Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Nationaal Sportakkoord (Kamerstuk 30234-185)

Uitgelicht:

Selectie kinderopvang / IKC


In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister voor Medische Zorg over de brief van 26 juni 2018 inzake het Nationaal Sportakkoord (Kamerstuk 30 234, nr. 185).

Selectie kinderopvang / IKC

Vragen en opmerkingen van de VVD-fractie

Deelakkoord Van jongs af aan vaardig in bewegen
De leden van de VVD-fractie delen de opvatting dat de primaire verantwoordelijkheid voor het voldoende bewegen en motorisch vaardig worden van kinderen ligt bij de ouders en verzorgers. Een grote rol is uiteraard weggelegd voor het primair onderwijs. Daar komen alle kinderen samen en moet er gewerkt worden aan de kerndoelen bewegingsonderwijs, zodat elk kind voldoende sportbagage meekrijgt om vooruit te kunnen. Het is van het grootste belang dat deze lessen bewegingsonderwijs gegeven worden door bevoegde vakleerkrachten, want elk kind verdient een zo goed mogelijke start in bewegingsplezier.

Maar de leden van de VVD-fractie vinden het ook belangrijk dat ouders hierover voldoende voorlichting krijgen. Deze leden juichen het daarom toe dat partijen zich de komende jaren gezamenlijk inspannen om te komen tot een groter bewustzijn bij ouders en verzorgers over het belang van bewegen en motorische ontwikkeling bij kinderen. Kan de minister toelichten op welke wijze professionals in de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en sportsector kunnen en zullen bijdragen aan het vergroten van de signalerings- en adviesfunctie over het belang van sport en beweging en de noodzaak van motorische ontwikkeling? En kan de minister toelichten waarom er juist voor deze groepen professionals is gekozen? Ligt er voor het adviseren en signaleren aan de ouders over het belang van sport en bewegen voor kinderen ouder dan vier jaar niet ook een taak voor andere professionals zoals leraren en huisartsen? Zo ja, welke professionals kunnen hieraan nog meer bijdragen?

(…)

Vragen en opmerkingen van de GroenLinks-fractie

Van jongs af aan vaardig in bewegen
De leden van de GroenLinks-fractie vinden het belangrijk dat kinderen van jongs af aan voldoende bewegen. Hier zien zij een rol voor het bewegingsonderwijs met professionele beroepskrachten voor gym. Tegelijkertijd is er juist ook buiten schooltijd veel te winnen. Is in het onderwijs de vorming van integrale kindcentra (IKC’s) hierbij van belang? In het akkoord staat dat een sportaanbod op de buitenschoolse opvang wordt ondersteund en (financieel) gestimuleerd. Op welke manier gaat dit gebeuren? Kan de minister in dit kader stimuleren dat sport ook juist in samenhang met school, maar na schooltijd wordt gestimuleerd, zo vragen deze leden.