Regeling tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2019

Uitgelicht:

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2019.

De bijlage is te groot voor verzending. U kunt deze downloaden via de link onderaan dit bericht.


TOELICHTING
Op grond van artikel 5, vierde lid, van het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang, wordt de aanvraag, bedoeld in artikel 1.45, eerste en tweede lid, van de Wet kinderopvang ingediend met gebruikmaking van het formulier dat ter zake door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vastgesteld. Artikel 7, vijfde lid, van het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang bepaalt dat ook voor een verzoek als bedoeld in artikel 1.47, eerste lid, van de Wet kinderopvang gebruik dient te worden gemaakt van het daarvoor door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgestelde formulier. Met deze regeling worden de aanvraag- en wijzigingsformulieren vastgesteld. Deze regeling en de daarbij gevoegde formulieren worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast worden de aanvraag- en wijzigingsformulieren gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl/kinderopvang.

Met deze regeling worden de aanvraag- en wijzigingsformulieren die waren vastgesteld bij de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 februari 2018, 2018-0000024858, tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2018, Stcrt. 2018, 10828, vervangen door de in de bijlagen bij deze regeling opgenomen formulieren. De bedoelde regeling komt bij deze regeling te vervallen.

In de formulieren, die als bijlage 1 tot en met 6 bij deze regeling zijn opgenomen, zijn enkele kleine technische correcties aangebracht. Daarnaast zijn in de toelichtingen bij de formulieren enkele tekstpassages geactualiseerd en/of verduidelijkt.

In de toelichting bij het aanvraagformulier exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang en het aanvraagformulier exploitatie gastouderopvang is een kleine wijziging aangebracht die samenhangt met een kleine technische correctie in artikel 1.56b, vierde lid, en artikel 1.50, vijfde lid, van de Wet kinderopvang. Deze artikelen regelen vanaf 1 januari 2019 dat de wettelijke verplichting om ingeschreven te staan in het personenregister kinderopvang ook zal gelden voor eventuele volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen van 18 jaar of ouder bij een kindercentrum of gastouderopvang. Zodoende is in de toelichting van beide aanvraagformulieren aangegeven dat de aanvraag pas in behandeling wordt genomen wanneer ook eventuele volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang.

Op het wijzigingsformulier kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang is toegevoegd dat een houder een kopie van het veiligheids- en gezondheidsbeleid dient bij te voegen. Op het wijzigingsformulier gastouderbureau is bij de mee te sturen documenten toegevoegd dat het gastouderbureau bij een wijzigingsaanvraag een kopie van zijn risico-inventarisatie moet bijvoegen. Voorheen was dit abusievelijk nog niet vermeld, terwijl dit wel vereist is voor een wijzigingsaanvraag. De overige kleine correcties betreffen onder meer het aanpassen van de nummering en de volgorde van de vragen in de aanvraagformulieren voor een kindercentrum of gastouderbureau en daarnaast enkele redactionele en tekstuele wijzigingen in de toelichting ter verduidelijking.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2019. Hierbij wordt afgeweken van de voor een ministeriële regeling geldende vaste verandermomenten van 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Deze afwijking is noodzakelijk opdat de aangepaste aanvraag- en wijzigingsformulieren zo snel mogelijk na 1 januari gepubliceerd moeten worden en na publicatie in gebruik kunnen worden genomen zodat de aanvraag- en wijzigingsformulieren corresponderen met de wijzigingen in de Wet kinderopvang.