Politie wil praten met BOinK

De korpsleiding nodigt belangenvereniging BOinK en de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGSZ) uit voor een gesprek. Zowel BOinK als LANGSZ uitte gisteren in de media zorgen over de wijze waarop de politie omgaat met meldingen over vermoedens van seksueel misbruik op kinderdagdagverblijven.

Serieus
De politie is door beide partijen niet eerder met dit signaal geconfronteerd, maar neemt het uiteraard serieus. Daarom wil de korpsleiding samen met zedenspecialisten van de politie in gesprek met BOinK en LANGSZ. Wat de politie betreft vindt het gesprek op de kortst mogelijke termijn plaats.

Vermoedens
Vooruitlopend op het gesprek benadrukt de politie dat alle alarmbellen gaan rinkelen zodra zij wordt geconfronteerd met vermoedens van seksueel misbruik van kinderen. De politie is zich zeer bewust van de gevoeligheid en de mogelijke impact van dit soort zaken. Daarom wordt elke serieuze melding onderzocht. Elk onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie, die uiteindelijk besluit of mensen al dan niet als verdachte worden aangemerkt en wel of niet worden vervolgd.

Complex
Onderzoeken naar misbruik van (zeer) jonge kinderen zijn complex. Mede, omdat het horen van de mogelijke slachtoffers vaak geen bruikbare informatie oplevert. Uiteraard noteert de politie wel wat het kind vertelt. De politie spreekt ook met mensen aan wie het kind over het mogelijke misbruik heeft verteld en eventuele andere getuigen. Het is dus zeker niet zo dat met meldingen van jonge kinderen per definitie weinig kan worden gedaan. Ook onderzoek op zogenoemde gegevensdragers, zoals als telefoons en computers, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de waarheidsvinding. Voor dergelijk onderzoek moet wel voldoende juridische grondslag zijn, zoals het concrete vermoeden van een strafbaar feit.

Anoniem
De politie heeft gisteren ook kennis genomen van de ouders die in de media anoniem hun verhaal deden. Omdat de politie de identiteit van deze ouders niet kent, is het helaas onmogelijk inhoudelijk op hun klachten te reageren of met hen in gesprek te gaan. Juist daarom is het gesprek met BOinK en LANGSZ van belang. De politie kan de signalen dan hopelijk meer concreet maken.