Kamerbrief inzake meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2019

Uitgelicht:

– selectie voorschoolse voorziening uit meicirculaire gemeentefonds

De bijlagen zijn te groot om te verzenden, u kunt deze daarom downloaden via de link onderaan dit bericht.


Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Financiën, de meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2019 ter informatie. De circulaires zijn op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

Deze circulaire informeert in hoofdzaak over de gemeentefonds- en provinciefondsuitkeringen voor 2019 en verder, gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk.

Hierbij is het belangrijk te vermelden dat de extra middelen die het kabinet beschikbaar stelt voor Jeugdhulp in deze meicirculaire in de verdeling van het gemeentefonds zijn verwerkt. U bent hier in de brief van 27 mei over geïnformeerd (TK 2018-2019, 31839, nr. 657).

De circulaires hebben geen bindende werking, maar beogen de decentrale overheden tijdig van de meest actuele informatie te voorzien.

In het algemeen geldt voor de informatie uit de circulaires het voorbehoud van parlementaire besluitvorming. Dat geldt dit jaar uiteraard ook.

———-

Selectie voorschoolse voorziening uit meicirculaire gemeentefonds

3.3.9 Voorschoolse voorziening peuters

De VNG en het Ministerie van SZW zijn overeengekomen 42 om de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters niet verder op te laten lopen dan € 30 miljoen. Dat bedrag is ruim voldoende om het aantal peuters dat geen recht heeft op kinderopvangtoeslag een voorschoolse voorziening aan te bieden. In paragraaf 2.2.9 en 4.2.5 van de septembercirculaire 2018 bent u geïnformeerd dat vanuit de vrijgekomen midden vanaf 2019 structureel € 10 miljoen beschikbaar is gemaakt voor toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang. De VNG en het Ministerie van SZW hebben afgesproken dat bovenop deze jaarlijkse € 10 miljoen vanaf 2020 structureel € 3 miljoen extra beschikbaar komt. Met de extra middelen voor toezicht en handhaving kinderopvang wordt een tekort aan middelen voor dit doel opgelost. Voor de gastouderopvang is sprake van een intensivering van middelen. De verwerking van de structurele € 3 miljoen zal plaatsvinden bij de septembercirculaire 2019.

Naast de bijdragen die worden ingezet voor toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang, is vanaf 2021 vanuit de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters jaarlijks € 17 miljoen beschikbaar voor het versterken van de arbeidsmarktregio’s. Deze middelen worden deels ingezet voor landelijke ondersteuning van de arbeidsmarktregio’s en worden deels via de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s uitgekeerd. Met de VNG worden hierover nog nadere afspraken gemaakt. Daarnaast is in 2020 eenmalig een extra impuls beschikbaar van € 7 miljoen. Met deze additionele middelen worden gemeenten eenmalig ondersteund bij het implementeren van enkele nieuwe maatregelen uit het Breed Offensief om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen (in het najaar van 2018 door Staatssecretaris Van Ark aangekondigd). Meer info