Eisen aan de buitenspeelruimte welke met ingang van 1 januari 2019 in werking zou treden vinden geen doorgang

Toelichting:

In dit besluit wordt geregeld dat de voorgenomen verduidelijking van de eisen aan de buitenspeelruimte welke met ingang van 1 januari 2019 in werking zou treden geen doorgang vindt. Dit betekent dat de eisen die momenteel gelden voor de buitenspeelruimte ongewijzigd blijven.


NOTA VAN TOELICHTING

1. Inleiding
Met de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) en bijbehorende lagere regelgeving zijn per 1 januari 2018 de kwaliteitseisen in de kinderopvang herijkt. Daarnaast zijn dezelfde kwaliteitseisen voor zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk gaan gelden. Bij het uitwerken van de bovengenoemde regelgeving zijn door individuele gemeenten en ondernemers zorgen geuit over onduidelijkheden ten aanzien van de eisen voor de buitenspeelruimte. In de huidige eisen is vastgelegd dat een kindercentrum moet beschikken over ten minste 3 m2 vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. Er wordt in de huidige eis voor kindercentra niet expliciet gemaakt of een buitenspeelruimte gedurende de gehele opvangtijd beschikbaar moet zijn voor de kinderen van het kindercentrum. Dit kan voor onduidelijkheid zorgen in situaties waarin een buitenspeelruimte gedeeld wordt. Bijvoorbeeld in een samenwerkingsverband tussen een kindercentrum en een andere instantie zoals een school, een sportclub of een buurtvereniging.

Naar aanleiding van deze signalen is er bij het uitwerken van de regelgeving rondom IKK in het Besluit kwaliteit kinderopvang een verduidelijking van de eisen aan de buitenspeelruimte opgenomen welke met ingang van 1 januari 2019 in werking zou treden. Onder verantwoordelijkheid van het vorige kabinet is op 30 juni 2017 overleg gevoerd met de sectorpartijen over deze verduidelijking van de eisen aan de buitenspeelruimte.1 Partijen hebben destijds aangegeven er bedenkingen bij te hebben dat de in de nieuwe regelgeving voorgestelde verduidelijking een goed alternatief is voor de huidige regelgeving. Zij hebben aangegeven graag op basis van voorbeelden uit de praktijk uit te zoeken of de huidige regelgeving op een andere manier verduidelijkt kan worden. Er is destijds afgesproken dat op basis hiervan zal worden bezien of de nieuwe eisen aan de buitenspeelruimte aanpassing behoeven.

De sectorpartijen hebben de afgelopen periode gezamenlijk aangegeven dat zij uit de casussen uit de praktijk geen signalen hebben gekregen dat de huidige eisen aan de buitenspeelruimte onduidelijk zijn. Daarom hebben zij unaniem geadviseerd om de huidige eisen aan de buitenspeelruimte niet aan te passen. De sectorpartijen hebben daarbij toegezegd om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing, indien er in de toekomst in de praktijk toch vragen komen over de eisen aan de buitenspeelruimte.

De regering vindt het belangrijk dat de voorgenomen verduidelijking van de eisen aan de buitenspeelruimte een oplossing biedt voor een probleem wat speelt in de praktijk. Aangezien de partijen gezamenlijk hebben aangegeven dat er geen signalen zijn dat de eisen rondom de buitenspeelruimte aanpassing behoeven, is besloten om de voorgestelde verduidelijking per 1 januari 2019 niet in werking te laten treden en de huidige eisen aan de buitenspeelruimte te laten bestaan.2 De eisen rondom de buitenspeelruimte zullen worden meegenomen in de monitoring van de nieuwe wet- en regelgeving.

2. Hoofdlijnen van dit besluit
In dit besluit wordt geregeld dat de voorgenomen verduidelijking van de eisen aan de buitenspeelruimte welke met ingang van 1 januari 2019 in werking zou treden geen doorgang vindt. Dit betekent dat de eisen die momenteel gelden voor de buitenspeelruimte ongewijzigd blijven.

Bij de totstandkoming van dit besluit heeft een voorhangprocedure bij het parlement plaatsgevonden.

3. Gevolgen voor regeldruk
3.1. Financiële gevolgen
De eisen die momenteel gelden voor de buitenspeelruimte blijven ongewijzigd. Het onderhavige besluit heeft daarom geen financiële gevolgen.

3.2. Gevolgen voor regeldruk
De eisen die momenteel gelden voor de buitenspeelruimte blijven ongewijzigd. Het onderhavige besluit heeft daarom geen gevolgen voor regeldruk.

3.3. Gevolgen voor toezicht en handhaving
De eisen die momenteel gelden voor de buitenspeelruimte blijven ongewijzigd. Het onderhavige besluit heeft daarom geen gevolgen voor toezicht en handhaving.

4. Internetconsultatie
Dit besluit is in een eerder stadium voor internetconsultatie voorgelegd en er is kennisgenomen van de binnengekomen signalen. De eisen die momenteel gelden voor de buitenspeelruimte blijven ongewijzigd en daarom is besloten af te zien van het opnieuw voorleggen voor internetconsultatie.

5. Uitvoeringstoetsen
De eisen die momenteel gelden voor de buitenspeelruimte blijven ongewijzigd. Alle partijen hebben daarom aangegeven af te zien van een uitvoeringstoets.