Niet de markt maar mensen maken de publieke sector

Uitgelicht:

Selectie kinderopvang uit rapport


De crisis in de publieke sector gaat verder dan alleen geldgebrek. Geef de medewerkers de middelen en het vertrouwen hun werk naar eigen inzicht vorm te geven en zich te richten op mensen, niet op de markt.

Overwerkt, onderbetaald en ondergewaardeerd. Dat is de beleving bij veel van de 60.000 medewerkers in de publieke sector die de SP de afgelopen jaren sprak. Te veel werk, te weinig geld, te weinig vertrouwen en veel te veel formulieren. Van onderwijzer tot politie, van ambulancepersoneel tot ouderenzorg: in ons rapport ‘De Publieke Sector aan het Woord’ noemt het overgrote deel van de werknemers dezelfde problemen.

Die problemen zijn wrang en onnodig. Wrang, omdat de medewerkers in de publieke sector stuk voor stuk intrinsiek gemotiveerd zijn om bij te dragen aan de samenleving. Ze willen zorgen, onderwijzen, aandacht geven, er voor anderen zijn. Juist deze interne motivatie wordt gewantrouwd en beknot, nu het werk tot op de vierkante centimeter is vastgelegd in regels en protocollen.

Onnodig, omdat de problemen een gevolg zijn van ondoordacht beleid. De invoering van marktwerking in de publieke sector rustte niet op bewezen resultaten, stellen meerdere onderzoeken, maar op de ideologische overtuiging dat de markt nou eenmaal beter was. “Niet meer het algemeen belang staat voorop,” zei Herman Tjeenk Wellink, de toenmalige president van de Raad van State, “maar het maken van winst en de continuïteit van verzelfstandigde diensten.” Dat was 2007. Sindsdien is er alleen maar meer markt bijgekomen. De oplossing voor een falende markt was nooit minder markt, maar meer.

De gevolgen van deze ideologische tunnelvisie worden pijnlijk duidelijk in ons rapport. Het meest zichtbaar zijn natuurlijk de bezuinigingen. Binnen het marktdenken is de publieke sector geen oplossing voor maatschappelijke problemen, maar zelf het probleem. Een kostenpost, die alsmaar goedkoper moet. Elke hap adem is uit de werkroosters geknipt. Goed werk leveren kost tijd, en juist die heeft de werknemer steeds minder. Wie het werk goed wil doen, werkt structureel over. “Wij voelen ons productiemedewerker in plaats van verzorgende,” zegt een medewerker uit de ouderenzorg in ons rapport. “Wat we nu minimale zorg vinden, was voorheen bij wijze van spreken strafbaar. Ik had mijn diploma niet gehaald als ik dit zou uitvoeren.”

Maar de gevolgen gaan verder dan dat. Met de introductie van de markt is de autonomie verschoven van de werkvloer richting een nieuwe tussenlaag van managers, die de doelen stellen en meten of die gehaald worden – op papier dan. Dat is niet alleen een verspilling van werkkracht. Het betekent ook een kloof tussen de reële en de papieren werkelijkheid, waarbinnen de laatste domineert. “Als de inspectie iets constateert wat niet goed is,” zegt een medewerker in de gehandicaptenzorg in het rapport, “wordt op papier het probleem ‘aangepakt’, maar niet werkelijk.” Bovendien is het meten op doelen altijd arbitrair. Want wat heb je aan het halen van een doel als de negatieve bij-effecten ervan niet meet?

De verschuiving van autonomie geeft bovendien een enorme bureaucratische druk. Steeds meer tijd gaat op aan verslaglegging en verantwoording. Er bestaat een georganiseerd wantrouwen naar het inzicht, de vindingrijkheid en kundigheid van de medewerker. “Als het niet in het systeem past, dan ‘kan’ het niet,” zegt een geïnterviewde veelzeggend.

Al deze kritiek op het marktdenken is niet nieuw. Al in 2000 ging het over de ‘Mc Donaldization’ van de publieke sector: de neiging om fundamentele maatschappelijke functies gelijk te stellen aan het verkopen van hamburgers en friet. Er is een ‘cliënt’ die een ‘product’ afneemt, dat wordt aangeboden door meerdere, concurrerende aanbieders op een vrije markt. Keer op keer blijkt dat mensen niet zo willen denken. In onderwijs of zorg willen we geen cliënt zijn, maar als mens gezien worden. Medewerkers willen geen verkopers zijn, maar levens waarde geven. Een markt die waarde alleen herkent als geldbedrag, is niet de manier om het algemeen belang vorm te geven.

Wij staan zij aan zij met de helden die in actie komen. Natuurlijk moet de 2 miljard niet naar buitenlandse aandeelhouders maar naar de publieke sector. Maar alleen meer geld is niet genoeg. De manier van denken moet om. Laten we samenwerking steunen, in plaats van concurrentie. Laten we de medewerkers het vertrouwen teruggeven hun werk vanuit hun eigen motivatie vorm te geven. Laat verantwoording niet alleen vanuit de werkvloer naar managers plaatsvinden, maar juist ook andersom. Laten we regels en rapportages tot een minimum beperken en waar nodig, vanuit de werkvloer opgesteld. Laten we het geld voor de publieke sector besteden aan goede kwaliteit van zorg en diensten, echte banen, gekwalificeerde medewerkers en een fatsoenlijk loon, en niet aan marketing, bureaucratie en topbeloningen.

We moeten bouwen aan een publieke sector waar de medewerkers het respect en de waardering krijgen die ze verdienen. Een publieke sector waar we trots op kunnen zijn. En dat kan, als de medewerkers weer voelen dat ze voor mensen mogen werken, en niet voor de markt.

Lees hier het hele rapport ‘De publieke sector aan het woord’

————————————————

Selectie kinderopvang

ONDERZOEKEN ‘AAN HET WOORD’
De afgelopen jaren sprak de SP met ruim 60.000 werkers in de publieke sector. Huisartsen, leerkrachten op basisscholen, middelbare scholen, mbo’s en speciaal onderwijs, gevangenispersoneel, politieagenten, ambulancemedewerkers,jeugdhulpverleners, wetenschappers, fysiotherapeuten, brandweerlieden, verloskundigen, medewerkers in de kinderopvang, gehandicapten- en ouderenzorg, ggz en sociale werkplaatsen.

(…)

Het MDW-project: meer markt, minder overheid
In 1994 startte het (Paarse) kabinet van PvdA, VVD en D66 met het project MDW (marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit). De belangrijkste doelstellingen van dit MDW-project waren deregulering (vermindering van de onnodige administratieve lasten door wet- en regelgeving te reduceren tot het meest noodzakelijke); vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven door uitbreiding van marktwerking op de wet- en regelgeving; verbetering van de kwaliteit van de wetgeving. 6
(…)
Het MDW-project speelt zich vooral ook af in de (semi)publieke sector zoals de zorg (ziekenhuiszorg, AWBZ), het onderwijs, de kinderopvang, de politie en de brandweer. Het kwam erop neer dat de overheid zich steeds verder terugtrok en de publieke sector meer overliet aan marktwerking en private partijen. De juiste prikkels zouden ook in de publieke sector leiden tot meer efficiëntie en flexibiliteit.

(…)

Voorbeelden van privatisering en liberalisering (nieuwe toetreders en/of prijzen vrijgeven) zijn de luchtvaart, telecom, post, energie (kleinverbruikers) en het spoorgoederenvervoer. Bij decentrale ov en taxi is sprake van liberalisering en aanbesteding. Bij re-integratie van privatisering, aanbesteding en vraagfinanciering. Bij de cure (zorg) van liberalisering en bij de kinderopvang van vraagsturing.12

(…)

Marktwerking in de publieke sector
In de kinderopvang is er vooral sprake van vraagfinanciering. Ouders zijn de vragers geworden van het product kinderopvang. De aanbodfinanciering gericht op de kinderopvangorganisaties is verschoven naar vraagfinanciering gericht op de ouders. De kinderopvangorganisaties staan hiermee volledig bloot aan marktwerking omdat subsidiestromen vanuit de overheid zijn weggevallen. De organisaties dienen nu met elkaar en met alternatieven buiten de sector te concurreren om voldoende kinderen – oftewel ouders aan zich te binden.
(…)
Er hebben zich ook steeds meer incidenten voorgedaan, zoals fraude en faillissementen in onder andere de thuiszorg en de kinderopvang.

(…)

Tabel 1. Hoe waardeert u het werk? (N=61330)

Aan het woord Hoe waardeert u uw werk?

Totaal aantal respondenten, %

Is dat de laatste jaren meer of minder geworden? %
Totaal Positief Neutraal Negatief Meer Minder
Kinderopvang (2016) 2514 80 15 5 28 44

(…)

Uit ‘De kinderopvang aan het woord’
• Van de respondenten vindt 44 procent dat er met te grote groepen moet worden gewerkt. 85 procent ziet bezuinigingen als de grootste bedreiging voor de kinderopvang. 66 procent vindt dat ze de kinderen niet alle aandacht kunnen geven die ze verdienen.
(…)
Uit ‘De kinderopvang aan het woord’
• Voor 64 procent van de respondenten is de werkdruk te hoog. Motivatie en plezier in het werk zijn daardoor veelal afgenomen. 31 procent vindt dat de arbeidsomstandigheden zijn verslechterd.

(…)

Tabel 3. Percentage werknemers dat niet in de sector wil blijven werken, of overweegt ander werk te zoeken, of hierover twijfelt

Aan het woord Aantal respondenten Eruit Twijfel Redenen
Kinderopvang 2514 7 32

Werkdruk (61%), onvoldoende

ontwikkelmogelijkheden (36%),

salaris (32%)

(…)

‘Ja soms vraag ik me af wat belangrijker is kwaliteit of kwantiteit. Kinderdagverblijven worden gedwongen om te bezuinigen en daardoor is de kwaliteit hard achteruitgegaan. Goed personeel moest eruit en nu lopen er mensen rond die niet goed ingewerkt zijn. Je kunt minder pedagogische kwaliteit leveren door de toegenomen werkdruk. Ik heb letterlijk minder tijd om te observeren en de kinderen echt zo te begeleiden zoals ik zou willen. Er is helaas weer meer de nadruk gekomen op louter opvang/oppas, dus een instituut dat participatie op de arbeidsmarkt mogelijk maakt.’ (medewerker kinderopvang)

(…)

Uit ‘De kinderopvang aan het woord’
• Van de respondenten is 81 procent van mening dat de kwaliteit van de kinderopvang lijdt onder de economische teruggang/bezuinigingen.

(…)

Uit ‘De kinderopvang aan het woord’
• Van de respondenten zegt 34 procent dat er te veel bureaucratie is, 63 procent dat er te veel regels zijn.