Beantwoording feitelijke vragen Financieel Jaarverslag van het Rijk 2018

Uitgelicht:

– selectie kinderopvang(toeslag)


Antwoorden Financieel Jaarverslag Rijk

Selectie kinderopvang(toeslag)

Vraag 67
Hoe veel lager dan begroot was het bedrag aan nabetalingen over eerdere toeslagjaren?

Antwoord op vraag 67
De Kinderopvangtoeslag (KOT) kent een voorschotsystematiek; ouders ontvangen een voorlopig bedrag aan toeslag. Dit bedrag is gemiddeld genomen (iets) te hoog, waardoor er na afloop van het jaar (bij het definitief vaststellen van de hoogte van de KOT) een terugvordering volgt.
De nabetalingen over eerdere toeslagjaren zijn in 2018 circa 50 mln. lager uitgevallen dan in de begroting was voorzien.

Vraag 68
Hoeveel werd er meer uitgegeven aan het gebruik van kinderopvang dan begroot?

Antwoord op vraag 68
In het jaarverslag van SZW valt te lezen dat er in totaal ruim 115 mln. meer is uitgegeven aan kinderopvangtoeslag (KOT) dan begroot. Voor 2018 was er bij Miljoenennota 2018 2.816 mln. begroot voor de KOT. Het Financieel Jaarverslag Rijk 2018 laat zien dat in 2018 uiteindelijk 2.933 mln. aan de KOT is uitgegeven. In de Miljoenennota 2018 werd nog gerekend in prijzen 2017. Indien rekening wordt gehouden met de loon- en prijsbijstelling is de realisatie 40 mln. hoger dan begroot.

Dit wordt grotendeels verklaard door twee tegenovergestelde effecten. Het gebruik van kinderopvang in 2018 hoger is uitgevallen dan verwacht. Dit komt doordat het aantal kinderen waarvoor kinderopvangtoeslag werd aangevraagd hoger was dan verwacht en ook het aantal uren per kind kwam licht hoger uit. De nabetalingen over eerdere toeslagjaren waren in 2018 juist lager dan begroot. Per saldo resulteert een opwaartse bijstelling van de uitgaven.