Aandachtspunten VNG bij Begroting OCW

Uitgelicht:

Selectie vve. De plenaire begrotingsbehandeling OCW vindt plaats in week 44 (30, 31 oktober en 1 november).


In de week van 29 oktober – 1 november vindt er een debat plaats over de Begroting OCW. De VNG brengt de Kamer in een position paper een aantal punten onder de aandacht.

1. Voor- en Vroegschoolse Educatie: Maak ontwikkel- en leercentra mogelijk in wetgeving en voer een basistoegangsrecht in voor alle peuters
2. Combinatie onderwijs/jeugd: de aansluiting tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg moet worden verbeterd met als doel de optimale, ononderbroken ontwikkeling van ieder kind
3. Relatie vmbo, mbo en arbeidsmarkt: geef scholen en gemeenten de ruimte om de jongere centraal te stellen en maatwerk te bieden
4. Onderwijshuisvesting: Geef koplopers in duurzame investeringen in schoolgebouwen een steun in de rug met een investeringsfonds op basis van cofinanciering

———————-

Selectie vve

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang
Het vorige kabinet heeft naar aanleiding van de motie Yücel c.s. (31322-293) de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang ingesteld. De Taskforce had de opdracht om te adviseren hoe de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang binnen de huidige wettelijke en financiële kaders verder kan worden vergemakkelijkt. De taskforce heeft zijn advies Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang op 27 maart 2017 aan het kabinet aangeboden. Het kabinet heeft per brief van de staatssecretaris van ZSW en de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aan u dd. 13 juli 2018 (31322-373) gereageerd op de aanbevelingen van de taskforce. Uit de brief blijkt dat het kabinet niet aan de slag gaat met adviezen 12 en 13 van de Taskforce over het wijzigen van wet- en regelgeving om Ontwikkel en Leercentra in de wet mogelijk te maken en over het invoeren van een basistoegangsrecht voor alle kinderen vanaf 2 jaar.

Waarom Ontwikkel- en Leercentra en Basistoegangsrecht?
• Eerder pleitte de VNG voor een brede coalitie van gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties en welzijnsorganisaties om de integratie van kinderopvang en voorschoolse educatie (VVE) mogelijk te maken. Want door competenties en talenten met elkaar te verbinden haal je samen het beste uit ieder kind en bestrijd je kansenongelijkheid.
• Het kabinet zou de ambitie moete formuleren om onze kinderen zo goed mogelijk te toe te rusten op een volwaardige bijdrage aan de maatschappij van de 21e eeuw. Het creëren van een peutervoorziening geeft een impuls aan het ontwikkelen van een curriculum voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
• Het creëren van een peutervoorziening en het realiseren van een toegangsrecht van 16 uur voor alle kinderen vanaf 2 jaar is een mogelijkheid om segregatie tegen te gaan. Het toegangsrecht maakt het mogelijk dat alle kinderen van diverse culturele en sociaal-emotionele achtergrond elkaar tegenkomen. Een gemixte samenstelling van groepen heeft een gunstig effect op de ontwikkeling van alle kinderen, maar ook zeker op de integratie.