GGD GHOR | GGD GHOR Nederland pleit voor gelijke kwaliteitseisen in kinder- en gastouderopvang

Uitgelicht:

De brief aan de Tweede Kamercommissie voor SZW volgt onder het persbericht.


In een brief aan de Tweede Kamer pleit GGD GHOR Nederland voor het gelijk trekken van de kwaliteitseisen voor de kinder- en gastouderopvang.

Daarnaast vraagt de koepel van alle GGD’en aandacht voor vaccineren in de kinderopvang én het beschikbaar houden van informatie over een houder nadat een locatie is uitgeschreven uit het Landelijk Register Kinderopvang. Op 20 juni vindt in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Kinderopvang plaats.

Gastouderopvang: niet alleen méér toezicht
Wij pleiten al geruime tijd voor hogere kwaliteitseisen aan de gastouderopvang en intensivering van het toezicht. Er zijn nu meer middelen beschikbaar voor toezicht op de gastouderopvang. Maar kwaliteitsverbetering gaat niet alleen over méér toezicht. Deze kwetsbare vorm van opvang vraagt juist om hogere kwaliteitseisen. Denk aan:

– Concretere eisen voor de begeleiding van gastouders door gastouderbureaus. Door middel van intervisie, scholing en andere vormen van professionele begeleiding.

– Het duidelijk beleggen van verantwoordelijkheden tussen gastouder en gastouderbureau en door een gastouder slechts bij één gastouderbureau aan te laten sluiten.

– Het verhogen van de professionaliteit van de opvang door eisen te stellen aan het opleidingsniveau en de pedagogische scholing van gastouders.

Bewaar inspectierapporten over locaties, ook nadat ze uitgeschreven zijn
Toezichthouders en gemeenten hebben inzicht in de informatie van alle locaties van een kinderopvangorganisatie (houder) via het Landelijke Register Kinderopvang (LRK). Dat is nodig om gericht toezicht te kunnen houden. Echter, op dit moment verdwijnt een locatie, inclusief de daarbij behorende inspectierapporten, na uitschrijving uit het LRK. GGD GHOR Nederland pleit ervoor dat deze informatie laagdrempelig beschikbaar blijft voor toezichthouders.

Vaccineren in de kinderopvang
In de commissie Vaccineren in de Kinderopvang hebben wij aangegeven dat GGD’en staan voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Nederland. Daar hoort vaccineren bij. In de kinderopvang wordt de meest kwetsbare groep kinderen opgevangen: de kinderen van 0 tot 14 maanden die nog niet zijn gevaccineerd. Wij begrijpen daarom dat kinderopvanglocaties ervoor kiezen om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Zo dragen zij bij aan het beschermen van de aanwezige kinderen en een zo veilig en gezond mogelijke opvangsituatie. Als GGD’en maken wij ons zorgen om en zetten wij ons in voor de gezondheid van álle kinderen in Nederland. Ook van de kinderen die – hoe onverstandig ook – niet gevaccineerd zijn. Onze focus ligt dus op het in gesprek zijn en blijven met álle ouders.

———-

Op 20 juni bespreekt u in uw AO Kinderopvang de verzamelbrief kinderopvang van 20 april 2019 met daarin onder andere aandacht voor de Landelijke monitor Kwaliteit Kinderopvang (LKK). Graag geven wij u namens GGD GHOR Nederland een tweetal verzoeken mee vanuit de rol van de GGD’en als toezichthouder kinderopvang:

1. Kwaliteitsverbetering van de gastouderopvang

2. Makkelijkere ontsluiting van informatie in het landelijk register kinderopvang (LRK).

Tevens informeren wij u graag over onze inzet in het debat over vaccineren in de Kinderopvang zoals wij dit ook hebben verwoord tijdens ons gesprek met de commissie kinderopvang en vaccinatie.

Kwaliteitsverbetering gastouderopvang Het beeld van de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland, zo blijkt tevens uit het LKK, is overwegend positief. Aandachtspunt blijft professionalisering van pedagogisch medewerkers. Voor de gastouderopvang geldt deze achterblijvende aandacht voor professionalisering des te meer. Ook zijn er in de gastouderopvang meer uitschieters naar beneden. Deze twee punten geven aanleiding om nogmaals te pleiten voor hogere kwaliteitseisen aan de gastouderopvang.

Sinds dit jaar zijn er meer middelen beschikbaar voor toezicht op de gastouderopvang. GGD GHOR Nederland en de VNG faciliteren de intensivering van het toezicht op de gastouderopvang. Deze intensivering draagt bij aan een beter zicht op de kwaliteit van de gastouderopvang.

In onze brief van 4 december jongstleden schreven wij dat kwaliteitsverbetering niet alleen méér toezicht behoeft, maar dat deze kwetsbare vorm van opvang juist ook hogere kwaliteitseisen vereist. In het kort pleitten wij voor betere kwaliteit en begeleiding door:

• Concretere eisen te stellen aan de begeleiding van gastouders door gastouderbureaus. Door middel van intervisie, scholing en andere vormen van professionele begeleiding.

• Het duidelijk beleggen van verantwoordelijkheden tussen gastouder en gastouderbureau en door een gastouder slechts bij één gastouderbureau aan te laten sluiten.

• De professionaliteit van de opvang te verhogen door middel van het stellen aan eisen aan het opleidingsniveau en pedagogische scholing waaraan gastouders moeten voldoen.

Makkelijkere ontsluiting van informatie in het landelijk register kinderopvang
Recent zijn door de PvdA Kamervragen vragen gesteld over het verbinden van informatie over verschillende locaties ook op landelijk niveau, naar aanleiding van een casus in Bilthoven. Wij vinden het belangrijk dat het toezicht in Nederland op locatieniveau is ingericht. Zodat we scherp kijken daar waar voor kinderen gezorgd wordt. In het belang van ouder en kind.

Aanvullend daarop vinden wij het belangrijk dat we bij het toezicht en het toelaten van vestigingen van (grotere) ketens rekening kunnen houden met hoe een ondernemer het elders doet. Voor de toezichthouder en gemeente is het van belang dat de juiste informatie over het nalevingsgedrag van een houder beschikbaar is om gerichter toezicht te houden. Op dit moment verdwijnt een locatie, inclusief de daarbij behorende inspectierapporten, na uitschrijving uit het LRK. GGD GHOR Nederland pleit ervoor dat deze informatielaagdrempelig beschikbaar blijft voor de toezichthouder.

Vaccineren in de Kinderopvang
Op dit moment werkt de Commissie kinderopvang en vaccinatie aan haar advies. GGD GHOR Nederland heeft haar visie hierop met de commissie gedeeld.

GGD’en staan voor het veilig en gezond opgroeien van álle kinderen in Nederland, daar hoort vaccineren bij. In de kinderopvang wordt de meest kwetsbare groep kinderen opgevangen: de kinderen van 0 tot 14 maanden die nog niet zijn gevaccineerd. Wij begrijpen daarom dat kinderopvangvoorzieningen ervoor kiezen om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Zo dragen zij bij aan het beschermen van de aanwezige kinderen en een zo veilig en gezond mogelijke opvangsituatie. Als GGD’en maken wij ons zorgen om en zetten wij ons in voor de gezondheid van álle kinderen in Nederland. Ook van de kinderen die – hoe onverstandig ook – niet gevaccineerd zijn. Met hun ouders willen wij daarom te allen tijde in gesprek zijn en blijven.

Het recht om te vaccineren is een individuele keuze, maar ouders dragen daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de consequenties van die keuze. Een vaccinatie haal je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de bescherming van de ander. Graag praten wij te zijner tijd met u door over vaccineren in de kinderopvang.

Hartelijk bedankt voor het meenemen van onze inbreng tijdens het debat. Mocht u nog behoefte hebben aan aanvullende informatie of een bezoek willen brengen aan een toezichthouder dan staan wij u graag te woord. Neem daarvoor contact op met Chantal Teunissen, 06-52633171 of cteunissen@ggdghor.nl.