Besluitenlijst procedurevergadering cie. SZW d.d. 30.10.2018

O.a.:

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid

9. Agendapunt: Kabinetsreactie op Taskforce advies samenwerking kinderopvang en
onderwijs
Zaak: Brief regering – staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark – 13 juli 2018
Kabinetsreactie op Taskforce advies samenwerking kinderopvang en onderwijs –
31322-373
Besluit: De brief is reeds geagendeerd voor algemeen overleg Kinderopvang op 13
december 2018.
Volgcommissie(s): OCW

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie – Tweede Kamerlid, E.M. Westerveld
(GroenLinks) – 3 oktober 2018
Rondetafelgesprek samenwerking kinderopvang en onderwijs – 2018Z17498
Besluit: Ter informatie. Zie het uitgewerkte voorstel van de voorbereidingsgroep (de
leden Westerveld (GroenLinks), Raemakers (D66), Peters (CDA) en Kwint
(SP)): Stafnotitie 2018Z19117.
Volgcommissie(s): OCW

Zaak: Stafnotitie – griffier, M.E. Esmeijer – 24 oktober 2018
Rondetafelgesprek ‘Samenwerking kinderopvang en onderwijs’ – 2018Z19117
Besluit: De commissie stemt in met het uitgewerkte voorstel (opgesteld door de
voorbereidingsgroep) voor het rondetafelgesprek ‘Samenwerking kinderopvang
en onderwijs’.
Noot: • De leden Westerveld (GroenLinks), Peters (CDA), Raemakers (D66) en
Kwint (SP) hebben in de voorbereidingswerkgroep geparticipeerd.
Volgcommissie(s): OCW