Beantwoording feitelijke vragen over de 22ste Halfjaarsrapportage, Jaarplan 2019 en de wervingsbrief

Uitgelicht:

selectie kinderopvangtoeslag uit het jaarplan 2019 van de Belastingdienst


Hierbij ontvangt u de beantwoording op de schriftelijke vragen over de 22ste Halfjaarsrapportage, het Jaarplan 2019 en de wervingsbrief.

——————————————————–
Selectie kinderopvangtoeslag uit het jaarplan 2019 van de Belastingdienst

31. Hoeveel is het totaal terug te vorderen bedrag per jaar als percentage van het totaal uitgekeerde bedrag?

De tabel geeft per toeslagjaar een overzicht van het teruggevorderde bedrag ten opzichte van het totaal uitgekeerde bedrag. De percentages kunnen enigszins wijzigen, omdat nog niet alle toeslagen over de jaren definitief zijn vastgesteld. Naar verwachting is dat echter een zeer beperkt effect.

Tabel 4. Terugvorderingen per toeslagjaar

(in toeslagjaren) 2014 2015 2016
% teruggevorderd t.o.v. totaal uitgekeerde bedrag 15,0% 14,0% 12,2%

32. Kunt u toelichten, nu 41% van de nieuwe aanvragers van toeslagen aangeeft hulp te hebben gehad bij de aanvraag, of dit percentage stijgend of dalend is? Welk deel van deze nieuwe aanvragers is gepensioneerd?

Het percentage nieuwe aanvragers van toeslagen dat hulp heeft gehad bij het aanvragen is na een stijging in 2015 (50%) gedaald naar 48% in 2016 en 41% in 2017 en 2018. Van de respondenten met de pensioengerechtigde leeftijd is het percentage dat heeft aangegeven hulp te hebben gehad, gelijk aan het gemiddelde van de totale groep respondenten.

33. Bij 25% van de aangevraagde toeslagen vindt naderhand een terugvordering plaats; kan dit worden uitgesplitst per toeslagsoort?

Onderstaande tabel geeft de toeslagsoort weer (zie ook 21ste Halfjaarsrapportage Belastingdienst).

Tabel 5. Terugvorderingen per toeslag.

% terugvorderingen
Huurtoeslag 27%
Kinderopvangtoeslag 41%
Kindgebonden budget 33%
Zorgtoeslag 21%