Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie kinderopvang en vaccinatie

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2018, nr. 2018-0000816618, tot benoeming van de leden van de Commissie kinderopvang en vaccinatie en het vaststellen van de vergoeding (Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie kinderopvang en vaccinatie).


Uitgelicht:

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.


Toelichting:

Om de taak van de Commissie kinderopvang en vaccinaties (hierna: commissie) adequaat te kunnen uitvoeren is er bij de samenstelling van de commissie op toegezien dat de leden vanuit verschillende expertisegebieden inbreng kunnen leveren (kinderopvangorganisaties, ouders, diverse expertises zoals kennis van infectieziektebestrijding, de spanning tussen grondrechten en bescherming van de volksbescherming).

De samenstelling van de commissie is als volgt:

Mevrouw Roos Vermeij is voormalig lid van Tweede Kamer van de PvdA met onder meer sociale zekerheid en arbeidsmarkt in haar portefeuille.

Mevrouw Jacqueline Biesheuvel is jurist, voormalig griffier van de TK, oud-raadslid en -fractievoorzitter van de gemeente Den Haag.

De heer Jelle van Buuren is universitair docent sociale onrust, complotdenken, inlichtingen en politie aan de Universiteit Leiden.

Mevrouw Sharon Gesthuizen is voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

De heer Gjalt Jellesma is voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.

De heer André Krom is docent toegepaste ethiek aan de HTF Hogeschool.

Mevrouw Helma Ruijs is arts infectieziektebestrijding bij het RIVM.

Mevrouw Brigit Toebes is hoogleraar Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Aan de voorzitter van de commissie wordt een vergoeding toegekend. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de inschatting dat de werkzaamheden ten behoeve van de commissie een halve dag per week kosten.

Aan de leden van de commissie die vanuit hun hoedanigheid als expert deelnemen, wordt tevens een vergoeding toegekend. De hoogte van deze vergoeding is gebaseerd op de inschatting dat de werkzaamheden ten behoeve van de commissie twee uur per week kosten.

Aan de leden van de commissie die onder de uitzonderingen uit artikel 2, derde lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies vallen, wordt geen vergoeding toegekend. Zij zijn namelijk ofwel werkzaam bij een publieke of semi-publieke instelling en hebben vanuit die hoedanigheid zitting in de commissie, ofwel zij vertegenwoordigen organisaties die opkomen voor belangen die bij de opdracht van de commissie zijn betrokken.