Besluitenlijst procedurevergadering cie. SZW d.d. 09.10.2018

O.a.:

4. Agendapunt: Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet
kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen
kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan
het rijksvaccinatieprogramma
Zaak: Initiatiefwetgeving – Tweede Kamerlid, R. Raemakers (D66) – 2 oktober 2018
Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang
teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel
of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma
– 35049
Besluit: Ter informatie.
Noot: • De commissie zal dit wetsvoorstel in behandeling nemen na ommekomst
van het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer.

17. Agendapunt: Kabinetsreactie op Taskforce advies samenwerking kinderopvang en
onderwijs
Zaak: Brief regering – staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark – 13 juli 2018
Kabinetsreactie op Taskforce advies samenwerking kinderopvang en onderwijs –
31322-373
Besluit: De brief is reeds geagendeerd voor algemeen overleg Kinderopvang op 13
december 2018.
Volgcommissie(s): OCW
Zaak: Brief van lid/fractie/commissie – Tweede Kamerlid, E.M. Westerveld
(GroenLinks) – 3 oktober 2018
Rondetafelgesprek samenwerking kinderopvang en onderwijs – 2018Z17498
Besluit: In werkgroepverband zal de opzet voor het rondetafelgesprek van de leden
Westerveld (GroenLinks), Raemakers (D66), Peters (CDA) en Kwint (SP)
worden uitgewerkt. Het uitgewerkte voorstel zal voor een volgende
procedurevergadering worden geagendeerd.
Volgcommissie(s): OCW