Hamerstukken 18 december 2018

Uitgelicht:

De wetsvoorstellen
– Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2019 (35.000 IX)
– Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (35.000 XV)
zijn als hamerstukken afgedaan. De PvdD-fractie is daarbij aantekening verleend.


Implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (34.934)
is als hamerstuk afgedaan. PvdD, SP en PVV is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen
– Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019 (35.000 V)
– Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2019 (35.000 XIII)
zijn als hamerstukken afgedaan. PvdD en PVV is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen
– Begrotingsstaat Koning 2019 (35.000 I)
– Begrotingsstaat Staten-Generaal 2019 (35.000 IIA)
– Begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en Kiesraad 2019 (35.000 IIB)
– Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 (35.000 III)
– Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019 (35.000 IV)
– Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII)
– Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (35.000 VIII)
– Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2019 (35.000 IX)
– Begrotingsstaten Defensie 2019 (35.000 X)
– Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2019 (35.000 XII)
– Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (35.000 XV)
– Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 (35.000 XVI)
– Begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2019 (35.000 A)
– Begrotingsstaat gemeentefonds 2019 (35.000 B)
– Begrotingsstaat provinciefonds 2019 (35.000 C)
– Begrotingsstaat Deltafonds 2019 (35.000 J)
zijn als hamerstukken afgedaan. De PvdD-fractie is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen
– Evaluatie, nascholing beroepschauffeurs en bestuursrechtelijke handhaving (34.182)
– Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2018 (voorjaarsnota) (34.960 B)
– Herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland (34.980)
– Wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering (34.989)
– Nadere regeling wederbenoeming voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (35.037)
– Vierde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden (35.064)
zijn als hamerstukken afgedaan.