Tweede Kamer, 6 november 2018

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

35 000-VIII, nr. 32 (gewijzigd)
-de gewijzigde motie-Beertema/De Graaf over een einde maken aan schoolbezoeken aan moskeeën
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 33 (gewijzigd)
-de gewijzigde motie-Beertema over een verbod op mobiele telefoons in de klas
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 34
-de motie-Beertema over een meldpunt voor gevallen van politieke indoctrinatie
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 35
-de motie-Beertema over het Nederlands in alle studies herstellen als leidende taal
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 36
-de motie-Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf
AANGENOMEN, BRIEF

35 000-VIII, nr. 37
-de motie-Beertema/De Graaf over de islam uitsluiten van de vrijheid van onderwijs
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 39
-de motie-Tielen over een overzicht van de verdeling van alle OCW-rijksmiddelen
AANGENOMEN

35 000-VIII, nr. 40 (gewijzigd)
-de gewijzigde motie-Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vastleggen
AANGENOMEN

35 000-VIII, nr. 41
-de motie-Tielen over een onderwijsprijs voor academici
AANGENOMEN

35 000-VIII, nr. 43
-de motie-Özdil over titulatuur voor mbo-studenten
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 44
-de motie-Özdil/Westerveld over de bekostiging bij stijgende leerlingen- en studentenaantallen
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 45
-de motie-Özdil c.s. over het intrekken van de geplande wetswijziging over de rentemaatstaf
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 46
-de motie-Westerveld c.s. over de gevolgen van het schrappen van de wettelijke verplichting tot samenwerkingsverbanden
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 47 (aangehouden)
-de motie-Westerveld c.s. over afspraken over de maximale omvang van de reserve
AANGEHOUDEN

35 000-VIII, nr. 48
-de motie-Westerveld c.s. over onderzoek naar de daadwerkelijke tijdsinvestering van leerkrachten in het voortgezet onderwijs
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 49
-de motie-Westerveld c.s. over rapporteren over het Regenboog Stembusakkoord
AANGENOMEN

35 000-VIII, nr. 50
-de motie-Rog over lesgeven in het vmbo door docenten met een pedagogisch-didactisch getuigschrift
AANGENOMEN

35 000-VIII, nr. 51 (aangehouden)
-de motie-Rog/Van Meenen over budget voor het LerarenOntwikkelFonds
AANGEHOUDEN

35 000-VIII, nr. 52
-de motie-Rog over ondersteunen van het RespectPact
AANGENOMEN

35 000-VIII, nr. 53 (aangehouden)
-de motie-Van der Molen over het onder de ministeriële regeling laten vallen van technische en groene opleidingen
AANGEHOUDEN

35 000-VIII, nr. 54
-de motie-Van der Molen/Tielen over aanpassen van de Wet verlaagd wettelijk collegegeld
AANGENOMEN

35 000-VIII, nr. 55
-de motie-Van der Molen c.s. over het naar voren halen van de middelen voor de studievouchers
AANGENOMEN

35 000-VIII, nr. 56
-de motie-Van der Molen/Futselaar over de term “studievoorschot”
STEMMEN STAKEN (STEMMING UITGESTELD)

35 000-VIII, nr. 57
-de motie-Futselaar over een voorstel voor het invullen van het tekort bij de Voorjaarsnota
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 58 (gewijzigd)
-de gewijzigde motie-Futselaar over een wettelijke huisvestingsplicht
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 59
-de motie-Futselaar over een verschuiving van middelen van de tweede geldstroom naar de eerste
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 60
-de motie-Futselaar/Özdil over een aanvullend lid in de commissie-Van Rijn
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 61
-de motie-Futselaar over een fonds voor ondersteuning van zeer kleine opleidingen
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 62
-de motie-Futselaar over de puntennorm voor het bindend studieadvies
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 63
-de motie-Kwint over een draagvlakonderzoek over de curriculumherziening
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 64
-de motie-Kwint/Westerveld over het terugdringen van private bijdragen aan het onderwijs
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 65
-de motie-Kwint/Van den Hul over kleinere klassen op scholen met de meeste achterstandsleerlingen
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 66
-de motie-Kwint/Van den Hul over de subsidie voor lente- en zomerscholen
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 67
-de motie-Kwint c.s. over de eigen bijdrage voor de voorschool
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 68
-de motie-Van Meenen/Rog over verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten
AANGENOMEN

35 000-VIII, nr. 69
-de motie-Van Meenen/Van der Molen over het Einstein Telescoop Fieldlab
AANGENOMEN

35 000-VIII, nr. 70
-de motie-Van den Hul c.s. over gratis voorscholen voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 71 (aangehouden)
-de motie-Van den Hul c.s. over inzicht in de financiële ruimte voor alle sociale partners
AANGEHOUDEN

35 000-VIII, nr. 72
-de motie-Van den Hul/Westerveld over dekking voor het waarderen van vso-leraren volgens de cao voortgezet onderwijs
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 73
-de motie-Van den Hul over een aanpak om geweld jegens vrouwen te voorkomen
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 74
-de motie-Bruins c.s. over maatwerk in regelgeving voor kleine scholen
AANGENOMEN

35 000-VIII, nr. 75
-de motie-Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten
AANGENOMEN

35 000-VIII, nr. 76
-de motie-Van Raan over versnellen van de eiwittransitie
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 77
-de motie-Van Raan over een vegetarische mbo-koksopleiding
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 78 (aangehouden)
-de motie-Wassenberg c.s. over het beëindigen van fundamenteel onderzoek op apen
AANGEHOUDEN

35 000-VIII, nr. 79
-de motie-Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen
AANGENOMEN

35 000-VIII, nr. 80
-de motie-Kuzu/Azarkan over meer hoogleraren met een niet-westerse migratieachtergrond
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 81
-de motie-Kuzu/Azarkan over voorstellen van de sportwereld meenemen in het beleid
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 82 (gewijzigd)
-de gewijzigde motie-Kuzu/Azarkan over het tegengaan van onderadvisering en vooroordelen
VERWORPEN

35 000-VIII, nr. 83
-de motie-Kuzu/Azarkan over heroverwegen van de wijziging van de rentemaatstaf
VERWORPEN