SZW | Jaarplanning 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitgelicht

Kinderopvang

74. Inwerkingtreding aangepaste Regeling Wko Q1
75. Inwerkingtreding aangepaste beleidsregels werkwijze toezichthouder Q1
76. Brief uitkomsten rapport LKK Q1
77. Eindrapport monitor implementatie IKK rapport tweede meting door bureau Bartels Q2
78. Voortgang onderzoek naar mogelijkheden voorwaardelijke kinderopvang (vaccinatie) Q2
79. Uitvoering motie Westerveld Q2
80. Verzamelbrief KO (optioneel) Q2
81. Voortgangsbrief verbetertraject KOT Q2
82. Jaarlijkse brief over toezicht en handhaving kinderopvang met onder meer Landelijk Rapport toezicht kinderopvang (Inspectie van het Onderwijs) Q3

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 november jl. verzocht een jaarplanning op te stellen voor 2020. Bijgesloten bij deze brief treft u een concept jaarplanning aan.

In de concept jaarplanning treft u brieven, wetsvoorstellen en andere stukken aan die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht om in 2020 naar de Tweede Kamer te verzenden. Het gaat hier om een eerste inschatting: zaken kunnen door toekomstige ontwikkelingen nog wijzigen. Het kan zijn dat de daadwerkelijke verzending van de stukken daardoor toch op een ander moment geschiedt.

———-

SZW concept jaarplanning 2020

Arbeidsverhoudingen

1. Reactie op motie over combinatiebanen Q1
2. Aanbiedingsbrief evaluatierapport Wet pensioencommunicatie           Q1
3. Brief inzake kwaliteit pensioenadministraties, inclusief reactie op de motie Omtzigt over rechtszekerheid/afdwingbare rechten pensioeninformatie Q1
4. Aanbiedingsbrief onderzoeksrapport over onderzoek naar de uitvoeringskosten van het nieuwe pensioenstelsel Q1
5. Brief inzake doorrekenen CPB contracten Q1
6. Brief inzake monitoringsrapport diversiteit pensioenfondsen Q1
7. Aanbieding onderzoeken naar de functie uitzenden en positie uitzendwerknemer Q1
8. Brief over kiesdrempels Wet op de ondernemingsraden en mogelijke andere obstakels voor deelname aan ondernemingsraden Q1
9. Kabinetsreactie op de initiatiefnota “Samen de Baas” Q1
10. Brief naar aanleiding van de motie Smeulders/Palland over de wijze van benoeming van Raden van Toezicht in publieke sector Q2
11. Follow-up van de evaluatie Wet verbeterde premieregeling Q2
12. Vervolg op de brief inzake contracting van 13 mei 2019 Q2
13. Analyse/onderzoek structureel lage rente Q2
14. Regeling duurzame inzetbaarheid Q2
15. Brief over nabestaandenpensioen Q2
16. Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord Q2
17. Voortgangsbrief maatregelen ‘werken als zelfstandige’ Q2
18. Resultaten evaluatie werken na AOW en kabinetsreactie Q2
19. Quickscan monitor Wet arbeidsmarkt in balans Q2
20. Wetsvoorstel voorkoming discriminatie bij werving en selectie Q2
21. Brief met reactie op manifest ‘Ruimte voor rouw’ Q2
22. Aanbieding onderzoek Cao-afspraken 2019 Q2
23. Follow-up van de evaluatie Wet Aanpak Schijnconstructies Q2
24. Wetsvoorstel invoering betaling ouderschapsverlof Q3
25. Wetsvoorstel herziene Wet Arbeid Vreemdelingen Q3
26. Evaluatie Wet flexibel werken Q3
27. Wetsvoorstellen minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring Q3
28. Stand van zaken verschillende dossiers inzake Leven Lang Ontwikkelen Q3
29. Wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen Q3
30. Uitkomsten quickscan monitor doelgroep banenafspraak Q3
31. Evaluatie Wet Werk en Zekerheid Q3/Q4
32. Openbaarmaking inspectieresultaten Q4

Algemene Sociaaleconomische Aangelegenheden

33. Kabinetsreactie verkenning SER jongerenplatform Q1
34. Kabinetsreactie IBO Deeltijd Q1
35. Kabinetsreactie IBO Toeslagen Q1
36. Kabinetsreactie Commissie Borstlap Q1
37. Beleidsdoorlichting artikel 1 Q3
38. Loonstrookjesbrief Q4

Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering

39. Voortgangsbrief ESF 2019 Q1

Financieel-economische zaken

40. Jaarverslag SZW 2019 (via Financiën) Q2
41. Slotwet SZW 2019 (via Financiën) Q2
42. Eerste suppletoire begroting SZW 2020 (via Financiën) Q2
43. Begroting SZW 2021 (via Financiën) Q3
44. Tweede suppletoire begroting SZW 2020 (via Financiën) Q4

Gezond en veilig werken

45. Brief over naleving RI&E-plicht Q1
46. Brief over evaluatie beleidsagenda, onderzoek arbobeleidscyclus, nieuwe Arbovisie en SER-verkenning flexibilisering Q1
47. Brief evaluatie wetswijziging Arbowet Q2
48. Brief over eindresultaat Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde Q2
49. Aanbiedingsbrief rapport Commissie Heerts Q2
50. Brief over OPS-regeling (schildersziekte) Q2
51. Brief over registratie en gegevensverwerking van zieke werknemers Q2
52. Brief over gesprekken met de uitvaartsector n.a.v. RIVM-rapport over potentiële stralingsbelasting bij overledenen Q2
53. Brief met nadere informatie rondom voortgang alcohol- drugsbeleid (inzake testen op alcohol en/of drugs op de werkvloer) Q2/3
54. Kabinetsreactie inzake de uitkomsten van de Commissie Heerts Q3
55. Brief met resultaten breed onderzoek naar oorzaken van burn-out klachten bij risicogroepen Q3/Q4

Inspectie SZW

56. Mid-term review Inspectie SZW Q4
57. Jaarplan 2021 Q4
58. Jaarverslag 2019 Q2

Internationale zaken

59. Geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC maart 2020 en kwartaalrapportage lopende EU wetgevingsdossiers Q1
60. Verslag van de Raad WSBVC maart 2020 Q1
61. Geannoteerde agenda informele Raad WSBVC april 2020 (Kroatië) Q1/2
62. Verslag van de informele Raad WSBVC april 2020 (Kroatië) Q2
63. Instructie Internationale Arbeidsconferentie Q2
64. Geannoteerde agenda van de Raad WSBVC van juni 2020 en kwartaalrapportage lopende EU wetgevingsdossiers Q2
65. Verslag van de Raad WSBVC van juni 2020 Q2
66. Geannoteerde agenda informele Raad WSBVC juli 2020 (Duitsland) Q3
67. Verslag Internationale Arbeidsconferentie Q3
68. Verslag van de informele Raad WSBVC juli 2020 (Duitsland) Q3
69. Geannoteerde agenda van de Raad WSBVC van oktober 2020 en kwartaalrapportage lopende EU wetgevingsdossiers Q3/Q4
70. Verslag van de Raad WSBVC van oktober 2020 Q4
71. Geannoteerde agenda van de Raad WSBVC van december 2020 en kwartaalrapportage lopende EU wetgevingsdossiers Q4
72. Verslag van de Raad WSBVC van december 2020 Q4
73. Diverse BNC-fiches en consultaties over voorstellen van de Europese Commissie op sociaal terrein DL

Kinderopvang

74. Inwerkingtreding aangepaste Regeling Wko Q1
75. Inwerkingtreding aangepaste beleidsregels werkwijze toezichthouder Q1
76. Brief uitkomsten rapport LKK Q1
77. Eindrapport monitor implementatie IKK rapport tweede meting door bureau Bartels Q2
78. Voortgang onderzoek naar mogelijkheden voorwaardelijke kinderopvang (vaccinatie) Q2
79. Uitvoering motie Westerveld Q2
80. Verzamelbrief KO (optioneel) Q2
81. Voortgangsbrief verbetertraject KOT Q2
82. Jaarlijkse brief over toezicht en handhaving kinderopvang met onder meer Landelijk Rapport toezicht kinderopvang (Inspectie van het Onderwijs) Q3

Participatie en decentrale voorzieningen

83. Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister Q1
84. Brief over uitkomsten gesprek over verschillende (landelijke) saneringsfondsen voor het oplossen van schulden van mensen met grote financiële problemen Q1
85. Brief thermometer Wsw, onderzoek re-integratiekosten nieuwe doelgroep. Q1
86. Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets Q1
87. Wijziging van de Participatiewet i.v.m. het verbeteren van de ondersteuning van mensen in de bijstand en aanpassing van de taaleis (passend aanbod) Q1
88. Wijziging van de Participatiewet i.v.m. het Breed offensief. Q1
89. Nota van wijziging bij wetsvoorstel Breed offensief i.v.m. wijziging Studietoeslag in de Participatiewet voor studenten met een structurele medische beperking Q1
90. Brief over detacheringsfaciliteit Q1
91. Extra tussentijdse evaluatie bestuurlijke afspraken rijk en VNG over kinderen in armoede (n.a.v. motie Bruins c.s.) Q2
92. Brief over verkenning hoe en met welke consequenties invoering van een uitzonderingsjaar – waarin alle door de overheid gecreëerde en oninbare verhogingen worden kwijtgescholden –  mogelijk is (uitvoering motie Peters (CDA)/Van Dijk (SP)) Q2
93. Voortgangsbrief brede schuldenaanpak (waaronder ook uitvoering van een aantal moties: o.a. resultaten onderzoek medewerking schuldeisers minnelijke trajecten en eerste resultaten vervolg Huishoudens in de Rode cijfers) Q2
94. Brief verdeelmodel bijstand Q2
95. Eindevaluatie subsidieregeling armoede en schulden Q3
96. Een onderzoek naar belemmeringen voor bijstandsgerechtigden om hun woning te delen waarbij de kostendelersnorm betrokken wordt (uitvoering van motie Peters en J. van Dijk (Kamerstuk 35 300 XV, nr. 85)) Q3
97. Indiening wetsvoorstel stroomlijning keten voor derdenbeslag (‘verbreding beslagregister’) bij de Tweede Kamer Q4

RSO

98. Brief over Rijkschoonmaakorganisatie Q1

Samenleving en integratie

101. Inventarisatie inburgeringsplicht verschillende groepen migranten (toezegging aan dhr. Wiersma) Q1
102. Aankondiging Barometer Culturele Diversiteit Q1
103. SER-advies Diversiteit aan de Top Q1
104. Inburgeringsplicht Turkse staatsburgers nieuwe stelsel Q1
105. Brief over status onderhandelingen met VNG Q1
106. Aanbevelingen evaluatie Jeugdverblijven (VWS brief, mede namens SZW) Q1
107. Ons voetbal is voor iedereen (via VWS) Q1
108. Reactie VJI-rapport over de invloed van alFitrah Q1
109. Ontwikkelingen stichting Tawhied in Roermond na ontvangst diplomatieke nota Koeweit Q2
110. Verkenning bevolking 2050 Q2
111. En mogelijk: consequenties ontwikkeling bevolkingsomvang[1] Q3/Q4
112. Brief inzake ervaren discriminatie Q2
113. Brief inzake aanpak moslimdiscriminatie Q2/Q3
114. Uitkomst voorlichtingsaanvraag Raad van State over de proeve van wetgeving ‘Beperken geldstromen uit onvrije landen’ Q3/Q4
115. Onderzoek triggerfactoren discriminatie naar Afrikaanse afkomst Q4
116. Kabinetsreactie WRR-rapport migratiediversiteit Q4

Stelsel en volksverzekeringen

117. Brief inzake privacy en inzet technische hulpmiddelen Q2
118. Onderzoek en experimenteerartikel datagestuurd handhaven Q4
119. Brief over programma gedrag en handhaving Q3
120. Signaleringsbrief fraudefenomenen sociale zekerheid 2020 Q2
121. Stand van de uitvoering 2020 Q2/Q4
122. Wetsvoorstel aanpassing één-op-één koppeling AOW-leeftijd aan levensverwachting Q2
123. Voortgang herstelactie kindgebonden budget (inclusief uitvoering moties) Q1/Q2/Q3/Q4
124. MCU: werkagenda Q1
125. MCU: Werk aan Uitvoering; analyse en handelings-perspectieven Q2
126. Reactie motie Palland (zieke zelfstandigen en AOW-leeftijd) Q2
127. Uitkomsten onderzoek dubbele kinderbijslag intensieve zorg Q3
128. Uitkomsten onderzoek dubbele kinderbijslag onderwijsredenen Q3
129. Brief verbetermogelijkheden internationale uitvoering kindgebonden budget Q2
130. Brief levensverwachting en AOW-leeftijd Q4
131. RIVM-onderzoek AOW Q3
132. Jaarlijkse monitor AOW-leeftijd Q4

Werknemersregelingen

133. Uitvoering tewerkstellingsvergunningen Saba      Q1
134. Voortgang kinderopvang Caribisch Nederland (voortouw KO)      Q1
135. DWSRA Evaluatie      Q1
136. Brief effectievere invulling Wtl      Q1/Q2
137. Voortgangsbrief ijkpunt bestaanszekerheid      Q2
138. Brief hybride markt      Q2
139. Voorhangprocedure wijzigingen besluit onderstand BES i.v.m. aanpassing voorwaarden toeslag AOV      Q2
140. Brief onderzoek doelgroepgrootte      Q2
141. Brief meting banenafspraak 2019      Q2
142. Brief aanbieding wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak      Q2
143. Reactie aanbevelingen Stichting van de Arbeid AOV ZZP      Q3
144. Brief no-riskpolis      Q3
145. Wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte      Q3
146. Eindevaluatie Actieplan 50+      Q3
147. Reactie aanbevelingen SZZ WIA      Q3
148. Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel vereenvoudiging Wet banenafspraak      Q3/Q4
149. Brief met resultaten onderzoek Wet banenafspraak      Q4

Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische aangelegenheden

144. Verzamelwet SZW 2021 Q2

[1] Mogelijk komen er twee rapportages over dit onderwerp (NIDI/CBS over demografische ontwikkelingen, voor de zomer en SCP over gevolgen van deze ontwikkelingen, na de zomer)