Feitelijke vragen inzake de toezeggingen gedaan tijdens debat over evaluatierapport over onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen

Lijst van vragen over de toezeggingen gedaan tijdens het debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen over o.a. gemaakte kosten voor inschakeling van de Landsadvocaat in het CAF-11 dossier (Kamerstuk 31066-479)


De vaste commissie voor Financiën heeft over de brief van de staatssecretaris van Financiën van 29 maart 2019 over zijn toezeggingen, gedaan tijdens het plenaire debat op 21 maart 2019 over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (Handelingen II 2018/19, nr. 65), over o.a. gemaakte kosten voor inschakeling van de Landsadvocaat in het CAF-11 dossier (Kamerstuk 31 066, nr. 479) de navolgende vragen ter beantwoording aan de staatssecretaris voorgelegd.

———-

1. Zijn de signalen die de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in 2013 en 2014 aan de Belastingdienst heeft doorgegeven, vervat in openbare inspectierapporten?

2. Wie zullen er van de kant van het ministerie van Financiën en/of de Belastingdienst aanwezig zijn bij het gesprek met de gedupeerde ouders? Klopt het dat de landsadvocaat ook bij de gesprekken aanwezig is?

3. Bij wie kan een medewerker van de Belastingdienst het melden als hij/zij erachter komt dat de Belastingdienst onrechtmatig handelt, bijvoorbeeld door het achterhouden van stukken van een belastingplichtige. Wat voor een bescherming hebben klokkenluiders bij de Belastingdienst?

4. Hoeveel ambtenaren van de Belastingdienst zijn gestraft (bijvoorbeeld door op non-actief te zijn gezet), omdat zij wel de waarheid in het Combiteam Aanpak Facilitators-11 (CAF-11) dossier vertelden? Kunt u hierover een uitgebreide toelichting geven?

5. Hoeveel ambtenaren van de Belastingdienst zijn gestraft omdat zij stukken achterhielden bij de rechter of omdat zij zich niet aan de wetten hielden (zoals de Algemene wet bestuursrecht (Awb))? Kunt u een uitgebreide toelichting geven?

6. Hoeveel geld heeft de Belastingdienst betaald als tegemoetkoming aan ouders tot nu toe?

7. Kent u ook maar een andere zaak waarbij de overheid
– door de Hoge Raad veroordeeld is voor het achterhouden van stukken;
– door de Raad van State op de vingers getikt is (zeer recentelijk) voor de gang van zaken;
– door de Nationale ombudsman scherp veroordeeld is;
– door de Kinderombudsman op de vingers getikt is;
– door de Kamer op het matje geroepen is; en
– de zaak nog steeds niet netjes is opgelost met de betroffen burgers?
Zo ja, welke? Zo nee, waarom heeft u nog steeds de zaken niet netjes opgelost met de ouders?

8. Wat heeft de Belastingdienst tot nu toe geleerd van de CAF-11 zaak?

9. Hoeveel burgers zijn onder CAF-11 geselecteerd?

10. Hoeveel burgers die onder CAF-11 zijn geselecteerd, waren in 2014 klant van het gastouderbureau in kwestie?

11. Van hoeveel burgers van het betreffende gastouderbureau is in 2014 de kinderopvangtoeslag stopgezet? Hoeveel burgers van het betreffende bureau zijn in 2014 geblokkeerd? Tot wanneer heeft de blokkade geduurd?

12. Hoeveel burgers van het betreffende gastouderbureau staan op een uitsluitlijst of een vergelijkbare soort lijst? Wanneer zijn deze burgers op een dergelijke lijst geplaatst? Is het plaatsen op dergelijke uitsluitlijsten aan de burgers gecommuniceerd of via een commissie gegaan? Hoe lang staan deze burgers op dergelijke lijsten?

13. Kunt u een overzicht geven van de aantallen klanten per gastouderbureau die naast klanten van het gastouderbureau in kwestie ook klant waren van de overige bureaus?

14. Wat was de doelstelling van het CAF-11-team toen dit tot stand kwam?

15. Hoe kwam het CAF-11-team de mogelijke fraude met kinderopvangtoeslag op het spoor?

16. Welke stappen zijn door de Belastingdienst gezet om de aard en omvang van dit probleem helder te krijgen?

17. Hoeveel gastouderbureaus zijn er in dit onderzoek in het vizier geweest? Welke gastouderbureaus waren dit?

18. Hoeveel ouders namen in de onderzochte periode de diensten van deze onderzochte gastouderbureaus af?

19. Hoeveel van de ouders die de diensten van deze gastouderbureaus afnemen, zijn onderzocht op mogelijke fraude?

20. Zijn er ook ouders op fraude gecontroleerd die geen diensten afnamen van één van de onderzochte gastouderbureaus?

21. Zijn er ook gastouderbureaus onderzocht waar geen fraude is geconstateerd?

22. Wat waren de selectiecriteria om een gastouderbureau te onderzoeken?

23. Zijn van elk gastouderbureau alle afnemende ouders onderzocht of vond er een selectie plaats? Zo ja, op basis van welke criteria werd deze selectie gemaakt?

24. Hoe stelde het CAF-11-team vast of een ouder had gefraudeerd?

25. Wat waren de vervolgstappen wanneer het CAF-11-team vaststelde dat een ouder gefraudeerd had?

26. Wat was de rol van zwarte lijsten in dit dossier? Hoe kwam zo’n zwarte lijst tot stand? Welke stappen ondernam de Belastingdienst wanneer een ouder op een zwarte lijst kwam?

27. Welke informatie werd verstrekt aan de ouders bij wie fraude met de kinderopvangtoeslag werd vastgesteld?

28. Welke informatie werd ouders verstrekt die zijn onderzocht in het kader van mogelijke fraude, maar bij wie geen fraude werd vastgesteld?

29. Wat was de handelingswijze van de Belastingdienst/Toeslagen wanneer een ouder bezwaar maakte tegen het terugvorderen van de toeslag?

30. Hoeveel van de onderzochte ouders zijn door het CAF-11-team aangemerkt als fraudeur?

31. Hoeveel van de als fraudeur aangemerkte ouders hebben bezwaar gemaakt tegen dit besluit?

32. Hoeveel van de als fraudeur aangemerkte ouders hebben de te veel ontvangen toeslag zonder bezwaar terugbetaald?

33. Wat is het totaalbedrag in deze zaak dat teruggevorderd is aan kinderopvangtoeslag?

34. In welke gevallen werden er extra kosten aan de als fraudeur aangemerkte ouders in rekening gebracht, als aanmaningen, boetes of rente? Verandert dit het totaalbedrag dat ouders hebben betaald vanwege het terugvorderen van de kinderopvangtoeslag?

35. In hoeveel van de onderzochte gevallen heeft een herbeoordeling van de Belastingdienst de terugvordering van een eerder als fraudeur aangemerkte zaak laten vervallen?

36. In hoeveel gevallen heeft de Belastingdienst als gevolg van de herbeoordeling de onterecht teruggevorderde kinderopvangtoeslag, weer naar de ouders overgemaakt? Welk totaalbedrag is hiermee gemoeid?

37. Hoeveel van de als fraudeur aangemerkte ouders zijn naar de rechter gegaan? Hoeveel van deze zaken heeft de Belastingdienst gewonnen?

38. In hoeveel gevallen is de Belastingdienst door de rechter gesommeerd de onterecht teruggevorderde kinderopvangtoeslag weer naar de ouders over te maken? Welk bedrag is hiermee gemoeid?

39. Hoeveel capaciteit heeft de Belastingdienst op het CAF-11-team zitten, in fte per jaar?

40. Hoeveel fte werken binnen de Belastingdienst aan de inhoudelijke behandeling van vragen, klachten en bezwaren van burgers in de CAF-11-zaak?

41. Kunt u de uitkomst delen van de gesprekken die u naar aanleiding van het Kamerdebat van 21 maart 2019 over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen heeft gevoerd met de gedeputeerden?

42. Kunt u aangeven hoe het kan dat er onbekende Burgerservicenummers (BSN) binnen de selectie zijn gevallen en wat dat betekent voor de vervuiling van de lijst en daarmee de foutpercentages?

43. Wanneer wordt deze omissie hersteld?

44. Wat is het huidige takenpakket van het CAF-11-team? Verricht het CAF-11-team nog actief onderzoek naar fraude met de kinderopvangtoeslag en onder welke voorwaarden? Is de werkwijze van het CAF-11-team veranderd sinds het opzetten daarvan?

45. Welke andere CAF-zaken heeft de Belastingdienst momenteel lopen?

46. Hoeveel fte zijn in totaal met de uitvoering van deze CAF-zaken gemoeid?

47. Welk totaalbedrag hebben de CAF-teams tot nu toe terug weten te vorderen als gevolg van welke onderzoeken?

48. Klopt het dat niet dat niet alle burgers die op een uitsluitlijst stonden dit wisten?

49. Klopt het dat burgers jarenlang op uitsluitlijsten stonden, terwijl ze hier niet op hoorden te staan en dat ook medewerkers van de Belastingdienst dit vonden?

50. Welke kosten-batenanalyse is er gemaakt voor het inzetten van de landsadvocaat?