CBS | Vergoeding kinderopvangtoeslag stijgt in 2019

Uitgelicht:

Het persbericht bevat een video, deze kunt u bekijken via de link onderaan dit bericht.


Het deel van de kinderopvang dat wordt betaald met toeslagen stijgt in 2019 tot het hoogste niveau na 2010. Vorig jaar ging het om 70 procent van de declarabele kinderopvangkosten, in de eerste vier maanden van dit jaar was dat 73 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2018 kregen ouders gemiddeld 4 200 euro aan kinderopvangtoeslag. In totaal werd ruim 2,6 miljard euro uitgekeerd voor bijna 950 duizend kinderen. De overheid heeft het budget voor de kinderopvangtoeslag voor 2019 verhoogd.

Via de kinderopvangtoeslag worden werkende ouders grotendeels gecompenseerd voor de declarabele kosten van de formele opvang in een kindercentrum of via een geregistreerd gastouderbureau. Voor de toeslagen hanteert de Belastingdienst een maximaal uurtarief. Ligt het uurtarief van de opvang hoger, dan komen de kosten die boven het maximum liggen voor rekening van de ouders.

De toeslagen zijn alleen bedoeld voor degenen die werken of een opleiding volgen. Voor het maximale aantal uren dat mag worden gedeclareerd kijkt de Belastingdienst naar de partner die de minste uren maakt. Gebruikte uren boven dit maximum zijn ook voor eigen rekening en vallen niet onder de declarabele kinderopvangkosten.

Vergoeding kinderopvang (% van gedeclareerde kosten (gemiddeld per toeslagontvanger))
Categories Vergoedingspercentage kinderopvangtoeslag
2007 80,3
2008 80,5
2009 76,2
2010 76,2
2011 71,1
2012 66,0
2013 63,0
2014 63,2
2015 62,7
2016 67,9
2017 70,0
2018* 69,7
2019** 72,9
* Voorlopige jaargegevens ** Voorlopige gegevens t/m april

Vaker BSO tegen maximumuurtarief of meer
In 2019 worden meer kinderen in de buitenschoolse opvang (BSO) in kindercentra opgevangen tegen of boven het maximaal te declareren uurtarief. Het gaat om 83 procent van de kinderen, waar dit in 2018 nog 70 procent was. Dit komt doordat het uurtarief dat mag worden gedeclareerd is verminderd naar 6,89 euro in 2019 (in 2018 was dat nog 6,95 euro). Meer ouders zullen daardoor een uurtarief betalen dat boven het declareerbare maximum ligt. Het CBS heeft geen gegevens over de exacte hoogte van de betaalde uurtarieven.

Bij de andere opvangsoorten daalt in 2019 juist het percentage kinderen voor wie het maximaal declareerbare uurtarief wordt betaald. Bij de dagopvang in kindercentra gaat dat van 52 procent in 2018 tot 41 procent in 2019. Het maximumuurtarief dat voor deze soort opvang mag worden gedeclareerd bedroeg in 2018 7,45 euro en is in 2019 gestegen tot 8,02 euro. Deze stijging speelt in op verwachte prijsstijgingen door hogere kwaliteitseisen in de dagopvang.

Kinderopvang met uurtarief op of boven te declareren maximum (% kinderen)
Categories 2016 2017 2018* 2019**
Dagopvang kindercentrum 68,5 60,0 52,3 41,0
Buitenschoolse opvang kindercentrum 85,3 79,7 70,0 82,5
Dagopvang gastouder 67,1 63,0 49,1 40,1
Buitenschoolse opvang gastouder 67,1 66,8 52,4 45,1
* Voorlopige jaargegevens ** Voorlopige gegevens t/m april

BSO vaker duurder in zeer stedelijke gemeenten
De tarieven voor opvang liggen vaker op of boven het declaratiemaximum in gemeenten met een zeer stedelijk karakter, zoals de vier grote gemeenten. Het percentage kinderen waarvoor de BSO-kosten niet volledig declarabel zijn, varieert in 2019 van 75 procent in niet-stedelijke gemeenten tot 85 procent in zeer stedelijke gemeenten. Hoe stedelijker de gemeenten, hoe hoger dit percentage.

BSO in kindercentra met uurtarief op of boven te declareren maximum (% kinderen)
Categories1 Zeer sterk stedelijk Sterk stedelijk Matig stedelijk Weinig stedelijk Niet stedelijk
2018* 73,4 71,5 68,6 68,7 57,1
2019** 85,2 83,3 81,0 81,4 75,0
* Voorlopige jaargegevens ** Voorlopige gegevens t/m april

Bijna 950 duizend kinderen in kinderopvang in 2018
Het bereik van de kinderopvangtoeslag is in 2018 verder gegroeid. In totaal ontvingen meer dan 630 duizend ouders kinderopvangtoeslag. Het aantal kinderen in de formele opvang steeg naar bijna 950 duizend. Dit betekent dat 40 procent van alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar in Nederland naar formele opvang gaat. In 2014 was dit nog 31 procent.

Sinds 2014 is het aantal kinderen in de formele opvang met bijna 200 duizend toegenomen. Deze groei is onder meer het gevolg van verruiming van de regeling en de omvorming van peuterspeelzalen tot kinderopvanglocaties vanaf 2016. Per 1 januari 2018 zijn alle peuterspeelzalen omgevormd, waardoor ouders ook toeslag ontvangen voor deze vorm van peuteropvang. Hierdoor werd voor 74 procent van de 0- tot 4-jarigen in 2018 kinderopvangtoeslag toegekend, tegen 57 procent in 2014.

Kinderen1 met kinderopvangtoeslag (x 1 000 kinderen)
Categories Totaal Dagopvang kindercentrum Buitenschoolse opvang kindercentrum Dagopvang gastouder Buitenschoolse opvang gastouder
2007 573,2 291,9 206,5 76,8 51,6
2008 708,9 330,1 267,7 116,6 84,2
2009 782,8 353,1 314,0 119,1 96,9
2010 804,6 383,5 349,2 89,8 72,4
2011 836,0 396,2 372,4 84,4 70,5
2012 821,5 387,5 369,7 79,7 68,4
2013 774,8 357,8 353,5 77,3 66,2
2014 754,6 344,4 346,1 78,4 64,9
2015 764,3 344,3 354,5 83,2 65,1
2016 818,2 371,0 383,1 89,5 68,7
2017 878,4 405,4 416,8 92,0 68,7
2018* 949,0 454,7 452,6 92,4 66,0
1) Een kind kan gebruikmaken van meerdere soorten opvang. In het totaal wordt een kind echter maar één keer geteld. Het totaal is daarom niet gelijk aan de som van alle kinderen die de verschillende soorten opvang bezoeken.

Gedeclareerde kosten met gemiddeld 200 euro per ontvanger gestegen in 2018
In 2018 hebben ouders gemiddeld 6 000 euro aan kinderopvangkosten gedeclareerd. Hiervan moesten zij zelf 1 800 euro betalen. Ten opzichte van 2017 zijn de gedeclareerde kinderopvangkosten met gemiddeld 200 euro per aanvrager gestegen.

Naast het deel van de declareerbare kosten die niet worden vergoed, betalen ouders ook een eigen bijdrage wanneer het uurtarief van de opvang hoger is dan het maximaal declareerbare tarief. In 2018 betaalden ouders hiervoor een eigen bijdrage van gemiddeld 180 euro.

Vanaf 2012 werd het aantal declarabele uren kinderopvang beperkt en daalden de gedeclareerde kosten. Sinds 2016 nemen de declarabele kosten van kinderopvang weer toe omdat kinderen gemiddeld iets langer naar de opvang gaan. In totaal steeg de uitgekeerde kinderopvangtoeslag naar ruim 2,6 miljard euro in 2018, het hoogste niveau sinds 2011 (2,7 miljard).

Gedeclareerde kosten kinderopvang (euro (gemiddeld per toeslagontvanger))
Categories Kinderopvangtoeslag Eigen bijdrage
2007 4800 1300
2008 5500 1300
2009 5500 1600
2010 5400 1600
2011 5100 1900
2012 4200 2100
2013 3700 2200
2014 3500 2100
2015 3400 2100
2016 3700 1800
2017 4000 1800
2018* 4200 1800