Verslag van de BVOK-informatiebijeenkomst van maandagavond 1 oktober 2018

Locatie: Kinderspeelparadijs “Het Speelkasteel”, Hoofdweg 869, 2131 MB in Hoofddorp.

Aanwezige bestuursleden:

Arco Koot (Happy Kids, Hoofddorp)
Mylan de Groot ((PAKK) Amsterdam / Junior Service, Amsterdam)
René Wardenaar (De kinderkorf Amstelveen / Diemen, BSO de Korfkidz, Amstelveen)
Stephan van den Oetelaar (Borus Kinderopvang, Uithoorn)
Annemieke Blansjaar-van Santen (Villa Valentijn Den Haag en Villa Valentijn Middelburg)

Afwezig bestuurslid:

Marion Duisterhof (Kinderopvang Snoopy  / BSO Woodstock, Apeldoorn)

Notulist:    Annemieke Blansjaar-van Santen

Ondanks de verlate uitnodiging van onze eerste informatiebijeenkomst maandagavond 1 oktober jl. mochten we veel eigenaars/ondernemers verwelkomen op de locatie: Kinderspeelparadijs “Het Speelkasteel”, Hoofdweg 869, 2131 MB in Hoofddorp.
Arco Koot (eigenaar van het Kinderspeelparadijs “Het Speelkasteel”) heeft zorg gedragen voor de ruimte en de geweldige catering. Arco, nogmaals namens iedereen bedankt hiervoor.

Vanaf 19.00 uur t/m 19.30 uur vond de inloop plaats en was er gelegenheid onder het genot van koffie, thee, soep en broodjes kennis met elkaar te maken.

Om 19.30 uur heette Arco iedereen welkom.

Gesprek met drs. M.C. (Maaike) van Tuyll van Serooskerken-van Grieken, directeur Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Doel

Doel van het gesprek was kennismaking met de “beleidsmakers en adviseurs” van de staatssecretaris en zorgen dat de BVOK in de toekomst aan “tafel” komt bij belangrijke besluiten. Voor het gesprek was 1 uur gereserveerd dor het ministerie.


Arco Koot geeft weer wat er besproken is

Na de voorstelronde bleek al snel dat mevrouw van Tuijl de BVOK een interessante gesprekspartner vond. Er werd geluisterd naar de standpunten van onze vereniging.

Voorzitterschap BVOK

De bestuursleden stelden zich voor. En Stephan gaf aan dat Marion Duisterhof helaas wegens familieomstandigheden niet aanwezig kon zijn. Stephan maakt gelijk van de gelegenheid gebruik door te vermelden dat het voorzitterschap van het bestuur van de BVOK om de drie maanden rouleert. De reden hiervoor is dat de zes bestuursleden die deze vereniging hebben opgericht, niet worden betaald voor hun werkzaamheden. Zij zetten zich belangeloos in, om ook uw belangen te vertegenwoordigen. De contributie wordt uitsluitend aangewend ter dekking van directe kosten, waaromtrent het bestuur van de BVOK u jaarlijks zal informeren.

Contributie lidmaatschap

Er werd opgemerkt dat voor kleine ondernemers/eigenaars de hoogte van de contributie een grote drempel is om lid te worden van een Branchevereniging. Om het voor iedereen mogelijk te maken om lid van de BVOK te worden is het besluit genomen om een maandelijks tarief van € 25,00 te hanteren. Zodat de drempel voor de kleinere organisaties verlaagd wordt en zij ook de informatie die onder het besloten gedeelte van de website staat kunnen inzien.

Presentatie door Stephan van den Oetelaar

Waarom BVOK?

Belangenbehartiging voor ondernemers/eigenaars (gesprekken o.a. met politiek).

De ondernemers/eigenaars in de kinderopvang staan voor:
– 70% van de kindplaatsen
– 70% van alle ouders en kinderen
– 70% van de pedagogisch medewerkers

Het is dus van groot belang dat deze groep ondernemers/eigenaars goed vertegenwoordigd worden. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het uit te voeren beleid.

Waarom nu?

Vanaf 2011 t/m 2016 heeft de branche kinderopvang een hele zware tijd doorgemaakt. De overheid is hieraan (mede) debet. De belangen van ondernemers/eigenaars zijn onvoldoende of niet behartigd. Als voorbeeld kunnen we nemen wijziging BKR, nog meer regels en overhead. De gastouders hebben zich al eerder een eigen Branchevereniging opgericht. De ondernemers/eigenaars zijn als laatste afgesplitst.

De politiek in 2011

‘… De bezuinigingen zullen als effect hebben dat de groei in het gebruik van kinderopvang wordt afgeremd. Het kabinet verwacht evenwel dat ook bij de nieuwe financiële verhoudingen het totaal aantal kinderen in de kinderopvang zal blijven stijgen. De in het verleden opgebouwde voorzieningen houden daarmee stand…’.

Brief aan de Tweede Kamer – 6 juni 2011 – Minister Henk Kamp

De Analyse in 2016 (CPB)

 1. De minister ontkent in 2012 en 2013 de gevolgen van de bezuinigingen. De BK ‘herkent’ zich (iedere keer) in de cijfers van de Minister.
 2. De BK gingen akkoord met de cao Kinderopvang 2012-2014. Loonkostenstijging wijkt sterk af van de inkomstenontwikkeling van de sector.

De Wet IKK

 1. De BK gaat akkoord met het wetsvoorstel IKK.
 2. Analisten als Buitenhek waarschuwen voor de kosteneffecten.
 3. De Wet wordt aangenomen.
 4. De BK probeert de Wet IKK terug te draaien.

Tegenstrijdige belangen

 1. ZZP gastouders stemmen over de salarisstijging van ons personeel. Dit terwijl er voor de gastouders een afwijkend kwaliteitssysteem is, met beperkte handhaving.
 2. Maatschappelijke kinderopvang zoekt toenadering tot het onderwijs, betere cao, geen marktwerking.
 3. Grote organisaties zien het MKB als vismeel (zij kunnen wanneer alle maatregelen doorgevoerd worden de kleine organisatie overnemen).
 4. Commerciële kinderopvang wenst gelijk speelveld en marktwerking. (kwaliteitssysteem, subsidiëring, VVE-beleid, doorgaande lijn/toelating basisscholen, etc…).

Wat willen we bereiken?

 1. De stem van de ondernemer laten horen.
 2. Aanspreekpunt en sparringpartner voor beleidsmakers in de politiek. (Vooraf meepraten i.p.v. klagen achteraf.)
 3. Inspraak kwaliteitssysteem/-convenant.
 4. Informatiebron voor leden.
 5. Transparantie naar de leden.

Prijsaanpassing 2019

Constatering:
Oudercommissies zijn altijd tegen een prijsverhoging, hoe goed onderbouwd deze ook is.

Advies:
Houd de toelichting zo algemeen en kort mogelijk.

De wetswijzigingen brengen dit jaar op verschillende lagen van de bedrijfsuitvoering een prijsverhoging met zich mee. Ouders zijn niet betrokken en nauwelijks geïnformeerd over de wetswijzigingen. Naar verwachting zullen de ondernemers veel vragen en weerstand van de ouders kunnen verwachten.

Workshops

Alle aanwezigen wordt gevraagd om deel te nemen aan de workshop en ingedeeld in 7 groepen. We hebben in de zaal verschillende sheets gehangen met de navolgende stellingen. De uitslag van deze stellingen volgt hieronder:

1.     Wat vindt u de twee belangrijkste taken van de BVOK?

 • Informatie naar de ondernemers
 • Vertegenwoordigen van alle ondernemers groot en klein
 • Proactief in plaats van Reactief
 • Grote kennis en vaardigheid
 • Lidmaatschapsprijs laag, zodat het voor iedereen toegankelijk is
 • Durf en zeggen wat je doet en doen wat je zegt
 • Aan voorkant van besluiten meepraten
 • Transparantie
 • Alle consequenties voor ons die IKK-maatregelen teweeg brengen inventariseren en in Den Haag neerleggen

2.     Wat wilt u per direct besproken hebben in politiek Den Haag?

 • Stabiel beleid van de Overheid
 • Versoepeling van de regels (IKK)
 • Consequenties IKK
 • BKR
 • Meer vrijheid in ondernemerschap
 • Wanneer het opleidingsniveau van de groepsleidsters verbeterd moet worden, leg dit bij de ROC’s en niet bij de werkgever.
 • Buitenspeelruimte: stel deze eis bij nieuw te openen kinderdagverblijven.
 • Moeder/vrouw vriendelijker!
 • langer zwangerschapsverlof
 • minder belemmering voor aandeel in de arbeidsmarkt!
 • Objectievere Toezicht op de kinderopvang
 • Afschaffen gemeentelijke boetes (zijn veel te hoog)
 • Afschaffen kleuren
 • Controle op werkwijze Toezicht Kinderopvang
 • Versterken zwakke rechtspositie!
 • Financieel onderscheid via subsidies! (in stand gehouden door gemeentes) verstoord een eerlijke marktwerking
 • Leg studie-eisen niet neer bij werkgever. Pas het lesmateriaal van de opleiding aan.

3.     Noem een aantal concrete voorbeelden van het grillige “jojo”-beleid?

 • Leidster-/kindratio
 • Drie-uurregeling
 • VVE (gratis, betaald)
 • Personeelstekort/overschot
 • Kinderopvangtoeslag
 • Buitenruimte
 • Diploma-eisen
 • Inzetbaarheid BBL-leidsters
 • Afschaffing opleiding BBL
 • Meer kinderdagverblijven bieden VVE, maar kunnen daar volgens de wet geen praktijkplaats bieden.
 • Nu er ook nog eens een sprake is van een krappe arbeidsmarkt is dit wel wenselijk.
 • Toetsingskader

4.     Wat is uw mening over de “Stint”

 • Nog geen rapporten van de politie
 • Super vervoermiddel
 • Leverancier moet training geven
 • Helmen voor de kinderen
 • Stint is veiliger dan lopen, taxi, busvervoer etc.
 • Afwachten van het onderzoek

5.     Wat is uw stijging in % voor wat betreft de uurprijs per KDV-BSO?

Prijsstijging Kinderdagopvang 2019 in % Prijsstijging BSO 2019 in %
7 2
7 3
7,65 3
8 3
10 4,5
10 7
10 8
10 8
11 13
15
16
16
16

De hoogte van de prijsstijging ontstaat o.a. door de BKR. De grote verschillen in prijsstijging ontstaan doordat een kleine organisatie door de IKK voor grotere aanpassingen staat dan een grote organisatie (o.a. pedagogisch coach). Niet alle kdv's hebben een BSO en kunnen hun prijs derhalve hier niet mee compenseren. Ook kunnen niet alle BSO's uitbreiden, omdat zij gebonden zijn aan hun huidige m2's.

Op basis van de berekeningen van de BVOK dient de tariefverhoging van 2019 minimaal te bedragen 7,65% voor kdv en 3,0% voor BSO. Naar het inzicht van de BVOK zou een kleinere tariefverhoging tot margeverlies leiden onafhankelijk van de grootte van de organisatie. De BVOK is van mening dat margeverlies kwaliteit en continuïteit van een organisatie in gevaar brengt. Bij de BVOK informatiebijeenkomst is geïnventariseerd welke tariefverhoging door de aanwezige ondernemers/eigenaars wordt gehanteerd voor 2019. Voor kdv was het hoogste tarief 16% en voor BSO was het hoogste tarief 13%. Naar de mening van de BVOK is dit de bandbreedte waarbinnen kinderopvangorganisaties, afhankelijk van grootte en concurrentiepositie hun tariefverhoging dienen vast te stellen.

6.     Wat is volgens u de grootste bedreiging in de kinderopvang over vijf jaar?

 • Uitstroom kinderen IKC’s
 • Tekort aan personeel
 • Wachtlijst baby’s groter
 • Verdwijnen van baby-opvang
 • Imago door uitvergroting
 • Overname door grote (buitenlandse) organisaties
 • Kwaliteit
 • Kind niet meer centraal
 • Veel concurrentie
 • Aankomende herhaling van de crisis!

7.     Welke regels mogen “morgen” verdwijnen?

 • Vaste gezichten criterium!
 • BKR baby’s
 • Pedagogisch coach (niet haalbaar en betaalbaar voor kleinere organisaties)
 • Drie-uurregeling
 • Gesubsidieerde peuteropvang (2 dagen) mag niet in een reguliere peutergroep kdv geplaatst worden
 • Geïndexeerde uurprijs
 • Adviesrecht OC m.b.t. uurprijs
 • Vierogenbeleid
 • Taalcursus leidsters
 • Afschaf Stint
 • Speciale babyleidster opleiding (ondernemers nemen hier zelf de verantwoording)

Afsluiting bijeenkomst

René Wardenaar bedankt iedereen voor hun inzet en feedback en geeft aan dat het bestuur heel erg blij is met de uitslag van de stellingen. Het geeft weer waar ondernemers/eigenaars tegenaan lopen en waar wij iets mee moeten doen als BrancheVereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK).

In de rondvraag vroeg René welke hot-items vanavond nog niet aan de orde geweest zijn, maar wel op de agenda van de BVOK thuis horen: Opleidingsniveau van de ROC’s, de problemen rond de VOG’s, en de verschillen van toezicht houden door de GGD’s in de verschillende regio’s. Grote stichtingen krijgen voorkeursbehandeling bij gemeentes. Voorbeeld:  een particulier kinderdagverblijf wilde uitbreiden en kreeg van de gemeente te horen dat zij eerst toestemming moesten vragen aan de grote stichting in die gemeente.

Hoe kun je lid worden en een bijdrage leveren?

Tevens wijst René iedereen op het belang van lidmaatschap van de BVOK. Hoe meer leden hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op de overheid.

Als BVOK zullen wij bij het maken van nieuw beleid door de overheid, dit beleid via internetconsultatie voorleggen aan al onze leden. Op deze manier kunnen wij de effecten van beleid op de werkvloer goed terugkoppelen naar de beleidsmaker.

Alle leden van de BVOK kunnen op deze manier laten weten wat zij van nieuw te maken beleid vinden.

Je kunt lid worden door je in te schrijven via onze website www.bvok.nl. Het lidmaatschap is vastgesteld op
€ 25,00 per maand.

Website BVOK

Kijk ook regelmatig op onze website www.bvok.nl. Onder het kopje ‘Wat speelt er nu’ wordt bijna dagelijks aangegeven welke actuele zaken zijn bijgewerkt onder het kopje ‘Voor leden’.

Volgende bijeenkomst

Wij zullen op korte termijn een nieuwe informatiebijeenkomst inplannen (meer centraler in het land), tijdens die bijeenkomst zullen wij terugkomen op uw feedback van deze avond. En hopen u dan weer te mogen verwelkomen.

Het was fijn in zo’n goede sfeer met elkaar te communiceren over hetgeen ons allen aan ’t hart gaat.