SZW | Regels inschrijving Personenregister kinderopvang

In het toezicht bij gastouders worden relatief veel overtredingen geconstateerd m.b.t. de inschrijving in het Personenregister kinderopvang (PRK). Zo is niet voor iedereen duidelijk dat huisgenoten en structureel aanwezigen bij gastouders ook ingeschreven dienen te zijn. Misschien ten overvloede willen we daarom nogmaals aandacht vragen voor de regels voor inschrijving in het PRK.

In de Wet Kinderopvang is opgenomen wie zich moeten inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Huisgenoten van gastouders behoren daar ook toe: “De personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd hun hoofdverblijf hebben óf structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn op het kindercentrum aan huis of bij de gastouder.“

Het gaat daarbij om:

-Huisgenoten (kinderen, partner, familie, relaties), die ingeschreven zijn op het adres van de gastouder of van de houder van een kindercentrum aan huis.
-Familie of andere relaties 18+ die tijdelijk (enkele weken) logeren bij een gastouder/houder van kindercentrum aan huis.
-Visite of dienstverleners (zoals schoonmakers) die wekelijks (of minimaal één maal per drie maanden) tijdens opvanguren aanwezig zijn op het adres van de gastouder of kindercentrum aan huis.

De overtredingen komen vaak voort uit een stuk onduidelijkheid wie huisgenoten en structureel aanwezigen zijn. Voorbeelden:

-Een kind van de gastouder die op wereldreis is, maar nog wel is ingeschreven op het huisadres, is een huisgenoot en moet zijn ingeschreven in het PRK.
-Een studerend kind dat uitwonend was en weer thuis is komen wonen, is een huisgenoot en moet zijn ingeschreven in het PRK.
-De schoonmaker die éénmaal per week tijdens de opvanguren schoonmaakt, is een structureel aanwezige en moet zijn ingeschreven in het PRK.

In de “Denklijn personenregister”, geschreven door het ministerie van SZW en GGD GHOR Nederland, wordt ingegaan op het begrip ‘structureel aanwezig’ en worden meer voorbeelden geschetst. Een hulpmiddel bij het duiden van het begrip structureel is de volgende richtlijn: Aanwezigheid van minimaal eens per drie maanden een half uur.

De denklijn voor het begrip ‘structureel’ is geen beleidsregel of definitie die antwoord geeft op alle voorkomende situaties. Er zullen zich in de praktijk geregeld kwesties voordoen die vragen om maatwerk. Wat altijd geldt is dat de houder verantwoordelijk is voor het bieden van verantwoorde en veilige kinderopvang.