Wie zijn wij

Het bestuur zet zich belangeloos in, om ook uw belangen te vertegenwoordigen. Uw contributie wordt uitsluitend aangewend ter dekking van directe kosten, waaromtrent het bestuur van de BVOK u jaarlijks zal informeren.

Nieuwe bestuursleden gezocht!
BVOK groeit! En dat is fantastisch. Na het sluiten van een eigen cao zitten we nu ook serieus aan tafel met SZW. Uiteraard willen we nog veel meer bereiken maar hiervoor hebben we de hulp van enthousiaste en betrokken ondernemers nodig.
Als bestuurslid ben je betrokken bij vele activiteiten. Hieronder een voorbeeld:
– organiseren en begeleiden klankbordgroepen
– beantwoorden van vragen van leden en andere externe partijen
– bijhouden van ledenadministratie en kas
– werven nieuwe leden
– contacten met LBV, GGD, SZW en andere partijen
– uitwerken van plannen en uitvoeren
En nog veel meer.
Heb jij als ondernemer tijd om je in te zetten voor BVOK? Dan maken we graag kennis. Stuur een mail naar info@bvok.nl met daarin je motivatie, waar je goed in bent, wat je leuk vindt om te doen en hoeveel tijd je ongeveer beschikbaar bent. We hopen snel kennis te maken.

Joeri van der Tas

Voorzitter BVOK

De Dikkedeur Kralingen

Opgericht in 1994

408 kindplaatsen

Ondernemen in de kinderopvang vraagt dat je twee belangrijke doelen met elkaar kunt combineren: het welzijn van jonge kinderen en een gezonde bedrijfsvoering. Vaak wordt gedaan alsof die twee elkaar uitsluiten, meestal met de ondertoon dat ondernemers het bedrijfsbelang voorrang geven boven kindbelang. En dat zou bij stichtingsbesturen in de kinderopvang anders zijn, die zijn ‘maatschappelijk betrokken’. Al jaren verzet ik mij tegen het stigma dat aan directeur eigenaren kleeft, dat samen gaat met het ondergeschikt maken van ondernemersbelangen. Het broodnodige evenwicht tussen kindbelang en bedrijfsbelang wordt daardoor verstoord.

De overheid en de politiek zijn de grootste bedreigers gebleken van kwaliteit in de kinderopvang, met de CAO partners die tot heden het CAO-overleg bepalen op een goede tweede plaats. Zij produceren een stortvloed van beleid en regels die zogenaamd de kwaliteit bevorderen, vaak zonder wetenschappelijke onderbouwing en met negatieve gevolgen voor ondernemersbelang en kindbelang. Dat moet anders!

Meer dan 70% van de aanbieders van opvang is zelfstandig ondernemer en die doen hun werk gedreven, bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De huidige koers van grote en soms kindvijandige regeldruk, de dominante rol van GGD GHOR als toezichthouder, het systematisch ontbreken van oog voor rechten van ondernemers en het stigma over hun geldbelustheid, zorgt voor onnodig veel onrust en verlies van kwaliteit. Het is daarom tijd voor een tegengeluid.

Dus ben je ondernemer in de kinderopvang en ben je het zat dat je niet wordt gehoord, je telkens moet bewijzen dat je echt wel deugd, en dat regeldruk het je bijna onmogelijk maakt te doen wat je graag wilt: hoogwaardige opvang bieden, meld je dan aan bij de BVOK, want samen staan we sterk!


Natascha van der Post

Secretaris BVOK

Mede eigenaar Kinderopvang IN Kleur

Opgericht in 2010

200 kindplaatsen

 

Vanuit onze betrokkenheid en ambitie om voor kinderen een kleinschalige opvangplek te bieden wat ervaren wordt als een tweede thuis ben ik 11 jaar geleden samen met mijn compagnon gestart met een klein kinderdagverblijf. De wetgeving was net veranderd dus wij konden onze locatie volgens de laatste eisen verbouwen en inrichten. We hebben als ondernemers een paar jaar het ondernemen in de kinderopvang kunnen ervaren voordat wij nieuwe locaties openden. Maar met het openen van nieuwe locaties kwam een crisis, nieuwe wetgeving, cao veranderingen en nog meer nieuwe wetgeving. Ik denk dat we vanaf 2014 geen enkel jaar meer hebben gehad waarin we ons met al onze aandacht hebben kunnen richten op datgene waar ons hart ligt: het zorgen voor kinderen, medewerkers en kinderopvang. Elk jaar was er wel wat. De kinderopvang staat onder een enorme regeldruk vanuit wetgeving op het gebied van GGD, bouweisen, arbeidseisen en nog meer. Ik merk dat dit bij ons maar ook bij andere ondernemers zorgt voor veel stress. Wat staat ons nu weer te wachten. Welke wet wordt er volgend jaar vanuit het niets door heen gedrukt. Daarbij kwam ook de enorme verhoging van loonkosten die voor de kleine ondernemer echt voelbaar is.

Omdat wij ons niet konden vinden in de werkwijze van Brancheorganisatie Kinderopvang zijn wij daar nooit lid van geworden. Een paar jaar terug maakten we kennis met BVOK en wij konden ons als ondernemers gelijk vinden in de standpunten van het BVOK. Nu krijg ik de kans om te helpen de ondernemers in de kinderopvang in het juiste daglicht te zetten bij de overheid, vakbonden en GGD als bestuurslid van BVOK.

Ik hoop dat ook echt mee te kunnen dragen aan de start van een verandering voor ondernemers zoals jij en ik.

Mylan de Groot

Bestuurslid BVOK

Eigenaar Junior Service Amsterdam

Opgericht in 2008

Samen met mijn partner ben ik in 2008 een kleinschalig kinderdagverblijf gestart: ‘Junior Service Amsterdam’. Wij werkten al langer met veel plezier voor en met kinderen en met een kinderdagverblijf konden wij dit als zelfstandigen doen. Hoogwaardige kinderopvang betekent voor ons twee dingen: goede zorg voor kinderen èn voor je personeel. We kiezen daarom voor kleinschalige kinderopvang.
In eerste instantie waren wij lid van BK, maar merkten al snel dat kleinere ondernemers daar het onderspit delven. Je mist daar ook het hart voor de kinderen en de drive van het ondernemerschap. Het is meer een cultuur van bestuurders van grote BV’s en Stichtingen. En wij bleken niet de enige die zochten naar een belangenvereniging die zich specifiek inzet voor ondernemers binnen het MKB. En zo werd ik in 2018 mede oprichten van BVOK! Daarnaast ben ik al sinds 2012 medeoprichter van PAKK (Platform Amsterdamse Kleinschalige Kindercentra) en aanspreekpunt voor Amsterdamse ondernemers in de kinderopvang. Ik vertegenwoordig hun belangen in gesprek met de wethouder, GGD, BKA (BK supbgroep Amsterdam) BMKA (BMK subgroep Amsterdam) Boink.
Wat ik belangrijk vind:

Een brancheorganisatie van ondernemers voor ondernemers

Bewaken van inspraak en gelijk stemrecht van elk lid

De belangen van MKB ondernemers in de kinderopvang bewaken, in cao’s en bij de overheid, hun maatschappelijke bijdrage tonen en een eerlijk speelveld scheppen voor het MKB

Zorgen voor een goede kwaliteit en verantwoorde bedrijfsvoering in de sector

Naadia Oulali

Penningmeester BVOK

Eigenaar De Kinderster

Opgericht in 2009

In 2009 ben ik begonnen in Amsterdam met mijn eerste kinderdagverblijf. Inmiddels hebben wij vijf kinderopvang locaties in Amsterdam en geniet ik nog vol passie van het ondernemen. In Amsterdam ben ik actief als bestuurslid van het PAKK. Platform voor Amsterdamse Kleine Kinderopvang. Als platform zetten wij ons in voor de belangen van de kleine ondernemers op gemeentelijk niveau.

Het lijkt mij een leuke uitdaging om deel te nemen aan het bestuur van de BVOK om ook op landelijk niveau een gezamenlijke bijdrage te kunnen leveren als ondernemer en de belangen te behartigen van alle ondernemers in de kinderopvang.

Ik vind het belangrijk dat een vereniging zich inspant en inzet voor de transparantie, gelijkheid/ eerlijkheid en gelijke/ eerlijke kansen in de markt en duidelijkheid voor de ondernemer wat we kunnen verwachten. Niet in problemen denken maar in oplossingen. Daar zou ik mij voor willen inzetten en mee willen denken en werken aan een prettige situatie voor ondernemers in de kinderopvang.

Hans Elders

Bestuurslid BVOK

Eigenaar Kinderopvang Hansje Pansje kevertje in Roermond

87 kindplaatsen

Ik ben 20 jaar geleden samen met mijn partner in Roermond een kinderdagverblijf begonnen met de ambitie kinderen de beste opvang te bieden die mogelijk is. Om de huiselijke situatie, waar geborgenheid, veiligheid, liefde en individuele aandacht voorop staan, zo veel als mogelijk na te bootsen. De bedrijfsvoering werd zo ingericht dat het kind centraal stond in ons handelen. Alles werd daaraan ondergeschikt gemaakt. Nu, na twintig jaar werkzaam te zijn in de kinderopvangbranche is dit nu een utopie geworden. Het is niet meer het kind, maar de doorgeschoten wet- en regelzucht van de overheid waar nu de meeste aandacht naar uit gaat. De kwaliteit van de kinderopvang wordt afgemeten aan het naleven van een disproportionele regeldruk. Het kind staat al lang niet meer centraal; maar het in de praktijk brengen van onnavolgbare wetgeving. Wetten die door de GGD worden gecontroleerd op hun uitvoerbaarheid, door het afvinken van lijstjes. Gemeenten die blind varen op hetgeen GGD inspecteurs hebben geïnspecteerd. De overheid heeft goed voor zichzelf gezorgd, maar is de menselijke maat in de kinderopvang volkomen vergeten. Het zijn de ondernemers die van dit systeem de dupe zijn geworden.

Al meer dan 15 jaar verzet ik mij tegen deze wijze van toenemende afschatting van wat kwaliteit van opvang wordt genoemd door de overheid. Ondernemers werkzaam in de kinderopvangbranche weten als professionals heel goed hoe kwaliteit van opvang zou moeten worden gerealiseerd, de overheid is daar niet toe in staat gebleken. Ik heb mij aangemeld als bestuurslid van de BVOK, omdat ik ondernemers in de kinderopvang wil ondersteunen in hun gerechtvaardigd verlangen gehoor te vinden bij de overheid, GGD, andere vakbonden en de wetgevende macht en te komen tot datgene wat iedereen wil: kwalitatief goede kinderopvang voor kinderen, niet op papier, maar in de praktijk.

De BVOK heeft de doelstelling en ambitie om ondernemers in de kinderopvang te verenigen tot een partij waar de politiek en overheid rekening mee moeten houden, waardoor de belangen van de ondernemers en hun stem serieus worden genomen en ook worden gehoord. Het kind moet weer centraal staan. Daar wil ik mij mede sterk voor maken.

Wordt ook lid van de BVOK en help onze doelstelling te verwezenlijken!