Consultatie Wijzigingsbesluit regeling zij-instroom in de voorschoolse educatie

Uitgelicht:

In totaal zijn 23 openbare reacties ontvangen op deze internetconsultatie, afkomstig van o.a. Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de Gemeente Amsterdam.Een overzicht van alle openbare reacties is als bijlage toegevoegd.


Deze consultatie betreft een wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met het invoeren van een regeling voor zij-instromers in de voorschoolse educatie

Consultatie gegevens
Publicatiedatum 30-08-2018
Einddatum consultatie 25-09-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs

Publicatie reacties
Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
Doelgroep van het beleid waaronder deze regeling valt zijn peuters met een (risico op) een taalachterstand die deelnemen aan voorschoolse educatie.

De regeling richt zich op werkgevers in de voorschoolse educatie en op beroepskrachten die via zij-instroom werkzaam willen zijn in de voorschoolse educatie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen
Peuters met een (risico op) taalachterstand zullen door betere borging van een kwalitatief goed en toegankelijk ve aanbod beter kunnen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en daardoor betere kansen hebben goed het basisonderwijs in te stromen.

Voor houders van ve-locaties worden de mogelijkheden vergroot om via zij-instroom en aanvullende scholing te voldoen aan de vraag naar goed gekwalificeerde beroepskrachten

Voor beroepskrachten die werkzaam willen zijn in de ve worden de mogelijkheden daartoe via zij-instroom vergroot.