Openbaarmaking van de notitie over de resultaten van een internetconsultatie onder ondernemers over hun ervaringen met de regeldruk

Uitgelicht:

Selectie kinderopvang


De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft in het kader van de versterking van haar kennis- en informatiepositie een internetconsultatie gehouden over de ervaringen met regeldruk van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb’ers) en starters. De staf van de commissie heeft de resultaten van de internetconsultatie verwerkt in een stafnotitie.

In haar procedurevergadering van 30 oktober 2018 heeft de commissie besloten de notitie openbaar te maken.

Hierbij bied ik u een exemplaar van de notitie aan .

———–

Selectie kinderopvang

2. Kernpunten
De volgende suggesties ter verbetering van de regelgeving worden daarnaast door meerdere ondernemers over verschillende sectoren heen of veelvuldig binnen een sector genoemd:
(…)
– In enkele sectoren worden specifieke regels genoemd die eenvoudiger moeten worden gemaakt, zoals in de landbouw (o.a. fosfaatrechten, pluimveerechten. gewasbeschermingsmiddelen) en de kinderopvang (o.a. Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang).

(…)

Het meerendeel van de respondenten zijn mkb’ers met minder dan 10 of 10 tot 50 medewerkers, gevolgd door de zzp’ers. Ook hebben in totaal 32 ondernemers gereageerd met meer dan 250 werknemers. Deze groep viel eigenlijk niet onder het primaire doel van de internetconsultatie, namelijk zzp’ers of mkb’ers tot 250 medewerkers. Vooral vanuit de kinderopvang (sector zorg) hebben ook grotere ondernemingen gereageerd.

(…)

Zorg
Praktijkervaringen regeldruk
Binnen de sector zorg gaan veel ontvangen reacties over de kinderopvang. De Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) wordt bijna door iedereen aangehaald. Deze wet leidt tot veel regeldruk: beleidsdocumenten, protocollen en inventarisaties moeten worden aangepast. Ook het blijven informeren en coachen van de pedagogisch medewerkers over beleid en eisen kost heel veel tijd. Het vaste gezichtencriterium vormt een grote belemmering, omdat er ook niet meer van mag worden afgeweken tijdens ziekte of verlof van medewerkers. Zeker voor kleinere ondernemingen is het lastig om hieraan te kunen voldoen. Verder houdt de drie-uursregeling, waarin organisaties mogen afwijken van de beroepskracht-kindratio, geen rekening met praktijksituaties.

Daarnaast wordt de risicoinventarisatie Veiligheid en Gezondheid genoemd, waarvoor een tweetal documenten (Beleidsplan Veiligheid en gezondheid en Risico inventarisatie V & G) moeten worden opgesteld die hun doel voorbij schieten. Een andere respondent geeft als voorbeeld het pedagogisch beleidsplan, dat zo omvangrijk moet zijn waardoor klanten het toch niet lezen.

Ook vanuit de kinderopvang komt veel kritiek op de AVG. Daarnaast wordt over de inspecties door de GGD opgemerkt dat ze te vaak plaatsvinden en inspecteurs regels niet uniform toepassen. Bovendien noemt een respondent de regels voor het binnenklimaat, waarbij het lastig is om aan de regels te voldoen als de luchtkwaliteit buiten in de nabijheid van de opvanglocatie slecht is. Tenslotte wordt aangegeven dat het aanvagen VOG’s te lang duurt.

Overigens hebben onder de kinderopvangorganisaties 27 ondernemers gereageerd met meer dan 250 werknemers, maar de punten van kritiek komen overeen met die van de kleinere bedrijven in de kinderopvang.

Initiatieven vermindering regeldruk
De respondenten merken niets van initiatieven van de overheid om regeldruk te verminderen. Vrijwel alle respondenten ervaren juist een forse toename van de regeldruk. Een respondent noemt het initiatief ‘(Ont)Regel de Zorg’ met schrapsessies. Vooralsnog zou dit alleen hebben opgeleverd dat een enkele zorgverzekeraar wat regels heeft geschrapt, terwijl de meeste zorgverzekeraars de duimschroeven alleen maar verder hebben aangedraaid.

Suggesties verbeteringen
Voor de kinderopvang wordt specifiek voorgesteld om een tasforce ter vermindering van de regeldruk op te richten. Niet alles in regels vastleggen, maar meer vertrouwen en ruimte voor professionaliteit moet het uitgangspunt zijn. Zorg voor voldoende implementatietijd en las pauzes na nieuwe regelgeving in, zodat de sector op adem kan komen. Concreet verzoeken respondenten om de te strikte regels van de Wet IKK terug te draaien. Het gaat hierbij om de bepalingen over het vaste gezichtencriterium, de drie-uursregeling en het aantal baby’s per beroepskracht.

Daarnaast wordt gevreesd dat de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag via de kinderopvangorganisaties tot veel extra regelwerk leidt. De oproep is om hiervan af te zien. Tot slot stelt een respondent voor om subsidie te geven voor de scholing van medewerkers om aan de regels te kunnen voldoen.