Ministerraad | Instellingsbesluit Commissie van onafhankelijke deskundigen voor de compensatie van ouders

Een commissie van onafhankelijke deskundigen gaat toetsen of de Belastingdienst de juiste beoordeling maakt bij ouders die compensatie hebben aangevraagd in de zogenaamde CAF 11 dossiers (kinderopvangtoeslag). Deze toets wordt alleen gedaan als wegens ernstige onregelmatigheden geen recht blijkt op de compensatie, bijvoorbeeld als er geen kind bestaat dat opvang heeft gehad. De verwachting is dat dit maar in een beperkt aantal gevallen zo zal zijn.

De Commissie bestaat uit mevrouw prof. dr. mr. M.B.A. van Hout, de heer mr. dr. R.J.L. Pieterse en de heer mr. C. Schaap en is al aan het werk. De ministerraad heeft de Commissie op voordracht van staatssecretaris Snel van Financiën vandaag officieel ingesteld. Hiermee wordt een advies van de commissie Donner opgevolgd.

Half november maakte het kabinet bekend dat er een ruimhartige compensatieregeling komt voor de ouders waarbij kinderopvangtoeslag onterecht stop is gezet of teruggevorderd, het zogeheten CAF 11-dossier. Op dit moment berekent de Belastingdienst/Toeslagen de hoogte van deze compensatie. De mogelijkheid bestaat dat geen compensatie kan worden verstrekt vanwege ernstige onregelmatigheden. Dit is bijvoorbeeld het geval als, zoals de adviescommissie Donner formuleert, “het kind waarvoor kinderopvangtoeslag is aangevraagd niet blijkt te bestaan, ouder is dan de geldende leeftijdsgrens, of in het geheel geen opvang heeft genoten”. In het geval dat de Belastingdienst zou oordelen dat een verzoek tot compensatie wegens deze redenen niet gerechtvaardigd is, dan wordt dit eerst nog getoetst door deze onafhankelijke deskundigen.

Over de compensatiebesluiten van de Belastingdienst mag wat het kabinet betreft geen enkel misverstand  bestaan. Met het instellen van Commissie is een extra waarborg ingebouwd, zodat we zeker weten dat de juiste beslissingen worden gemaakt. De Belastingdienst/Toeslagen volgt altijd het oordeel van deze Commissie van onafhankelijke deskundigen op.

De Commissie Donner en de ADR doen op dit moment ook onderzoek naar de andere 169 CAF-zaken. Na het kerstreces wordt de Kamer hierover geïnformeerd. Ook daarbij is het uitgangspunt dat ouders die op eenzelfde manier zijn behandeld als bij CAF 11, worden gecompenseerd. De vandaag ingestelde Commissie wordt mogelijk ook gevraagd om assistentie bij de afhandeling van deze “toeslagendossiers”.