Kamerbrief inzake jaarplanning SZW 2019

Uitgelicht:

 

Onderwerp
TK-brief over commissie oplossingsrichtingen kinderopvang i.r.t. de dalende vaccinatiegraad Q4 2018
Brief Voortgang verbetering kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst Q4 2018
Publicatie Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) verklarend rapport en resultaten 2018 Q1 2019
Eerste rapport monitoring implementatie IKK Q1 2019
Brief over verbetering kinderopvang op Caribisch Nederland Q2 2019
Voorstel doorontwikkeling in-één-oogopslag Q2 2019
Onderzoek effecten harmonisatie peuterspeelzaalwerk Q2 2019
AMvB Kinderopvangtoeslag 2020 (voorhang aan de TK en EK) Q2 2019
Brief over ontwikkeling van de uurtarieven (incl. motie Yücel/Voortman) Q2 2019
Jaarlijkse brief over toezicht en handhaving kinderopvang met o.m. ook Landelijk Rapport toezicht kinderopvang (Inspectie van het Onderwijs) Q3 2019
Brief over sociaal medische indicatie Q3 2019
Resultaten tweede meting van de monitor in verband met de bestuurlijke afspraken met gemeenten (“Bestuurlijke afspraken: een aanbod voor alle peuters”) Q4 2019

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 2 oktober jl. verzocht een jaarplanning op te stellen voor 2019. Bijgesloten bij deze brief treft u een concept jaarplanning aan.

In de concept jaarplanning treft u brieven, wetsvoorstellen en andere stukken aan die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht om in 2019 naar de Tweede Kamer te verzenden. Het gaat hier om een eerste inschatting: zaken kunnen door toekomstige ontwikkelingen nog wijzigen. Het kan zijn dat de daadwerkelijke verzending van de stukken daardoor toch op een ander moment geschiedt.

SZW concept jaarplanning 2019

Arbeidsverhoudingen

Stand van zaken SNA-keurmerk uitzendsector Q4 2018
Brief over mogelijkheden om bedrijven die arbeidswetgeving hebben overtreden te kunnen uitsluiten van overheidsaanbesteding dan wel hun lopende contract te beëindigen Q4 2018
Monitor Wet aanpak schijnconstructies + onderzoek openbaarmaking gegevens Inspectie SZW Q4 2018
Brief over uitkomsten overleg verduidelijking WAV/WML zeescheepvaart Q4 2018
Stand van zaken meldingsplicht WagwEU Q4 2018
Zesde periodieke rapportage WWZ Q4 2018
Brief over mogelijke alternatieven voor ingetrokken wetsvoorstel fuserende pensioenfondsen Q4 2018
Terugkoppeling gesprek met de Stichting van de Arbeid over de fiscale behandeling van de leerrekening Q4 2018
Uitkomsten herbenadering NEA 2017 Q1 2019
AMvB i.v.m. Brexit (bij geen Brexit-deal) Q1 2019
Plan van aanpak ontwikkeling publieke leer- en ontwikkelbudget Q1 2019
Brief over verdeling publieke leer- en ontwikkelingsbudget Q1 2019
Uitkomsten overleg pensioenfondsen en toezichthouders haalbaarheidstoets, reële dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad Q1 2019
Reactie op motie Van Kent/Gijs van Dijk om met de sector in gesprek te gaan teneinde het uitkeren van beleggersbonussen terug te dringen Q1 2019
Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies Q2 2019
Zevende periodieke rapportage WWZ Q2 2019
Discriminatie bij Werving en Selectie op de arbeidsmarkt, Replicatie van de virtuele praktijktest Q2 2019
Rapportage cao-afspraken 2018 Q2 2019
Eerste rapportage over vrouwen en 40-minners in pensioenfondsbesturen Q2 2019
Aanbieding advies commissie parameters/UFR Q2 2019
Wijziging PW en WVPS n.a.v. evaluatie wet verevening pensioenen bij scheiding Q2 2019
Voortgangsbrief zzp-maatregelen Q2 2019
Uitkomst project bevordering naleving WOR met toepassing van gedragswetenschap Q3 2019
Evaluatie wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Q3 2019
Brief over deelname aan de OR en vertegenwoordiging flexibele schil n.a.v. reactie CBM Q3 2019
Implementatiewet detacheringsrichtlijn Q3 2019
Evaluatie Wet verbeterde premieregeling Q3 2019
Uitkomsten evaluatie wet pensioencommunicatie Q3 2019
Wetgeving zzp-maatregelen Q3 2019
Verzamelwet pensioenen Q3 2019
Achtste periodieke rapportage WWZ Q4 2019
Evaluatie APF Q4 2019
Reactie kabinet op advies van de STAR  in het kader van nabestaandenpensioen Q4 2019

Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering

Voortgangsbrief ESF 2018 Q1 2019

Financieel-economische zaken

Jaarverslag SZW 2018 (via Financiën) Q2 2019
Slotwet SZW 2018 (via Financiën) Q2 2019
1e suppletoire begroting SZW 2019 (via Financiën) Q2 2019
Begroting SZW 2020 (via Financiën) Q3 2019
2e suppletoire begroting SZW 2019 (via Financiën) Q4 2019

Gezond en veilig werken

Stand van zaken maatregelen Arbozorg en Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde  Q4 2018
Kamerbrief stand van zaken interventies, waaronder 1eresultaten pilot pesten en boete RI&E  Q4 2018
Kamerbrief over aanbevelingen Knottnerus/klankbordgroep inzake Chroom VI  Q4 2018
Beleidsreactie Gezondheidsraadadvies Gezondheid en langer doorwerken  Q1 2019
Kamerbrief resultaten onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid gedragscode ongewenste omgangsvormen  Q1 2019
Aanbieding TNO Monitor Verantwoord Opdrachtgeverschap  Q1 2019
Aanbieding Arbobalans  Q1 2019
Beleidsagenda Eerlijk, Gezond en Veilig Werk  Q2 2019
Voortgang programma beroepsziekten  Q2 2019
Kamerbrief inzet vertrouwenspersonen  Q2 2019
Kamerbrief over gevaarlijke stoffen  Q2 2019

Inspectie SZW

Meerjarenplan Inspectie SZW Q4 2018
Jaarplan 2019 Q4 2018
Jaarverslag 2018 Q2 2019
Staat van Eerlijk werk Q4 2019
Jaarplan 2020 Q4 2019

Internationale zaken

Geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC van 6 december 2018 en kwartaalrapportage lopende EU wetgevingsdossiers Q4 2018
Verslag van de Raad WSBVC van 6 december 2018 Q4 2018
Geannoteerde agenda van de Raad WSBVC van maart 2019 en kwartaalrapportage lopende EU wetgevingsdossiers Q1 2019
Verslag van de Raad WSBVC van maart 2019 Q1 2019
Geannoteerde agenda informele Raad WSBVC (Roemenië) Q1-Q2 2019
Verslag informele Raad WSBVC (Roemenië) Q1-Q2 2019
Brief over de verhouding tussen de EU en de lidstaten op het sociale domein Q1-Q2 2019
Instructie Internationale Arbeidsconferentie Geneve Q2 2019
Geannoteerde agenda van de Raad WSBVC van juni 2019 en kwartaalrapportage lopende EU wetgevingsdossiers Q2 2019
Verslag van de Raad WSBVC van juni 2019 Q2 2019
Wetsvoorstel ter implementatie ter uitvoering van het Visserijverdrag Q2 2019
Verslag Internationale Arbeidsconferentie Geneve Q3 2019
Geannoteerde agenda informele Raad WSBVC (Finland) Q3 2019
Verslag informele Raad WSBVC (Finland) Q3 2019
Geannoteerde agenda van de Raad WSBVC van oktober 2019 en kwartaalrapportage lopende EU wetgevingsdossiers Q3-Q4 2019
Verslag van de Raad WSBVC van oktober 2019 Q4 2019
Geannoteerde agenda van de Raad WSBVC van december 2019 en kwartaalrapportage lopende EU wetgevingsdossiers Q4 2019
Verslag van de Raad WSBVC van december 2019 Q4 2019

Kinderopvang

TK-brief over commissie oplossingsrichtingen kinderopvang i.r.t. de dalende vaccinatiegraad Q4 2018
Brief Voortgang verbetering kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst Q4 2018
Publicatie Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) verklarend rapport en resultaten 2018 Q1 2019
Eerste rapport monitoring implementatie IKK Q1 2019
Brief over verbetering kinderopvang op Caribisch Nederland Q2 2019
Voorstel doorontwikkeling in-één-oogopslag Q2 2019
Onderzoek effecten harmonisatie peuterspeelzaalwerk Q2 2019
AMvB Kinderopvangtoeslag 2020 (voorhang aan de TK en EK) Q2 2019
Brief over ontwikkeling van de uurtarieven (incl. motie Yücel/Voortman) Q2 2019
Jaarlijkse brief over toezicht en handhaving kinderopvang met o.m. ook Landelijk Rapport toezicht kinderopvang (Inspectie van het Onderwijs) Q3 2019
Brief over sociaal medische indicatie Q3 2019
Resultaten tweede meting van de monitor in verband met de bestuurlijke afspraken met gemeenten (“Bestuurlijke afspraken: een aanbod voor alle peuters”) Q4 2019

Participatie en decentrale voorzieningen

Conclusies onderzoek naar aanleiding van motie ‘Evaluatie individuele studietoeslag’ Q4 2018
Tussentijdse evaluatie 100 mln. voor armoede onder kinderen Q4 2018
Reactie op verzoek van TK op rapport “Knellende schuldenwetgeving” Q4 2018
Stand van zaken rijksincasso Q4 2018
Verbetering werking Bbz Q1 2019
Positionering ESB-regeling Q1 2019
Wetsvoorstel gezamenlijke huishouding en zorgbehoefte Q1 2019
Indicatoren en reductiedoelstelling armoede onder kinderen Q1 2019
Stand van zaken beslagregister en implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet Q1 2019
Eerste voortgangsbrief Brede schuldenaanpak Q2 2019
Voortgangsbrief Breed Offensief (incl. Matchen op Werk en Perspectief op Werk) Q2/Q3 2019
Verdeling bijstand 2019 Q2/Q3 2019
Evaluatie Taaleis in de Participatiewet Q4 2019
Evaluatie Participatiewet Q4 2019
Beleidsdoorlichting artikel 2 SZW-begroting Q4 2019

Samenleving en integratie

Planning bevolkingsgroei scenario’s Q4 2018
Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering Q4 2018
Uitwerkingsbrief Veranderopgave Inburgering Q1 2019
Inventarisatie bevolkingsgroei scenario’s Q2-Q3 2019
Wetsvoorstel inburgering Q3 2019
Voortgangsbrief VIA Q3 2019

Stelsel en volksverzekeringen

Brief inzake jaarverslagen 2018 UWV en SVB Q2 2019
Brief stand van de uitvoering Q2 2019 +

Q4 2019

Brief inzake BIT-toets inrichting datafabriek UWV + bestuurlijke reactie minister SZW Q2 2019
Beveiliging Suwinet – toekomst gegevensuitwisseling Q2 2019
Brief signalering frauderisico’s – stand van zaken handhavingskoers – update wet Fraudeaanpak door bestandskoppelingen Q2 2019
Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Anw Q4 2019
Kabinetsreactie beleidsdoorlichting AOW Q4 2019
Kamerbrief over AOW-leeftijd 2025 Q4 2019
Brief inzake jaarplannen 2020 UWV en SVB Q4 2019

Werknemersregelingen

Brief reactie op BIT-advies inleenadministratie Q1 2019
Aanbieding wijzigingsbesluit toeslag alleenstaande AOV-gerechtigden BES Q1 2019
Aanbieding wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong n.a.v. beleidsdoorlichting Q1 2019
Aanbieding onderzoek Experiment vervroegde inzet no-riskpolis Q1 2019
Outline signalenbrief & voortgang maatregelen WW fraude Q1 2019
Marktbewegingen ZW en WGA Q1 2019
Uitkomsten onderzoeken hybride markt Q1 2019
Visie op hybride markt Q1 2019
Dienstverlening naar werk (voortgang sectorplannen) Q2 2019
Aanbieding wetsvoorstel nieuwe systeem Wet banenafspraak Q2 2019
Brief met resultaten banenafspraak 2018 Q2 2019
Brief met resultaten onderzoeken duurzaamheid en doelgroepgrootte Q2 2019
Kamerbrief voortgangsrapportage maatregelen ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland Q2 2019
Brief met resultaten onderzoek evaluatie Wet banenafspraak Q4 2019

Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische aangelegenheden

Verzamelwet SZW 2020 Q2 2019