Gesloten internetconsultatie | Verslag inzake Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

Uitgelicht:

Deze internetconsultatie liep van 15 februari 2019 tot en met 15 maart 2019.


Het onderhavige besluit is vier weken opengesteld voor internetconsultatie. De consultatie heeft geleid tot zeven reacties.

In een paar reacties wordt aangegeven dat het enkel indexeren van de uurprijzen te weinig is om te toenemende kosten te compenseren. Volgens deze reacties zijn de tarieven door de kwaliteitsverhogende maatregelen meer gestegen dan de maximum uurprijs. Voor de buitenschoolse opvang wordt daarnaast aangegeven dat er geen sprake is van een daling van de kosten; dit staat volgens hen haaks op de verlaging van de maximum uurprijs in 2019.

Het klopt dat de afgelopen jaren de maximum uurprijzen, naast de gebruikelijke indexering, zijn aangepast in verband met de kwaliteit verhogende maatregelen uit de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. Om deze reden is de maximum uurprijs voor de dagopvang in 2018 en 2019 extra gestegen. De uurprijs is daarbij in 2018 met 7 cent en in 2019 met 27 cent gestegen naast de gebruikelijke indexering. Ook voor de buitenschoolse opvang is de maximum uurprijs in 2018 extra gestegen. In 2019 is de maximum uurprijs in de buitenschoolse opvang licht gedaald, vanwege een verlaging van de beroepskracht-kindratio in de buitenschoolse opvang. Zoals eerder toegezegd monitor ik de ontwikkeling van de tarieven.

Daarnaast wordt in één van de reacties aangegeven dat het wenselijk is om minder inkomensgroepen te hebben in de toeslagtabel. Een kleine inkomenswijziging leidt nu relatief snel tot een wijziging van het toeslagpercentage. Dit voorstel wordt niet overgenomen, omdat er juist bewust gekozen is voor een groot aantal inkomensgroepen. De wijziging van het toeslagpercentage verloopt zo meer geleidelijk dan bij een beperkter aantal groepen. Zodoende zorgt een inkomenswijziging niet direct voor een grote wijziging in het toeslagpercentage. Dit geldt met name voor ouders die rond de grens van een inkomensgroep zitten.

Een aantal reacties zijn buiten de scope van dit besluit, zoals een reactie over het invoeren van een basisvoorziening, wachtlijsten, het maximaal aantal uren dat ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag of het clusteren bij locaties voor buitenschoolse opvang. Hier wordt er daarom niet verder op ingegaan.