Beantwoording feitelijke vragen begrotingsstaten Financiën (IXB) 2019

Uitgelicht:

Selectie terug te betalen (kinderopvang)toeslag


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019

De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 24 september 2018 voorgelegd aan de minister van Financiën en op 1 oktober 2018 beantwoord.

—————————————————-

O.a.:

Vraag 17
Hoeveel toegekende toeslagen (groter dan 0 euro) moeten uiteindelijk terugbetaald worden? Kan dit uitgesplitst worden naar de verschillende toeslagen? Welke groepen moeten relatief vaak terugbetalen?

Antwoord op vraag 17
Voor de beantwoording van deze vraag wordt gebruik gemaakt van de gegevens over het toeslagjaar 2016, omdat over dat jaar nu ruim 97% definitief is toegekend. De vaststelling van de toeslagen over het jaar 2017 is nog gaande. Over het jaar 2016 moeten de volgende aantallen (volledig) worden terugbetaald:

Aantal terug te betalen toeslagen Aantal definitieve toeslagen (97%) Percentage terug te betalen toeslagen
Kinderopvang 4.935 527.878 0,9%
Huur 92.039 1.505.815 6,1%
Zorg 346.986 5.053.596 6,9%
Kindgebonden budget 66.748 924.515 7,2%
Totaal 510.708 8.011.804

Zoals in bovenstaande tabel opgenomen, komt in absolute aantallen de terugbetaling het vaakst voor bij de zorgtoeslag, echter procentueel gezien komt terugbetaling het vaakst voor bij het kindgebonden budget over het toeslagjaar 2016.

Vraag 18
Kan uit het percentage definitief toegekende toeslagen dat niet leidt tot een terug te betalen bedrag groter dan 500 euro afgeleid worden dat een kleine 9% meer dan 500 euro moet terugbetalen? Hoeveel mensen komen hierdoor in betaalproblemen?

Antwoord op vraag 18
In de begroting is de streefwaarde van 91% opgenomen voor definitief toegekende toeslagen dat niet leidt tot een terug te betalen bedrag groter dan € 500. Voor kinderopvangtoeslag wordt een grens van € 1.000 aangehouden, omdat het bij de toekenningen veelal gaat om hogere bedragen dan bij andere toeslagen. In de tabel met prestatie-indicatoren Toezicht Toeslagen op pagina 63 van de Ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld 2019 is opgenomen dat in 2017 (over het toeslagjaar 2016) 92,2% is gerealiseerd. Het is niet bekend hoeveel mensen in betaalproblemen komen door de gevraagde terugbetaling.