Fin | Kamerbrief inzake ADR opdracht inzake CAF zaken van Toeslagen

Uitgelicht:

De onderzoeksopdracht is toegevoegd als bijlage.


In de laatste twee debatten over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag in de CAF 11-zaak heb ik met uw Kamer ook gesproken over andere CAF zaken van de Belastingdienst/Toeslagen (hierna: Toeslagen). Ik heb eerder aangegeven dat bij de zaken in hetzelfde tijdsgewricht mogelijk sprake is van een gelijksoortig handelen. Ik heb u daarin toegezegd de Auditdienst Rijk (ADR) te vragen om hier onderzoek naar te doen, omdat dit beter inzicht kan verschaffen in de omvang van de problematiek. Bijgaand doe ik uw Kamer de opdracht aan de ADR toekomen.

Het ADR onderzoek kijkt naar het handelen van Toeslagen in alle CAF zaken vanaf 2013 – de start van het CAF – tot heden. Hiermee heb ik de reikwijdte van de onderzoeksopdracht ten opzichte van de eerdere toezegging voor de volledigheid verbreed. Ook de CAF zaak die naar aanleiding van recente berichtgeving onder de aandacht is gekomen, loopt in dat onderzoek mee.

De ADR onderzoekt of bij de behandeling van toeslaggerechtigden sprake is geweest van een handelswijze die vergelijkbaar is met de aanpak die bij CAF 11 is gehanteerd. Ik heb eerder aangegeven dat ik die handelswijze onzorgvuldig en onterecht vind.

In het ADR onderzoek wordt onder andere gekeken naar de aanleiding voor het starten van de CAF zaak, of toeslagen ten onrechte zijn stopgezet in plaats van opgeschort, of de wettelijke termijnen zijn overschreden en of de afwijzingen van de aanvraag ten aanzien van de toeslaggerechtigde voldoende zijn onderbouwd door Toeslagen.

Ik zal de bevindingen van de ADR, zo snel als deze beschikbaar zijn, delen met uw Kamer. Aangezien de conclusies van de ADR behulpzaam kunnen zijn voor de adviescommissie uitvoering toeslagen onder leiding van dhr. Donner, informeer ik ook de adviescommissie over de uitkomsten. De adviescommissie adviseert mede over het handelen van Toeslagen in CAF 11 en andere zaken waarin vermoedens van georganiseerde fraude aan de orde waren.

Ik heb richting uw Kamer verduidelijkt dat ik wil dat Toeslagen zich anders gaat opstellen, met daarbij ook oog voor de menselijke maat. In lopende en toekomstige rechtszaken zal Toeslagen zich ook opstellen conform deze lijn.

Indien een belanghebbende in CAF rechtszaken verzoekt om de procedure tijdelijk aan te houden zal dit door Toeslagen vanzelfsprekend worden ondersteund. Ik zal actief de mogelijkheid om rechtszaken aan te houden via de advocaten bij alle belanghebbenden in CAF rechtszaken onder de aandacht brengen.