Beantwoording feitelijke vragen jaarverslag SZW 2018 (XV)

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018.

Uitgelicht:

– selectie kinderopvang


Hierbij zenden wij u de antwoorden op de Kamervragen over de verantwoordingsstukken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verantwoordingsstukken betreffen het Jaarverslag 2018, de Slotwet 2018 en het bijbehorende verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer. Daarnaast ontvangt u de antwoorden op de vragen over het jaarverslag van de zogenoemde V-100, welke onder onze verantwoordelijkheid vallen.

————————————————————

Vragen bij Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018

Selectie kinderopvang

Vraag 14
Hoeveel is er in 2018 uitgegeven in het kader van de subsidieregeling Kansen voor alle kinderen? Hoeveel is er niet uitgegeven? Wat gaat er gebeuren met de middelen die voor 2018 begroot waren, maar niet uitgegeven zijn?

Antwoord 14
Voor de subsidieregeling Kansen voor alle kinderen was in 2018 een bedrag van in totaal € 5,0 miljoen beschikbaar, waarvan € 4,0 miljoen voor Europees Nederland en € 1,0 miljoen voor Caribisch Nederland. Voor Caribisch Nederland geldt dat daar subsidietoekenningen hebben plaatsgevonden voor het genoemde bedrag van € 1,0 miljoen, waarvan de kasuitgaven in 2018
€ 0,8 miljoen zijn geweest. De kasuitgaven in 2019 in verband met deze toekenningen bedragen € 0,2 miljoen en zijn met gebruikmaking van de zgn. eindejaarsmarge in 2019 beschikbaar gekomen.

Voor het deel Europees Nederland is een bedrag van afgerond € 1,46 miljoen toegekend, waarvan de kasuitgaven in 2018 € 0,46 miljoen zijn geweest. Voor dit deel van de regeling was in totaal € 4,0 miljoen beschikbaar, maar zijn er in het aanvraagtijd veel minder aanvragen ingediend ten opzichte van wat tot aan dit subsidieplafond mogelijk was geweest. De bij de toekenningen horende kasuitgaven in 2019 en 2020 bedragen samen € 1,03 miljoen en zijn eveneens met gebruikmaking van de eindejaarsmarge in 2019 beschikbaar gekomen en met een kasschuif voor een deel doorgeschoven in 2020. Van het beschikbare budget is dus een bedrag van € 2,54 miljoen niet benut. Dit bedrag is vrijgevallen.

Vraag 49
Waaruit blijkt dat ouders sterker hebben gereageerd op de intensivering van de kinderopvangtoeslag dan verwacht? Wat kan de reden hiervan zijn?

Antwoord 49
Uit realisatiecijfers blijkt dat het gebruik van kinderopvang sterker is toegenomen dan verwacht. Gezien het feit dat de hoogte van de kinderopvangtoeslag en de economische ontwikkeling belangrijke verklarende factoren zijn voor het gebruik van kinderopvang, ligt het in de rede dat de impact van deze factoren groter is dan verwacht.

Vraag 150
Hoeveel procent van de mensen die kinderopvangtoeslag hebben ontvangen in 2017, moest in 2018 onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag terug betalen?

Antwoord 150
Per april 2019 was 87,7% van de kinderopvangtoeslag uit 2017 definitief toegekend. Van deze ouders heeft 42% een nabetaling ontvangen en 38% een terugvordering.

Vraag 151
Hoeveel uur per week gaan kinderen tussen de nul en vier jaar gemiddeld naar de kinderopvang met toeslag?

Antwoord 151
In 2018 gingen kinderen tussen de 0 en 4 jaar met kinderopvangtoeslag gemiddeld 18,5 uur per week naar de dagopvang (inclusief gastouderopvang).

Vraag 152
Hoeveel uur per week gaan kinderen tussen de vier en twaalf jaar gemiddeld naar de buitenschoolse opvang met toeslag?

Antwoord 152
In 2018 gingen kinderen tussen de 4 en 12 jaar met kinderopvangtoeslag gemiddeld 8,7 uur per week naar de buitenschoolse opvang (inclusief gastouderopvang).