Minister de Jonge (VWS) opent tour van Kennisagenda Jeugd langs ministeries

Uitgelicht:

Selectie Kinderopvang


Op woensdag 28 november 2018 is de Kennisagenda Jeugd aangeboden aan minister de Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Kennisagenda Jeugd is het resultaat van een unieke samenwerking. De domeinen ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, die tot nu toe veelal los van elkaar werkten, worden uitgedaagd om belangrijke kennisvraagstukken over kinderen en jongeren gezamenlijk op te pakken.

De aanbieding werd, namens de Taskforce Jeugd gedaan door Judi Mesman en Monique Volman, boegbeelden van de NWA-route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. De Kennisagenda wordt de komende periode feestelijk overhandigd aan vertegenwoordigers van de verschillende ministeries die bij de totstandkoming van de Kennisagenda betrokken zijn geweest.

Kennisagenda uitwerking van route Jeugd van NWA
De Kennisagenda Jeugd is een uitwerking van de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De agenda beschrijft de thema’s waarover meer onderzoek vereist is om de kennis over de ontwikkeling van de jeugd, over de opvoeding en over het onderwijs te vergroten. Het gaat dan om de thema’s leren en ontwikkelen in verschillende contexten, diversiteit en (on)gelijkheid en normativiteit van opvoeding en onderwijs. U vindt de Kennisagenda hier .

Veel partijen én jongeren betrokken bij totstandkoming Kennisagenda
Het doel van de Kennisagenda is om deze thema’s concreet te maken en daarmee wetenschappers, beleidsmakers en professionals in het jeugddomein handvatten te geven om over de grenzen van hun eigen domein heen te kijken en samen nieuwe kennis over de jeugd te ontwikkelen. Mede daarom zijn bij de totstandkoming van de Kennisagenda een groot aantal partijen op het gebied van ontwikkeling, opvoeding en onderwijs betrokken evenals de ministeries van Justitie en Veiligheid (J&V), Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wat de Kennisagenda uniek maakt is dat niet alleen professionals zijn bevraagd maar juist ook ouders en jongeren. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft in samenwerking met andere onderdelen van NWO en ZonMw de Taskforce ondersteund bij de totstandkoming van de Kennisagenda.

NWA biedt kansen
De verschillende thema’s uit de Kennisagenda Jeugd hangen met elkaar samen, vullen elkaar aan of overlappen elkaar. Deze zouden dan ook niet los van elkaar onderzocht moeten worden. Hier liggen kansen voor onderzoekers om samen met collega’s uit andere domeinen en disciplines grootschalig onderzoek op te zetten. De verschillende calls van de NWA bieden hier mogelijkheden voor.

Aandacht voor goede organisatie en inrichting jeugdhulp en onderwijs
Minister de Jonge uit zijn waardering voor de totstandkoming van de Kennisagenda Jeugd. In gesprek lichtten Mesman en Volman toe waarom is gekozen voor de drie thema’s. Hierop kan toekomstig onderzoek voor belangrijke doorbraken en innovatieve ontwikkelingen zorgen. De minister vraagt in aanvulling op deze thema’s aandacht voor kennis over een goede organisatie en inrichting van o.a. jeugdhulp en onderwijs. De Jonge nodigt het onderzoeksveld uit hier ook oog voor te hebben.

————-

Selectie kinderopvang

Reina Kloosterman, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
“Het ministerie van SZW is verheugd over de prominente plek voor de jeugd in de NWA. Belangrijke onderwerpen vanuit ons beleidsterrein zijn de fase van het jonge kind in de kinderopvang en de combinatie van werken en zorgen. Wat is goede kwaliteit van opvang? Hoe verhoudt de formele opvang zich tot informele zorg? Hoe beslissen ouders over arbeid en zorg en welke normen spelen daarbij een rol? Zeer relevante vragen die stuk voor stuk nader onderzoek verdienen. De Kennisagenda Jeugd slaat daarmee een brug tussen de verschillende beleidsterreinen rond de ontwikkeling van jeugdigen.”

Innovatief onderzoek naar dergelijke thema’s dient inter- en transdisciplinair van aard te zijn. Zo ontstaan bijvoorbeeld verbindingen tussen onderwijs en jeugdhulp, jeugdhulp en veiligheid en kinderopvang en onderwijs. Voor al deze verbindingen geldt dat aandacht voor de belevingswereld en referentiekaders van jeugdigen zelf voorop moet staan. Op die manier kan worden aangesloten bij wat zij zelf belangrijk vinden als het gaat om hun gezinssituatie, gezondheid, sociale relaties, onderwijsmogelijkheden en ondersteuning daarbij.

Deze integrale benadering weerspiegelt de wetenschappelijke consensus dat de ontwikkeling en gezondheid van de jeugd multidimensionaal is en als zodanig dient te worden onderzocht. Het gaat dan niet alleen om de fysieke gezondheid, maar ook om de emotionele en sociale gezondheid. Daarbij staat niet de af- of aanwezigheid van ziekte of ongezond gedrag centraal, maar het concept ‘positieve gezondheid’, dat verwijst naar het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid dan ook iets van alle partijen: van ouders en kinderopvang, scholen en gezondheidszorg, gemeenten en landelijke overheid.

(…)

Ouders
Ouders & Onderwijs is het informatiepunt voor ouders, de verbinder en ondersteuner van ouders rondom het onderwijs en, zoals hierboven beschreven, mede-initiatiefnemer van het Landelijk Ouderpanel. Daarnaast is de organisatie gesprekspartner voor de overheid en onderwijssector. Ouders & Onderwijs heeft schriftelijk input geleverd voor de Kennisagenda. Ook BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, heeft schriftelijk input geleverd.

(…)

Leren en ontwikkelen in verschillende contexten
Jeugdigen leren en ontwikkelen zich in verschillende contexten, relaties en netwerken. Bijvoorbeeld in de kinderopvang, op school, thuis, in de buurt, in zorgsituaties, op de sportclub en op de muziekschool. Die contexten zijn tot nu toe te weinig in samenhang bestudeerd. Onderzoek naar de complexe wisselwerking tussen de diverse sociale contexten waarin jeugdigen opgroeien kan tot nieuwe inzichten leiden in de ontwikkeling van de huidige generatie jeugdigen.

(…)

Rol van de professional
Een onderwerp dat door alle thema’s heen loopt is de rol van de professional. De vraag die hierbij speelt is hoe we professionals (in de kinderopvang, wijkteams, scholen, hulpverlening enzovoort) voldoende kunnen toerusten (professionaliseren) om te kunnen inspelen op alle veranderingen, ontwikkelingen en diversiteit van behoeften en vragen vanuit beleid, jeugd en ouders. Ook is er een spanningsveld tussen enerzijds de wensen van verandering en verbetering en anderzijds de hoge werkdruk bij de professional. Daarnaast ligt er de vraag in hoeverre ervaringsdeskundigen een plek kunnen krijgen in het professionele domein.