Besluitenlijst procedurevergadering cie. SZW d.d. 25.09.2018

Uitgelicht:

De Tweede Kamercommissie SZW heeft besloten om in december 2018 of januari 2019 een AO Kinderopvang (3 uur) te houden.


O.a.

3. Agendapunt: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019
Zaak: Begroting – minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees – 18
september 2018
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 – 35000-XV
Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op
17 oktober 2018 te 14.00 uur.
Noot: • Tijdens de procedurevergadering d.d. 11 september jl. heeft de commissie
besloten om geen rapporteurs aan te wijzen alsmede af te zien van een
technische briefing door de Algemene Rekenkamer. Voorts heeft de
commissie ingestemd tot het houden van een Wetgevingsoverleg over
beleidsartikel 13, zie tevens agendapunt 4.
Besluit: De staf stelt een stafnotitie op in het kader van de voorbereiding van de
feitelijke vragen.

12. Agendapunt: Resultaten en vervolgstappen verschillenanalyse beroepskrachtkindratio
(bkr)
Zaak: Brief regering – staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark – 14 september 2018
Resultaten en vervolgstappen verschillenanalyse beroepskracht-kindratio (bkr)
– 31322-375
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderopvang.

21. Agendapunt: Ongeplande algemeen overleggen
Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO)
• AO Arbeid en zorg
• AO Arbeidsongeschiktheid
• AO SUWI-onderwerpen (datumvoorstel AO (3 uur) volgt in eerstvolgende
procedurevergadering)
• AO Kinderopvang (AO (3 uur) wordt gepland in december 2018/januari
2019)
• AO Armoede- en schuldenbeleid
• AO Inburgering en integratie
• AO Arbeidsomstandigheden
• AO Handhaving
• AO Arbeidsmarktbeleid