ATR | Wijziging Regeling Wet Kinderopvang

Uitgelicht

Dictum

Nut en noodzaak zijn toereikend beschreven. Er zijn binnen de context van het huidige stelsel geen alternatieven die een toename van de regeldruk voor de kinderopvangorganisaties voorkomen. Wel is het mogelijk om de toename te beperken door de aanleverfrequentie van de gegevens tot eens per kwartaal te beperken. De regeling is op zich met de toezeggingen van het departement en het ingelaste overgangsjaar werkbaar. De gevolgen voor de regeldruk voor de organisaties zijn toereikend in beeld gebracht. Er ontbreekt in de toelichting echter nog wel een schatting van de omvang van de afname van de regeldruk voor ouders.

Daarom is het dictum:

De regeling vaststellen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.


Een aanzienlijk deel van de ouders met een kinderopvangtoeslag krijgt te maken met terugvorderingen en nabetalingen. Soms lopen die op tot enkele duizenden euro’s. Voor een deel van de ouders leidt dit tot betalingsproblemen, die in een problematische (toeslag)schuld resulteren. De voorgenomen wijziging van de regeling heeft tot doel om hoge terugvorderingen van kinderopvangtoeslag het terug te dringen. Daartoe moeten kinderopvangorganisaties maandelijks gegevens aan de Belastingdienst/ Toeslagen verstrekken. Met deze gegevens kan de dienst ouders attenderen op een noodzakelijke aanpassing van de (hoogte van de) kinderopvangtoeslag, zodat terugvorderingen worden voorkomen of beperkt.

Nut en noodzaak van de wijziging zijn in de toelichting helder beschreven. ATR ziet als mogelijk alternatief voor een maandelijkse aanlevering van gegevens aan de belastingdienst een kwartaalsgewijze aanlevering. Dart zou aan regeldruk kunnen schelen. Minder regeldruk voor zowel burger als kinderopvangorganisaties is verder alleen mogelijk als de complexiteit van het stelsel aangepast wordt. ATR doet de staatssecretaris van SZW de aanbeveling om daar werk van te maken. De maatregel is volgens ATR werkbaar, omdat er een gewenningsperiode is en de organisaties bij invoering ondersteuning van het departement krijgen.