Kamerbrief inzake commissie kinderopvang en vaccinatie

Uitgelicht:

“De commissie wordt gevraagd uiterlijk 1 mei 2019 te rapporteren over haar advies. De adviesvraag wordt in (de toelichting bij de) bijgevoegde instellingsregeling uiteengezet. De commissie moet onderzoek doen naar mogelijke oplossingsrichtingen die bijdragen aan het afnemen van de zorgen bij ouders over de veiligheid van kinderopvang in relatie tot de dalende vaccinatiegraad en die praktisch werkbaar zijn voor een kindercentrum en een voorziening voor gastouderopvang”


Kinderopvang en vaccinatie
In de afgelopen maanden hebben veel ouders aangegeven zich zorgen te maken over de dalende vaccinatiegraad en de veiligheid (gezondheid) van hun nog niet gevaccineerde kind op de kinderopvang. Als verantwoordelijk bewindspersoon voor kinderopvang maak ik mij sterk voor kwalitatief goede en veilige kinderopvang waar ouders hun kinderen met een gerust hart naartoe kunnen brengen en waar kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen. Daarnaast merk ik dat kindercentra en voorzieningen voor gastouderopvang behoefte hebben aan handelingsperspectieven om tegemoet te komen aan deze zorgen van ouders. Dit is voor mij dan ook de aanleiding voor een onderzoek naar mogelijke oplossingsrichtingen binnen de kinderopvang waarmee we de zorgen van ouders kunnen wegnemen. In de brief die de staatssecretaris van VWS naar uw Kamer heeft gestuurd bent u reeds geïnformeerd over het instellen van deze commissie. Met deze brief wil ik u, mede namens de staatssecretaris van VWS, informeren over de adviesvraag en de samenstelling van de commissie die zich hiermee bezig gaat houden.

Nu de vaccinatiegraad licht daalt en de maatschappelijke discussie over vaccineren toeneemt, lijkt het erop dat in de ogen van ouders het risico dat kinderen besmet raken op de kinderopvang groeit. Deze zorgen van ouders kan ik goed begrijpen. Ook de politiek maakt zich zorgen over deze problematiek.

Externe commissie
Om te bezien hoe de toenemende zorgen bij ouders en de behoeften van houders van kinderopvangorganisaties en voorzieningen voor gastouderopvang tegemoet gekomen kan worden, heb ik een externe commissie ingesteld. De instellingsregeling en het benoemings- en vergoedingenbesluit daarvan doe ik u hierbij toekomen.

De commissie bestaat uit experts op diverse vakgebieden: ethisch, juridisch en medisch. Daarnaast worden de belangen van ouders en houders van kinderopvangorganisaties vertegenwoordigd. De commissie zal worden voorgezeten door mevrouw drs. R. Vermeij.

De overige leden zijn:
1. mevr. Mr. Jacqueline Biesheuvel;
2. dhr. Dr. Jelle van Buuren;
3. mevr. Sharon Gesthuizen;
4. dhr. Gjalt Jellesma;
5. dhr. Dr. André Krom;
6. mevr. Dr. Helma Ruijs;
7. mevr. Mr. Dr. Brigit Toebes.

De commissie wordt gevraagd uiterlijk 1 mei 2019 te rapporteren over haar advies. De adviesvraag wordt in (de toelichting bij de) bijgevoegde instellingsregeling uiteengezet. De commissie moet onderzoek doen naar mogelijke oplossingsrichtingen die bijdragen aan het afnemen van de zorgen bij ouders over de veiligheid van kinderopvang in relatie tot de dalende vaccinatiegraad en die praktisch werkbaar zijn voor een kindercentrum en een voorziening voor gastouderopvang.