Stcrt | Nader rapport en advies RvS inzake ontwerp AMvB tot wijziging Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Uitgelicht

Het besluit is op 11 oktober in het Staatsblad gepubliceerd. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, en artikel I, onderdeel C, subonderdeel 2, onderdeel h, die in werking treden met ingang van 1 januari 2022.


Nader Rapport

Den Haag, 17 september 2019

Nr. WJZ/16484712 (9277)

(Hoofd) Afdeling directie Wetgeving en Juridische Zaken

Aan de Koning

Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met de verhoging van het minimaal aantal uren aanbod voorschoolse educatie en de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 5 juli 2019, nr. 2019001325, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde ontwerp van een algemene maatregel van bestuur rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

Dit advies, gedateerd 14 augustus 2019, nr. W05.19.0178/I, bied ik U hierbij aan.

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. De redactionele opmerkingen zijn verwerkt, met uitzondering van de suggestie om het woord ‘jaarlijks’ in te voegen in artikel 2a, vierde lid. Die invoeging zou het mogelijk maken dat de daar bedoelde vastlegging op een willekeurig moment in het jaar zou kunnen plaatsvinden, terwijl het de bedoeling is dat die vastlegging vanaf 1 januari beschikbaar is.

Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een kleine technische verbetering aan te brengen en om de inwerkingtredingsdata in dit besluit te regelen. In verband met het laatste is de nota van toelichting op ondergeschikte punten aangepast.

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,A. Slob.

Advies Raad van State

No. W05.19.0178/I

’s-Gravenhage, 14 augustus 2019

Aan de Koning

Bij Kabinetsmissive van 5 juli 2019, no.2019001325, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met de verhoging van het minimaal aantal uren aanbod voorschoolse educatie en de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen over het ontwerpbesluit.

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De Afdeling adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State,Th.C. de Graaf.