I&W | Kamerbrief inzake het bericht ‘Minister wist dat stint nooit weg op mocht, fouten bij keuring verzwegen’

Uitgelicht:

Het rapport van de RDW en de Wijziging van de Regeling voertuigen in verband met technische eisen voor door de Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen bromfietsen die in het verkeer worden gebruikt zijn toegevoegd als bijlagen.


Tijdens de regeling van werkzaamheden van vandaag heeft uw Kamer om een reactie gevraagd op berichtgeving in de media omtrent de toelating van de Stint. Hierbij treft u een reactie op deze berichtgeving.

Over de gang van zaken rondom de keuring heb ik uw Kamer geïnformeerd bij de beantwoording van schriftelijke vragen van uw Kamer op 18 januari 2019 en in het debat van 22 januari jl. met uw Kamer. Toen is gemeld dat de Stint niet voldoet aan de eis voor remvertraging van 4m/s2 wanneer deze op zichzelf wordt beoordeeld, los van de voorgeschreven wijze van keuren. Verder is toegelicht op welke wijze de RDW destijds de remweg heeft beoordeeld en is daarover geconcludeerd dat de formulering van de wijze van keuren eenduidiger had gemoeten.

Na de brief van 11 april 2011 aan de RDW is de wijze van keuren aangepast. Dat heeft vervolgens geleid tot de omschrijving van de wijze van keuren zoals die is gepubliceerd op 19 oktober 2011 en in werking is getreden op 1 januari 2012. De publicatie van de definitieve permanente eisen en de inwerkingtreding ervan heeft plaatsgevonden nadat de Stint is beoordeeld op 20 september 2011. Staande praktijk is dat de RDW bij beoordelingen het op dat moment geldende kader hanteert. Het is niet gelukt te achterhalen of destijds overwogen is om bij de beoordeling van de Stint te anticiperen op deze latere aanpassingen in de wijze van keuren.

Zoals ik in januari jl. aan uw Kamer heb geschreven, ga ik ervan uit dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid bovenstaand punt betrekt bij hun onderzoek naar de wijze waarop bijzondere voertuigen tot de openbare weg worden toegelaten. Ik ben nog in afwachting van dit onderzoek.

In de berichtgeving wordt verwezen naar het ontbreken van de bijlagen bij twee brieven die als bijlage bij de beantwoording van schriftelijke Kamervragen van 18 oktober 2018 zijn gedeeld met uw Kamer. Het betreft de bijlage bij de brief van 11 april 2011 en de brief van 27 april 2011. U treft beide bijlagen bij deze Kamerbrief. Beide documenten zijn destijds over het hoofd gezien in de veelheid aan documenten. Nadat hierom is verzocht door RTL Nieuws, zijn beide bijlagen op 4 september 2019 verstrekt aan dit nieuwsmedium. Aangezien uw Kamer over de strekking van beide stukken al was geïnformeerd, werd er geen directe aanleiding gezien om deze bijlagen op dat moment separaat aan uw Kamer te verstrekken.

De bijlagen betreffen de concepteisen die in 2011 zijn gebruikt om de Stint te beoordelen en het format dat de RDW zou hanteren om te rapporteren over de beoordeling van deze concepteisen. Hierover is uw Kamer eerder geïnformeerd bij de beantwoording van de schriftelijke Kamervragen van 18 oktober 2018. Zoals aan uw Kamer toen is geschreven in antwoord op vraag 30 is in 2011 een procedure ontwikkeld voor de aanvraag van bijzondere bromfietsen. Om een oordeel te kunnen vormen over de veiligheid moet worden aangetoond dat de desbetreffende bijzondere bromfietsen voldoen aan een aantal technische eisen en dat ze veilig gebruikt kunnen worden in het verkeer. Deze concepteisen zijn in 2012 juridisch verankerd in de Regeling voertuigen als permanente eisen aan de aangewezen bijzondere bromfietsen, en de wijze van keuren.

Tot slot het volgende in relatie tot het intrekkingsbesluit. Uw Kamer is geïnformeerd over het besluit om de aanwijzing van de Stint als bijzondere bromfiets formeel in te trekken. Het besluit zelf is gericht aan de fabrikant als belanghebbende. Daarmee ligt het niet in de rede dit op eigen initiatief openbaar te maken.