Beantwoording feitelijke vragen inzake begrotingsstaten Binnenlandse Zaken, Gemeentefonds en Provinciefonds 2019

Uitgelicht:

Selectie kinderopvang/voorschoolse educatie


Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen van de Tweede Kamer over de Ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De antwoorden hebben betrekking op de Kamervragen die gesteld zijn over de ontwerpbegroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Gemeentefonds en het Provinciefonds. De vragen 50 t/m 56, 172, 174 en 175 zijn beantwoord door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en vraag 173 is beantwoord door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Tevens treft u in bijlage 4 antwoorden op enkele schriftelijke Kamervragen die gesteld zijn bij het jaarverslag 2017, dan wel de Miljoenennota 2019. Middels deze bijlage voldoe ik aan de toezegging om de antwoorden na te zenden.

——————————————

35000-B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. De vragen zijn op 28 september 2018 voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij brief van 12 oktober 2018 zijn ze door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beantwoord. Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

Selectie kinderopvang/voorschoolse educatie

20
Is bekend hoeveel middelen uit het gemeentefonds naar voorschoolse educatie gaan? Zo ja, kunt u daar een overzicht van geven?

Antwoord:
Vanuit de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn middelen beschikbaar voor voorschoolse educatie. Deze middelen komen via een specifieke uitkering bij gemeenten terecht en lopen dus niet via het Gemeentefonds.

Aan de algemene uitkering van het Gemeentefonds zijn wel middelen voor de handhaving van voorschoolse educatie toegevoegd. Deze middelen maken onderdeel uit van het cluster educatie waar onder andere ook middelen voor onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer deel van uitmaken.

Binnen het cluster educatie is het helaas niet mogelijk om voor het gevraagde detailniveau (de middelen voor voorschoolse educatie) inzichtelijk te maken om welke bedragen het gaat. Dat past ook niet bij het globale karakter van het Gemeentefonds en de vrije besteedbaarheid van deze middelen.