TK | Kamervragen Omtzigt (CDA) over de CAF 11-zaak

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de CAF 11-zaak, waarin na ongeveer 10 keer Kamervragen eindelijk duidelijk geworden is dat er volstrekt onvoldoende basis was om de kinderopvangtoeslag van honderden gezinnen op te schorten en dat de Belastingdienst duidelijk langdurig onrechtmatig en een belastingdienst onwaardig gehandeld heeft


1. Herinnert u zich dat pas nadat de Kamer en u de echte documenten van de CAF 11-zaak onder ogen kregen, duidelijk werd hoe ongelooflijk de Belastingdienst ouders in deze zaak in de steek gelaten heeft?

2. Wanneer en naar aanleiding waarvan heeft u een eigen diepgravende analyse laten uitvoeren? Kunt u het resultaat hiervan aan de Kamer doen toekomen? 1)

3. Herinnert u zich dat in de casusbeschrijving Hawaii versie 0.9 (waarop het hele onderzoek en de stopzetting later gebaseerd zouden worden) gesteld is dat de signalen uit 2013 kwamen, terwijl na heel lang doorvragen van de Kamer en journalisten duidelijk werd dat de signalen uit 2011 kwamen en in 2013 al helemaal opgelost waren?

4. Kunt u aangeven van welke datum de twee interne versies 0.1 en 0.2 van de casusbeschrijving zijn?
Waneer zijn deze stukken aangemaakt?

5. Staan in de twee interne versies de signalen uit 2011 benoemd? Zo ja, met welk jaartal?

6. Kunt u de twee interne versies aan de Kamer doen toekomen?

7. Kunt u aangeven waarom de kinderopvangtoeslag van meer dan 300 gezinnen is stopgezet op basis van 16 actualiteitsbezoeken bij gastouders, terwijl u nu plompverloren toegeeft: “er is naar aanleiding van de actualiteitsbezoeken geen bewijs van fraude of misbruik vastgesteld bij een van de zestien bezochte gastouders”? 2)

8. Sinds wanneer weet u dat er bij de actualiteitsbezoeken geen bewijs van fraude en misbruik is vastgesteld bij een van de zestien bezochte gastouders?

9. Kunt u de volgende stukken aan de Kamer doen toekomen?
– de onderzoeksopdracht die aan de Auditdienst Rijk (ADR) is verschaft
– de inventarisatielijsten van de 262 documenten die door de EDP-auditors gevonden zijn
– de inventarisatielijst van de 480 documenten die op 10 oktober door de auditors zijn aangetroffen op de N-schrijf van de coordinator van het CAF 11-project
– de inventarisatielijst van de 198 stukken die de EDP-auditors op 22 oktober stuurden
– de vijf stukken uit 2011 waarin de trefwoorden CAF 11 en Hawaii voorkomen
– de (geanonimiseerde) rapportages van de actualiteitsbezoeken uit november 2013

10. Indien het antwoord op de voorgaande vraag nee luidt, beseft u dan dat deze twee documenten (en andere in deze vragen gevraagde documenten) gewoon onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen en dat u ze dus aan elke burger beschikbaar dient te stellen indien gevraagd?

11. Beseft u dat het kabinet zelf van mening is dat het informatierecht van een Kamerlid (artikel 68 van de Grondwet) verder gaat dan de Wob, maar dat u in deze casus stelselmatig documenten niet aan de Kamer verschaft?

12. Indien u ook maar een document in deze Kamervragen niet wilt verstrekken, wilt u die weigering dan aan het kabinet voorleggen, alwaar u alleen met een beroep op ‘het belang van de staat’ een document kunt weigeren aan een Kamerlid? Kunt u vervolgens aan de Kamer mededelen voor welke documenten (en op welke datum) het kabinet besloten heeft om deze documenten niet aan de Kamer te verschaffen?

13. Kunt u aangeven hoe het komt dat de dossiers in CAF 11 zo ongelooflijk incompleet zijn? Waren ze compleet genoeg voor het intrekken van de toeslagen?

14. Zitten alle verslagen van de actualiteitsbezoeken in de individuele dossiers van de ouders?

15. Welke acties gaat u binnen twee weken nemen richting de getroffen ouders (gastouders en vraagouders)? Of bent u van plan weer een half jaar te wachten, terwijl u er zelf kennis van genomen heeft in de individuele gesprekken dat het handelen van de Belastingdienst geleid heeft tot echtscheidingen, baanverlies, schulden en veel meer?

16. Bent u bereid de klokkenluider onmiddellijk en volledig te rehabiliteren?

17. Heeft u signalen dat er bij andere CAF-projecten zaken zijn misgegaan, zoals het stopzetten (i.p.v. opschorten) van kinderopvangtoeslagen – wat wettelijk niet mag -, het niet op tijd behandelen van bezwaarschriften en het handelen op basis van onvolledige signalen? Zo ja, welke en hoeveel signalen heeft u en wat gaat u daarmee doen?

18. Bent u bereid de opdracht aan de commissie-Donner zodanig te veranderen dat de hele periode vanaf 2013 onderzocht wordt? Kunt u de nieuwe onderzoeksopdracht aan de Kamer doen toekomen?

19. Bent u van mening dat burgers die door de Belastingdienst benadeeld zijn via een normale weg hun recht konden halen?

20. Is er een ook maar een Belastingdienstmedewerker op de vingers getikt (of meer) voor het feit dat burgers bewust niet te horen kregen welke bewijsstukken ze moesten insturen?

21. Is er een ook maar een Belastingdienstmedewerker op de vingers getikt (of meer) voor het feit dat grote aantallen bezwaarschriften meer dan een jaar zijn blijven liggen?

22. Is er een ook maar een Belastingdienstmedewerker op de vingers getikt (of meer) voor het feit dat de datum van de aanleiding verkeerd is weergegeven in de documenten?

23. Is er een ook maar een Belastingdienstmedewerker op de vingers getikt (of meer) voor het feit dat de dossiers volstrekt onvolledig geweest zijn?

24. Is er een ook maar een Belastingdienstmedewerker op de vingers getikt (of meer) voor het feit dat stukken van burgers zijn achtergehouden tot en met de Hoge Raad?

25. Kunt u deze vragen een voor een en zeer zorgvuldig beantwoorden en wel vóór woensdag 3 juli, 12.00 uur, in verband met het algemeen overleg “Stopzetten kinderopvangtoeslag” op donderdag 4 juli
2019?

1) Antwoord op vraag 4 in lijst van vragen en antwoorden over “Richting een oplossing voor ouders in de CAF 11-zaak (kinderopvangtoeslag)”, Kamerstuk 2019D28398

2) Antwoord op vraag 26 in lijst van vragen en antwoorden over “Richting een oplossing voor ouders in de CAF 11-zaak (kinderopvangtoeslag)”, Kamerstuk 2019D28398