EPPA | Stemmingen over: Moties ingediend bij Vaststelling begrotingsstaten Ministerie van SZW (XV) 2020

Uitgelicht

35300-XV-45
Motie van het lid Renkema c.s. over het in kaart brengen van alternatieven voor de kinderopvangtoeslag
AANGENOMEN


Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Plenaire vergadering 3 december 2019

35300-XV-29
Motie van het lid De Jong over immigranten na tien jaar recht geven op sociale zekerheid
VERWORPEN

35300-XV-30
Motie van het lid De Jong over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en immigranten uit islamitische landen
VERWORPEN

35300-XV-31
Motie van het lid De Jong over maximaal handhaven op uitkeringsfraude
VERWORPEN

35300-XV-32
Motie van de leden De Graaf en Wilders over inzetten van alle noodzakelijke middelen tegen racistisch allochtoon geweld
VERWORPEN

35300-XV-33
Motie van het lid De Graaf over meer actie tegen hawala- en islamitisch bankieren
VERWORPEN

35300-XV-34
Motie van de leden De Graaf en Wilders over erkennen dat de islam een gewelddadige totalitaire ideologie is
VERWORPEN

35300-XV-35
Motie van de leden De Graaf en Wilders over het de-islamiseren van Nederland
VERWORPEN

35300-XV-36
Motie van Tielen en Van Weyenberg over extra uren voor deeltijdwerkenden om de tekorten aan arbeidskrachten terug te dringen
AANGENOMEN

35300-XV-37
Motie van de leden Tielen en Palland over een quickscan naar de effecten van de Wet arbeidsmarkt in balans
AANGENOMEN

35300-XV-38
Motie van het lid Tielen over opdrachtgevers rechtszekerheid bieden bij het inhuren van een zelfstandige opdrachtnemer
AANGENOMEN

35300-XV-39
Motie van het lid Tielen over vernieuwende initiatieven in de bestaande ondersteuning voor een leven lang leren
AANGENOMEN

35300-XV-40
Motie van de leden Wörsdörfer en Raemakers over ondersteuning van deelnemers aan een Wsnp-traject
AANGENOMEN

35300-XV-41
Motie van het lid Wörsdörfer over de rol van kleine ondernemingen bij het aanpakken van de schuldenproblematiek
AANGENOMEN

35300-XV-42
Motie van de leden Smeulders en Van Weyenberg over vereenvoudiging van verschillende vormen van verlof
AANGENOMEN

35300-XV-43
Motie van de leden Smeulders en Palland over de wijze van benoeming van raden van toezicht in de publieke sector
AANGENOMEN

35300-XV-44
Motie van het lid Renkema over vrijstelling van de inlichtingenplicht uit de Participatiewet
AANGEHOUDEN

35300-XV-45
Motie van het lid Renkema c.s. over het in kaart brengen van alternatieven voor de kinderopvangtoeslag
AANGENOMEN

35300-XV-46
Motie van de leden Renkema en Smeulders over pilots met een werkloket
VERWORPEN

35300-XV-47
Motie van het lid Renkema c.s. over minimaal één sociaal ontwikkelbedrijf per arbeidsmarktregio
VERWORPEN

35300-XV-48
Motie van het lid Renkema c.s. over niet invoeren van een verplichte tegenprestatie
VERWORPEN

35300-XV-49
Motie van het lid Palland c.s. over onderzoek naar de knelpunten die gezinnen ervaren
AANGENOMEN

35300-XV-50
Motie van de leden Palland en Van Kent over ondersteuning van zelfstandigen die door ziekte een AOW-hiaat hebben
AANGENOMEN

35300-XV-51
Motie van de leden Palland en Bruins over faciliteren van regio’s bij een leven lang ontwikkelen
AANGENOMEN

35300-XV-t.v.v. 52
Gewijzigde motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over onderzoek naar de invoering van een uitzonderingsjaar (t.v.v. 35300-XV-52)
AANGENOMEN

35300-XV-53
Motie van de leden Peters en Van Brenk over een meetbaar doel hanteren in de strijd tegen armoede en schulden
AANGEHOUDEN

35300-XV-t.v.v. 54
Gewijzigde motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm op huisvesting (t.v.v. 35300-XV-54)
AANGENOMEN
De heer Peter wil binnen een maand van het kabinet weten hoe de motie uitgevoerd zal worden.

35300-XV-55
Motie van het lid Van Kent c.s. over het recht op het volledige minimumloon voor jongeren van 18 jaar en ouder
AANGENOMEN

35300-XV-56
Motie van het lid Van Kent c.s. over terugdringen van de flexibele schil van de arbeidsmarkt
VERWORPEN

35300-XV-57
Motie van het lid Van Kent c.s. over pensioenbestuurders onder de Wet normering topinkomens brengen
VERWORPEN

35300-XV-58
Motie van de leden Jasper van Dijk en Van Weyenberg over scholing in de bijstand bevorderen
AANGENOMEN

35300-XV-59
Motie van de leden Jasper van Dijk en Van Weyenberg over een plan van aanpak voor gelijke kansen voor vrouwen
AANGENOMEN

35300-XV-60
Motie van de leden Van Weyenberg en Raemakers over snellere toelating tot de Wsnp
AANGENOMEN

35300-XV-61
Motie van de leden Van Weyenberg en Gijs van Dijk over het concurrentiebeding tot het strikt noodzakelijke beperken
AANGENOMEN

35300-XV-62
Motie van de leden Van Weyenberg en Tielen over opties om te bevorderen dat mensen meer uren gaan werken
AANGENOMEN

35300-XV-63
Motie van de leden Van Weyenberg en Palland over de verdere invulling van het advies van de Commissie Regulering van werk
AANGENOMEN

35300-XV-64
Motie van het lid Gijs van Dijk over de SER-verkenning over de sociale infrastructuur actualiseren
AANGEHOUDEN

35300-XV-65
Motie van de leden Gijs van Dijk en Bruins over verantwoording van gemeenten over bestrijding van kinderarmoede
AANGENOMEN

35300-XV-66
Motie van de leden Bruins en Gijs van Dijk over een rol voor het Jeugdeducatiefonds in het armoedebestrijdingsprogramma voor kinderen
AANGENOMEN

35300-XV-67
Motie van het lid Bruins c.s. over de verdeling van het resterende bedrag van de bonusregeling beschut werk
AANGENOMEN

35300-XV-t.v.v. 68
Gewijzigde motie van de leden Van Brenk en Kuzu over het lage gebruik van de aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (t.v.v. 35300-XV-68)
VERWORPEN

35300-XV-69
Motie van de leden Van Brenk en Van Kooten-Arissen over jobcoaching en re-integratiedienstverlening beter op elkaar afstemmen
AANGENOMEN

35300-XV-70
Motie van het lid Van Brenk over een tegenprestatie die bijdraagt aan het bevorderen van maatschappelijke participatie
AANGEHOUDEN

35300-XV-71
Motie van het lid Van Brenk over het Wettelijk minimumloon in 2020 met 3% verhogen bovenop de gebruikelijke indexatie
VERWORPEN

35300-XV-72
Motie van de leden Stoffer en Smeulders over vergroten van de ruimte voor rouw op de werkvloer
AANGENOMEN

35300-XV-73
Motie van het lid Stoffer over huishoudens waarvan de minstverdienende partner slechts minimaal verdient
INGETROKKEN

35300-XV-74
Motie van de leden Stoffer en Von Martels over aanpassing van de Europese certificatieregels
AANGEHOUDEN

35300-XV-75
Motie van het lid Stoffer over onderzoek naar de normen voor inkomstenvrijlating in de Participatiewet
AANGEHOUDEN

35300-XV-76
Motie van het lid Kuzu over alle in het Koninkrijk doorgebrachte jaren meetellen als AOW-opbouwjaren
AANGEHOUDEN

35300-XV-77
Motie van het lid Kuzu over realisatie van een publieke en breed toegankelijke ziekteverzuimverzekering
VERWORPEN

35300-XV-78
Motie van het lid Kuzu over de mogelijkheid van een gedifferentieerde boete bij arbeidsmarktdiscriminatie
AANGEHOUDEN

35300-XV-79
Motie van het lid Van Kooten-Arissen over een impuls geven aan de aanpak van kinderarmoede
VERWORPEN

35300-XV-80
Motie van het lid Van Kooten-Arissen over het oormerken van het budget voor schuldhulpverlening aan zzp’ers
VERWORPEN

35300-XV-81
Motie van het lid Van Kooten-Arissen over mogelijkheden voor kraam- en ouderschapsverlof voor zzp-partners
VERWORPEN

35300-XV-82
Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Van Brenk over het bij opdrachtgevers op simpele wijze in rekening brengen van de kosten van pensioenopbouw voor zzp’ers
VERWORPEN

35300-XV-83
Motie van het lid Van Kooten-Arissen over gemeenten laten leren van succesfactoren van pilots met basisbanen
VERWORPEN