TK | Gewijzigd amendement Hijink (SP) over een vaccinatieplicht in de kinderopvang bij vaccinatiegraad onder een bepaald niveau

Toegelicht:

De plenaire behandeling van het debat staat ingepland voor 15, 16 of 17 oktober (volgende week). Zodra er meer amendementen zijn gepubliceerd, ontvangt u een update van dit bericht.


35 049 Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma

———

Nr. 10 Gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 9

Toelichting
Het voorliggende amendement voorziet in een wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma (35 049). Het betreffende wetsvoorstel regelt dat kinderopvangcentra zelf kunnen gaan bepalen dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend kinderen worden toegelaten die aantoonbaar deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. Het doel van dit wetsvoorstel is om transparantie op de markt van kinderopvangcentra tot stand te brengen, zodat ouders een goed geïnformeerde keuze kunnen maken voor de opvang van hun kind. Voor een kinderopvangcentrum moet het daarnaast duidelijk zijn dat het niet-gevaccineerde kinderen mag weigeren en in dat verband aan ouders een bewijs van vaccinatie mag vragen.

Volgens de indiener van dit amendement zou de nadruk in het voorliggende wetsvoorstel echter niet moeten liggen op transparantie voor kinderopvangcentra en/of keuzevrijheid voor ouders aangezien dit volgens de indiener niet voldoende bijdraagt aan een oplossing van het daadwerkelijke probleem. Het daadwerkelijke probleem is volgens de indiener de situatie (aangaande de volksgezondheid) die is ontstaan door een daling van de vaccinatiegraad dan wel een stijging van het besmettingsrisico. Om deze zorgwekkende situatie daadwerkelijk aan te pakken regelt de indiener middels dit amendement dat alle kinderopvangcentra en voorzieningen voor gastouderopvang in Nederland enkel nog gevaccineerde kinderen mogen opvangen als de vaccinatiegraad tot beneden een bepaald niveau daalt. Voor kinderen van jonger dan 14 maanden wordt hiervoor een uitzondering gemaakt. Ook voor personeel, gastouders en kinderen die een doktersverklaring kunnen overleggen waaruit blijkt dat zij om medische redenen niet kunnen deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma wordt voorzien in een uitzondering. Oftewel, door dit amendement is het kinderopvangcentra en voorzieningen voor gastouderopvang niet langer toegestaan om niet-gevaccineerde kinderen op te vangen of om de opvang te laten plaatsvinden door niet-gevaccineerde personen. Deze verplichting geldt dan zowel voor kinderen en personeel die al in opvang zijn/werkzaam zijn bij het kinderopvangcentrum als voor nieuwe kinderen en nieuw personeel. De indiener sluit met dit amendement aan op het advies van de kabinetscommissie kinderopvang om in het geval van het bereiken van een kritieke grens, ouders die hun kind naar een kinderopvangcentrum willen brengen wettelijk te verplichten om deel te nemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.

Voor het vaststellen van het moment van ingang van een dergelijke verplichting tot vaccinatie bij kinderopvangcentra en voorzieningen voor gastouderopvang zal een onafhankelijke adviescommissie als bedoeld in artikel 2, onder b, van de Kaderwet Adviescolleges worden ingesteld en samengesteld door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), waarbij bijvoorbeeld het RIVM lid kan zijn van deze adviescommissie. Deze onafhankelijke adviescommissie stelt allereerst een kritieke vaccinatieondergrens vast en stelt vervolgens het moment vast waarop de kritieke vaccinatieondergrens is bereikt. De onafhankelijke adviescommissie zal Onze Ministers van SZW en VWS op basis van die bevindingen adviseren tot het overgaan tot een verplichting van vaccinatie van kinderen bij kinderopvangcentra en voorzieningen voor gastouderopvang. Onze Ministers zullen op basis van dit onafhankelijke advies bepalen of de geadviseerde verplichting tot vaccinatie daadwerkelijk wordt ingesteld. In deze beslissing van de minister weegt het advies van de onafhankelijke adviescommissie zwaar mee; van het advies dient gemotiveerd te worden afgeweken.

Middels een ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de wijze waarop de vaccinatieplicht wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld met betrekking tot het moment van de inwerkingtreding van de vaccinatieplicht. Bij dit moment van inwerkingtreding wordt rekening gehouden met de tijd en logistiek die nodig is voor personeel en kinderen om zich te laten vaccineren.