proces-verbaal kinderdagverblijf

Uitgelicht:

Het AO Stint vindt vanavond van 18.00-22.00 uur plaats.


Bij de beantwoording van de vragen van uw Kamer op 18 oktober 2018 heb ik aangegeven (antwoord op vraag 29) dat er nog een aantal technische onderzoeken loopt. Ik heb toegezegd u, zodra er hier meer informatie over is, te informeren. Op 30 oktober heb ik van de ILT het “Tussenbericht rapportage modificatie Stint” ontvangen…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Inbreng verslag schriftelijk overleg wijziging Besluit bekostiging WPO i.v.m. aanpassen groeiregeling en onderwijsachterstandenbeleid primair onderwijs

Uitgelicht:

O.a.Inbreng van de leden van de PvdA-fractieDe leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het onderhavige besluit. Zij onderkennen dat het voorkómen van achterstanden het meest effectief is op zeer jonge leeftijd en vinden dat ieder kind dat met een achterstand aan het onderwijs begint zeker moet zijn van het extra steuntje in de rug dat hij of zij nodig heeft…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Beantwoording Kamervragen Van den Hul (PvdA) over terugloop aantal kinderen in Amsterdamse voorscholen

Uitgelicht:

5Bent u van mening dat het huidige budget voor onderwijsachterstanden voldoende is om de gesignaleerde problemen op te lossen en de meest kwetsbare kinderen te bereiken?Ja. Door de extra investering van € 170 mln. per jaar uit het Regeerakkoord, is het structurele budget voor het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid vanaf 2020 € 486 mln. per jaar…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Beantwoording Kamervragen Westerveld (GroenLinks) over de daling van het aantal kinderen met een risico op (taal)achterstand in de voorschoolse educatie in Amsterdam en Rotterdam

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het antwoord op de vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) van uw Kamer over de daling van het aantal kinderen met een risico op (taal)achterstand in de voorschoolse educatie in Amsterdam en Rotterdam….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Beantwoording Kamervragen Kwint (SP) over terugloop van het aantal kinderen met een (leer)achterstand in de voorschoolse opvang in Amsterdam

Uitgelicht:

3Hoe gaat u samen met de staatssecretaris deze terugloop aanpakken, zodat minder kinderen een (leer)achterstand hebben wanneer zij aan de basisschool beginnen?…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Beantwoording Kamervragen Westerveld (GL) over de verwachte prijsstijging voor kinderopvang

Uitgelicht:

Op welke manier gaat u een vinger aan de pols houden en de kosten monitoren?Het ministerie van SZW monitort periodiek de ontwikkeling van de uurtarieven via data over de kinderopvangtoeslag die beschikbaar worden gesteld door de Belastingdienst. Hierover publiceert zij elk kwartaal cijfers over de kinderopvang op de website van de Rijksoverheid. Ook in 2019 zal de ontwikkeling van de uurtarieven gemonitord worden. Halverwege 2019 kan een indicatief beeld worden gegeven van de uurtarieven die ouders opgeven bij de Belastingdienst….(Zie voor meer info “Voor leden”)


SCP-rapport ‘Kijk op de kinderopvang’

Uitgelicht:

“Om meer inzicht te krijgen in hoe ouders hun beeld vormen over kinderopvang en de betaalbaarheid daarvan, start ik met een onderzoek naar de informatievergaring van ouders over kinderopvang. Hier ga ik in de volgende paragraaf uitgebreider op in.(…)Ouders die geen gebruikmaken van formele kinderopvang en kwetsbare ouders hebben deels negatievere percepties over of zijn onbekend met (sommige aspecten van) formele kinderopvang. Daarom is het belangrijk om ouders helder en gericht te informeren over kinderopvang….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Beantwoording feitelijke vragen inzake begrotingsstaten OCW (VIII) 2019

Uitgelicht:

Selectie m.b.t. onderwijsachterstandenbeleid en voorschoolse educatie”10. Kunt u bevestigen dat het streven is dat in 2020 100% van de gemeenten 640 uur voorschoolse educatie aanbiedt aan doelgroeppeuters? Vanaf welk jaar is dit wettelijk verplicht?Vanaf 2020 is er jaarlijks € 170 miljoen extra beschikbaar voor voorschoolse educatie….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Voor alle locatiemanagers van alle locaties waar Stints aanwezig zijn

Er is een bende actief die zich voordoet als onderdeel van het “Stint terugroep programma”. Dit programma bestaat niet!

De bende gaat te werk door eerst langs te komen en foto’s te maken van de Stint en de kilometerstand. Vervolgens geven ze aan de Stint de volgende dag op te halen.

Geef de Stint niet af en neem direct contact op met de politie en met onderstaand telefoonnummer.

Als er vragen zijn, bel of mail ons gerust.

Met vriendelijke groet,

Erik Nieuwpoort

Tel:    030 – 410 01 36

www.stintum.com


Kamervragen Van Gerven (SP) over bericht ‘Zorgen om homeopathisch alternatief voor vaccineren’

1
Kent u de uitzending van De Monitor over ‘Zorgen om homeopathisch alternatief voor vaccineren’? 1) Wat is uw reactie daarop?….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamervragen Veldman (VVD) over oproep kinderartsen op te treden tegen homeopathisch alternatief voor vaccineren

1
Bent u bekend met de berichtgeving van KRO-NCRV De Monitor waarin kinderartsen oproepen op te treden tegen een homeopathisch alternatief voor vaccineren?….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus 2018/2019

Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus 2018/2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 4, derde lid, van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Maakt bekend:….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Aandachtspunten VNG bij Begroting OCW

Uitgelicht:

Selectie vve. De plenaire begrotingsbehandeling OCW vindt plaats in week 44 (30, 31 oktober en 1 november).


In de week van 29 oktober – 1 november vindt er een debat plaats over de Begroting OCW. De VNG brengt de Kamer in een position paper een aantal punten onder de aandacht….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Vragen van de leden Van Weyenberg, Bergkamp en Sneller (allen D66) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Financiën over het bericht dat de Nederlandse cultuur rond vrouwemancipatie en deeltijdwerken achterhaald is. (ingezonden 19 oktober 2018)

Uitgelicht:

1
Bent u bekend met het bericht ‘Doorbreek achterhaalde Nederlandse cultuur rond vrouwenemancipatie en deeltijdwerken’?….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamervragen VVD over inschrijven voor studie en onterecht kinderopvangtoeslag ontvangen

1
Bent u bekend met het bericht ‘Onterecht geld opstrijken; Ouders kunnen zich inschrijven voor studie en, zonder ooit op te dagen, kinderopvangtoeslag ontvangen. Waterdichte controle is er niet’?….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Stenogram RvW inzake verzoek Kröger om debat over het bericht ‘Ministerie hield cruciale informatie achter over veiligheid van Stint’ d.d. 18.10.2018

Uitgelicht:

– selectie inzake het verzoek van het lid Kröger (GroenLinks) om een debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Ministerie hield cruciale informatie achter over veiligheid van stint’ (Rtlnieuws.nl, 17 oktober 2018)Mevrouw Kröger verkreeg voldoende steun voor het houden van een dertigledendebat. Er is tevens om een brief van het kabinet gevraagd….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Beantwoording feitelijke vragen over de Stint

Uitgelicht:

De bijlagen behorend bij de beantwoording zijn te groot voor verzending. U kunt deze downloaden via de link onderaan dit bericht. “Uw Kamer heeft verzocht om een schriftelijke reactie over recente berichtgeving in de media omtrent de informatieverstrekking over de veiligheid van de Stint. Door deze berichtgeving in de media zou het beeld kunnen zijn ontstaan dat uw Kamer een onvolledige weergave heeft gekregen van de feiten die hebben geleid tot het besluit om de aanwijzing van de Stint te schorsen….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Begrotingsonderzoek OCW 2019 (ongecorrigeerd stenogram)

Uitgelicht:

– selectie vroeg- en voorschoolse educatie- selectie toezeggingenDe plenaire begrotingsbehandeling OCW vindt plaats in week 44 (30, 31 oktober en 1 november).


De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 17 oktober 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: Begrotingsonderzoek OCW 2019….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Beantwoording feitelijke vragen inzake begrotingsstaten Binnenlandse Zaken, Gemeentefonds en Provinciefonds 2019

Uitgelicht:

Selectie kinderopvang/voorschoolse educatie


Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen van de Tweede Kamer over de Ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Nationaal Sportakkoord (Kamerstuk 30234-185)

Uitgelicht:

Selectie kinderopvang / IKC


In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister voor Medische Zorg over de brief van 26 juni 2018 inzake het Nationaal Sportakkoord (Kamerstuk 30 234, nr. 185)….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Vermindering btw-afdracht mogelijk

Uitgelicht:

De infokaart btw-afdracht vindt u in de bijlage.


Kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen die veel samenwerken lopen soms aan tegen het betalen van de btw. Zowel kinderopvangorganisaties als onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van btw-afdracht. Dit geldt echter niet als zij samenwerken….(Zie voor meer info “Voor leden”)

Besluitenlijst procedurevergadering cie. SZW d.d. 09.10.2018

O.a.:

4. Agendapunt: Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet
kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen
kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan
het rijksvaccinatieprogramma….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 september 2018, over kinderopvangtoeslag

Uitgelicht:

Rapportage over maatregelen Het optreden van Toeslagen in het dossier CAF 11 is tot mijn spijt niet altijd goed en zorgvuldig geweest. Ouders hebben niet op Toeslagen kunnen rekenen. Mede ingegeven door de tijdgeest is de menselijke maat soms uit het oog verloren….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Besluitenlijst procedurevergadering cie. VWS d.d. 10.10.2018

O.a.:

50. Agendapunt: Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken
2 oktober 2018)
Noot: Besluit:
• Namens de commissie zal bij de Regeling van Werkzaamheden het
verzoek worden gedaan om het debat over de afnemende vaccinatiegraad ….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Besluitenlijst procedurevergadering cie. EZK d.d. 09.10.2018

Uitgelicht:

Het doel van de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Bruins (ChristenUnie) is om een toevoeging op een bestaande rechtsvorm te introduceren: de BVm. De ‘m’ staat voor maatschappelijk….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Startende ondernemers onbekend met aftrekposten

4 op de 10 ondernemers checkt zijn aftrekposten voor belastingen niet

Utrecht, 9 oktober 2018 – Veel startende ondernemers zijn niet op de hoogte van de aftrekposten waarvan zij gebruik kunnen maken. Zo weet 1 op de 3 startende ondernemers niet welke autokosten zij zakelijk kunnen aftrekken. Ook heeft 4 op de 10 ondernemers niet gecheckt op welke aftrekposten zij recht hebben…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Lijst van vragen over de Stint

Uitgelicht:

34 Wat is het perspectief voor kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang voor het vervoer van kinderen?..(Zie voor meer info “Voor leden”)


Cijfers kinderopvang tweede kwartaal 2018

De groei in de kinderopvang zet door in het tweede kwartaal van 2018. Zowel van het aantal kinderen als ook het gemiddelde aantal uren opvang per kind…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Aanhangige adviezen

Uitgelicht:

Onderstaand initiatiefwetsvoorstel is voor advies ingediend bij de Raad van State. Over enkele weken zal de Raad van State haar advies aan de initiatiefnemer aanbieden. Het advies m.b.t. initiatiefwetsvoorstellen komt pas beschikbaar bij toezending van de reactie van de initiatiefnemer aan de Tweede Kamer.O.a.:- Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 4, derde lid, van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Maakt bekend:…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Politieke agenda

Tweede Kamer

Uitgelicht:

Donderdag 13 december10.00-13.00 uur, commissie SZWAO Kinderopvang, o.a. Kamerbrief inzake stand van maatregelen aanbevelingen Commissie Gunning Agenda…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Uitgelicht:

Versterking voor- en vroegschoolse educatie. Extra uren voorschoolse educatie moeten leiden tot betere prestaties op de basisschool. Uit de CPB-publicatie Kansrijk onderwijsbeleid blijkt dat het verhogen van de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve) en het intensiveren van 10 naar 16 uur vve per week 2 van de meest doelmatige maatregelen zijn om onderwijsachterstanden in te lopen…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitgelicht:

Verhoging van de kinderopvangtoeslagHet kabinet-Rutte III stelt voor om extra geld beschikbaar te stellen voor de betaalbaarheid van de kinderopvang en de arbeidsparticipatie van ouders door verhoging van de kinderopvangtoeslag9: in 2019 € 194 miljoen, vanaf 2022 structureel € 248 miljoen…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Convocatie AO Stint d.d. 01.11.2018

Uitgelicht:

Het AO Stint vindt plaats op donderdag 1 november van 18.00-21.00 uur…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Convocatie inbreng feitelijke vragen inzake Stint d.d. 09.10.2018

Voortouw-commissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Activiteit: Inbreng feitelijke vragen
Datum: dinsdag 9 oktober 2018
Tijd: 12.00 uur

Onderwerp: Stint ..(Zie voor meer info “Voor leden”)


Voorstel voor rondetafelgesprek samenwerking kinderopvang en onderwijs

Uitgelicht:

Dit voorstel staat geagendeerd voor de procedurevergadering van de Tweede Kamercommissie SZW op 9 oktober aanstaande van 16.30 tot 17.30 uur. Na goedkeuring van dit voorstel door de commissie zullen de initiatiefnemers gezamenlijk een lijst met genodigden samenstellen en zal de opzet van het rondetafelgesprek nader worden uitgewerkt. Dit zal eveneens nog aan de Tweede Kamercommissie worden voorgelegd…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Niet de markt maar mensen maken de publieke sector

De crisis in de publieke sector gaat verder dan alleen geldgebrek. Geef de medewerkers de middelen en het vertrouwen hun werk naar eigen inzicht vorm te geven en zich te richten op mensen, niet op de markt.

Overwerkt, onderbetaald en ondergewaardeerd. Dat is de beleving bij veel van de 60.000 medewerkers in de publieke sector die de SP de afgelopen jaren sprak. Te veel werk, te weinig geld, te weinig vertrouwen en veel te veel formulieren. Van onderwijzer tot politie, van ambulancepersoneel tot ouderenzorg: in ons rapport ‘De Publieke Sector aan het Woord’ noemt het overgrote deel van de werknemers dezelfde problemen…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Regeling vaststelling percentage vermindering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2019

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 24 september 2018, nr. PO/FenV/1406088, houdende vaststelling vermindering van de specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid ten behoeve van de overgangsregeling voor het jaar 2019 (Regeling vaststelling percentage vermindering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2019)…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Initiatiefwetsvoorstel Raemakers (D66) inzake verplichte vaccinaties in de kinderopvang

Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijzigingvan de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentradie wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma…(Zie voor meer info “Home”)


Beantwoording feitelijke vragen begrotingsstaten Financiën (IXB) 2019

Uitgelicht:

Selectie terug te betalen (kinderopvang)toeslag…(Zie voor meer info “Voor leden”)


Minister Van Nieuwenhuizen staat Stints uit voorzorg niet meer toe op de openbare weg

Uitgelicht:

De minister besluit op basis van deze nieuwe informatie uit voorzorg de Stint te schorsen. Dit houdt in dat Stints per 2 oktober 00.00 uur niet meer zijn toegestaan op de openbare weg….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Beantwoording Kamervragen Peters (CDA) over het treffen van een persoonlijke betalingsregeling voor ouders in de zaak van ‘De Parel’

Hierbij ontvangt u de antwoorden op vragen van het lid Peters (CDA) aan mij en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over het niet kunnen treffen van een persoonlijke betalingsregeling voor gedupeerde ouders, in verband met de door de eigenaar van kinderopvang ‘de Parel’ gepleegde fraude met kinderopvangtoeslag….(Zie voor meer info “Voor leden”)


1e Informatiebijeenkomst BVOK is gepland op maandagavond 1 oktober van 19.00-21.30 uur in Hoofddorp

Inmiddels hebben twee van onze bestuursleden (onze voorzitter Marion Duisterhof en bestuurder Arco Koot) een gesprek gehad met drs. M.C. (Maaike) van Tuyll van Serooskerken-van Grieken, directeur Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (Zie voor het programma “Agenda”)

Je kunt je per e-mail info@bvok.nl aanmelden. Zorg dat je gehoord wordt!


Besluitenlijst procedurevergadering cie. SZW d.d. 25.09.2018

Uitgelicht:

De Tweede Kamercommissie SZW heeft besloten om in december 2018 of januari 2019 een AO Kinderopvang (3 uur) te houden….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamervragen Westerveld (GL) over de verwachte prijsstijging voor kinderopvang

Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de verwachte prijsstijging voor kinderopvang (ingezonden 27 september 2018)….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Vaststelling tijdstip van inwerkingtreding Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Besluit van 17 september 2018 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 27 augustus 2018 houdende regels met betrekking tot specifieke uitkeringen ten behoeve van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid) (Stb. 2018, 315)….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Besluit van 27 augustus 2018, houdende regels met betrekking tot specifieke uitkeringen ten behoeve van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid)….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Wijziging besluit kinderopvangtoeslag i.v.m. de indexatie toetsingsinkomens en maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en de gastouderopvang

Besluit van 18 september 2018 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen, de wijziging van de toeslagpercentages in de eerste en tweede kindtabel en de wijziging van de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en de gastouderopvang….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Consultatie Wijzigingsbesluit regeling zij-instroom in de voorschoolse educatie

In totaal zijn 23 openbare reacties ontvangen op deze internetconsultatie, afkomstig van o.a. Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de Gemeente Amsterdam.Een overzicht van alle openbare reacties is als bijlage toegevoegd….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Meer leidsters, meer problemen: waarom een kwaliteitsimpuls kinderdagverblijven het mes op de keel zet

Eén leidster per drie kinderen, het moet de kinderdagverblijven een kwaliteitsimpuls geven. Maar ze verzetten zich tegen de maatregel. Het kost alleen maar meer geld, denken zij, en dat kan de nekslag voor de kleinere ondernemingen zijn…. (zie meer voor meer info “home”)


Tweet Raemakers (D66) inzake tarievenstijging kinderopvang

Onderzoek SEO (ministerie): prijzen stijgen…. (Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamerbrief Ongeval met Stint op spoorwegovergang Oss

Donderdagochtend werd Nederland opgeschrikt door het vreselijke bericht van het ongeval in Oss. Allereerst wil ik mijn diepe medeleven uitspreken naar de familieleden en betrokkenen van de slachtoffers en gewonden van dit afschuwelijke ongeval. De kinderen die op deze vreselijke wijze uit het leven zijn gerukt, daar zijn geen woorden voor. Daarnaast gaan mijn gedachten uit naar alle betrokkenen en spreek ik mijn dank en waardering uit naar iedereen die zich heeft ingezet bij het verlenen van hulp en steun…. (Zie voor meer info “Voor leden”)


Politieke agenda

(Zie voor meer info “Voor leden”)


Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Financiën, de septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018 ter informatie . De circulaires zijn op www.rijksoverheid.nlgeplaatst en informeren gemeenten en provincies over de uitkeringen 2018 en verder…. (zie voor meer info “Voor leden”)


Kamervragen Omtzigt (CDA) over het bericht ‘Fiscus blijft informatie achterhouden in rechtszaken om kinderopvangtoeslag’

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Fiscus blijft informatie achterhouden in rechtszaken om kinderopvangtoeslag’ (ingezonden 19 september 2018)…. (Zie voor meer info “Voor leden”)


Rijksbegroting 2019

Vandaag zijn de plannen van het kabinet-Rutte III voor 2019 gepubliceerd…. (Zie voor meer info “Voor leden”)


Prinsjesdag: In 2019 profiteert vrijwel iedereen van bloeiende economie

Voor gezinnen trekt het kabinet een half miljard extra uit. De kinderbijslag gaat omhoog: een gezin met twee kinderen op de basisschool krijgt er 150 euro bij. Daarnaast stijgt de kinderopvangtoeslag…. (Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamervragen Westerveld (GL) over daling aantal kinderen met risico op achterstand in vve

Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de daling van het aantal kinderen met een risico op (taal)achterstand in de voorschoolse educatie in Amsterdam en Rotterdam. (ingezonden 17 september 2018)…. (Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamerbrief inzake resultaten en vervolgstappen verschillenanalyse bkr

Resultaten en vervolgstappen verschillenanalyse beroepskracht-kindratio (bkr)…. (Zie voor meer info “Voor leden”)


Ouders dupe van dure regels babyopvang

Ouders worden de dupe van de nieuwe regels voor babyopvang. Dat voorziet de Brancheorganisatie Kinderopvang. ‘Deze regels leiden tot hogere kosten die onvoldoende worden gecompenseerd door de nieuwe tarieven kinderopvangtoeslag,’ stelt voorzitter Felix Rottenberg. Hij voorziet desastreuze gevolgen: hogere kosten voor ouders, faillissementen onder kleine organisaties, locatiesluitingen en daardoor minder opvangbeschikbaarheid en langere wachtlijsten…. (Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamervragen Kwint (SP) over terugloop van het aantal kinderen met een (leer)achterstand in de voorschoolse opvang in Amsterdam

Waarom worden er geen gratis dag(del)en kinderopvang aangeboden waarbij spelenderwijs kinderen van allerlei achtergronden van elkaar kunnen leren in de kinderopvang of gratis voorschoolse opvang en daarmee de kinderen gelijke kansen krijgen? Bent u bereid hierover in gesprek te gaan met de gemeenten, kinderopvangorganisaties en voorschoolse opvangorganisaties?….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamerbrief inzake Ontwerp jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs

In 2019 brengen we het jaarlijkse landelijk rapport toezicht en handhaving kinderopvang uit. De minister van SZW zendt dit rapport aan de Kamer, vergezeld van de voorgenomen acties op basis van de bevindingen en conclusies van de inspectie….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamerbrief inzake rapport ‘Het potentieel pakken: De waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt’

In september 2016 verscheen het rapport Power of Parity, een studie van McKinsey Global Institute. Naar aanleiding daarvan zijn er door McKinsey specifieke landenrapporten opgesteld, waaronder bijgaande studie voor Nederland….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Besluitenlijst procedurevergadering cie. SZW d.d. 11.09.2018

Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) zal een voorstel voor het houden van een rondetafelgesprek/gesprek met de Taskforce over samenwerking kinderopvang en onderwijs op schrift stellen en aan de commissie voorleggen. Dit wordt tijdens de volgende procedurevergadering besproken….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kamervragen Van den Hul (PvdA) over terugloop aantal kinderen in Amsterdamse voorscholen

Bent u van mening dat het huidige budget voor onderwijsachterstanden voldoende is om de gesignaleerde problemen op te lossen en de meest kwetsbare kinderen te bereiken? 6Deelt u de mening dat gemeenten, net als het kabinet, extra in zouden moeten zetten op het voorkomen van onderwijsachterstanden bij kinderen die daar het meest kwetsbaar voor zijn? Zo ja, op welke wijze stimuleert u gemeenten hierbij? Zo nee, hoe duidt u de risico’s in gemeenten waar deze extra inzet niet plaatsvindt voor onderwijsachterstanden? ….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Kinderopvangtoeslag casus ‘geen powerplay, maar fair play’ 2014

Deze brief gaat in op de stopzetting van de kinderopvangtoeslag bij ongeveer 232 gezinnen in september 2014, die allen kinderopvang afnamen bij hetzelfde gastouderbureau. Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft hier vorige week een plenair debat over aangevraagd….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Ruim baan voor de sociale onderneming

Tweede Kamerlid Eppo Bruins doet in deze initiatiefnota voorstellen om sociale ondernemingen meer ruimte te bieden. Een van de aanleidingen van deze notitie is volgens Bruins de situatie in de kinderopvangsector….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Wijziging Besluit kwaliteit kinderopvang i.v.m. aanpassing van de regels m.b.t. buitenspeelruimte

In dit besluit wordt geregeld dat de voorgenomen verduidelijking van de eisen aan de buitenspeelruimte welke met ingang van 1 januari 2019 in werking zou treden geen doorgang vindt….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Nader rapport en advies Raad van State inzake Wet nieuw financieringsstelsel kinderopvang

Zoals we weten, heeft staatssecretaris Van Ark besloten om te stoppen met directe financiering. Vandaag is de tekst van het wetsvoorstel Directe Financiering (uit 2017) in de staatscourant gepubliceerd, evenals het advies van de Raad van State. De Raad van State had zwaarwegende bedenkingen bij het wetsvoorstel en adviseerde het voorstel aan te passen voordat het naar de Tweede Kamer zou worden verzonden….(Zie voor meer info “Voor leden”)


Stenogram RvW inzake verzoek Omtzigt (CDA) om debat over bericht ‘Fiscus hield stukken achter over het onterecht stopzetten van kinderopvangtoeslag’ d.d. 04.09.2018

Verzoek van het lid OMTZIGT (CDA) om een debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Fiscus hield stukken achter over het onterecht stopzetten van kinderopvangtoeslag’ ….(Zie voor meer info “Voor leden”)


In het besloten gedeelte “Voor leden” van onze website kunt u nog meer informatie vinden.