TK | Kamervragen Leijten (SP) over uitblijven van verzoeken en vragen van Kamerleden over achtergrond en aanleiding van onderzoek naar vermeende fraude met kinderopvangtoeslag

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over het uitblijven van verzoeken en vragen van Kamerleden over achtergrond en aanleiding van het onderzoek naar vermeende fraude met kinderopvangtoeslag en het onterecht stopzetten van kinderopvangtoeslag bij honderden ouders


1
Respecteert u het recht van een Kamerlid om informatie op te vragen? Zo ja, hoe verklaart u dan dat u geen informatie verstrekt over wie de vervolgopdracht gaf aan de EDP-auditors aangaande documenten over de CAF 11-zaak? Bent u bereid de opdracht alsnog aan de Kamer te sturen? (1)

2
Wilt u de Kamer eveneens het document doen toekomen waarnaar wordt verwezen in het ‘proces van beoordeling’ over de bevindingen van de EDP-auditors, en waarin de verschillen tussen deze versies zijn toegelicht? Zo nee, waarom niet?

3
Wanneer is besloten tot ‘dieper’ en ‘nader’ onderzoek? Wat was de aanleiding tot dit extra onderzoek?

4
Wat betekent de formulering dat u ná het onderzoek van de EDP-auditors ‘later mijn eigen diepgravende exercitie’ bent begonnen? Wat behelsde die exercitie?

5
Erkent u dat het onbegrijpelijk voor de ouders is dat er op 28 juni 2019 gesteld wordt dat het over de hele linie fout is gegaan? Kunt u aangeven wat precies de doorslag gaf om zelf tot deze conclusie te komen?

6
Kunt u de opdracht van het stopzetten van de kinderopvangtoeslag in 2013 naar de Kamer sturen, alsmede de onderbouwing van de rechtmatigheid van het stopzetten?

7
Erkent u dat uw uitspraak in het plenair debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (21 maart 2019) over een gastouderbureau dat rommelde met de verantwoordingsuren onjuist is? Zo ja, hoe gaat u de schade die deze ondernemer is aangedaan herstellen? Zo nee, waarom blijft u achter uw uitspraak staan? (2) (3)

8
Kunt u aangeven welke disciplinaire maatregelen genomen zijn tegen een medewerker van de Belastingdienst? Kunt u ook aangeven welke verdenkingen daaraan ten grondslag liggen?

9
Zijn de medewerkers van de Belastingdienst die betrokken waren bij het onderzoek naar de zogenaamde fraude en het stopzetten van de kinderopvangtoeslag nog steeds betrokken bij dit onderwerp?

10
Hoe is het mogelijk dat de dossiers van gedupeerde ouders niet compleet zijn? Wanneer is dit vastgesteld en door wie?

11
Op welke grond zou u vertrouwen houden in iemand die keer op keer moet toegeven dat eerder gegeven informatie toch niet klopt? Kunt u deze vraag uitgebreid beantwoorden?

12
Kunt u deze vragen beantwoorden vóór woensdag 3 juli, 12.00 uur, in verband met het algemeen overleg “Stopzetten kinderopvangtoeslag” op donderdag 4 juli 2019?

(1) Kamerstukken II, vergaderjaar 2018-2019, 31 066, nr. 497.

(2) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/debat-over-het-evaluatierapport-over-het-onterecht

(3) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4727651/belastingdienst-toeslagen-snel-financien

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Omtzigt (CDA), ingezonden 1 juli
2019 (vraagnummer 2019Z13874).