TK | Amendement Hijink (SP) over een vaccinatieplicht in de kinderopvang

Uitgelicht:

De plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel-Raemakers (D66) inzake Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma staat ingepland voor 8, 9 of 10 oktober (week 41). Zodra er meer amendementen zijn gepubliceerd ontvangt u een update van dit bericht.


35 049 Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma

———-

35049-9
Amendement van het lid Hijink over een vaccinatieplicht in de kinderopvang

Toelichting
Het voorliggende amendement voorziet in een wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma (35 049). Het betreffende wetsvoorstel regelt dat kinderopvangcentra zelf kunnen gaan bepalen dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend kinderen worden toegelaten die aantoonbaar deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. Het doel van dit wetsvoorstel is om transparantie op de markt van kinderopvangcentra tot stand te brengen, zodat ouders een goed geïnformeerde keuze kunnen maken voor de opvang van hun kind. Voor een kinderopvangcentrum moet het daarnaast duidelijk zijn dat het niet-gevaccineerde kinderen mag weigeren en in dat verband aan ouders een bewijs van vaccinatie mag vragen.

Volgens de indiener van dit amendement zou de nadruk in het voorliggende wetsvoorstel echter niet moeten liggen op transparantie voor kinderopvangcentra en/of keuzevrijheid voor ouders aangezien dit volgens de indiener niet voldoende bijdraagt aan een oplossing van het daadwerkelijke probleem. Het daadwerkelijke probleem is volgens de indiener de situatie (aangaande de volksgezondheid) die is ontstaan door een daling van de vaccinatiegraad dan wel een stijging van het besmettingsrisico. Om deze zorgwekkende situatie daadwerkelijk aan te pakken regelt de indiener middels dit amendement dat alle kinderopvangcentra en voorzieningen voor gastouderopvang in Nederland enkel nog gevaccineerde kinderen mogen toelaten. Voor kinderen van jonger dan 14 maanden wordt hiervoor een uitzondering gemaakt. Ook voor personeel, gastouders en kinderen die een doktersverklaring kunnen overleggen waaruit blijkt dat zij om medische redenen niet kunnen deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma wordt voorzien in een uitzondering. Oftewel, door dit amendement is het kinderopvangcentra en voorzieningen voor gastouderopvang niet langer toegestaan om niet-gevaccineerde kinderen toe te laten of om de opvang te laten plaatsvinden door niet-gevaccineerde personen. De indiener sluit met dit amendement aan op het advies van de kabinetscommissie kinderopvang om in het geval van het bereiken van een kritieke grens ouders die hun kind naar een kinderopvangcentrum willen brengen wettelijk te verplichten om deel te nemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.