TK | Stenogram wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2020 (eerste termijn) d.d. 28.10.2019 en schriftelijke antwoorden

Uitgelicht

  • selectie kinderopvang (inclusief schriftelijke antwoorden)

De voortzetting van het wetgevingsoverleg vindt plaats op maandag 4 november van 11.00 tot 23.00 uur.


De vaste commissie voor Financiën heeft op 28 oktober 2019 overleg gevoerd met de heer Snel, staatssecretaris van Financiën, over:  Pakket Belastingplan 2020

———————

Selectie kinderopvang

Mevrouw Leijten (SP):
Nog een doorn in de ogen van de SP: het rondpompen van geld met toeslagen. Voor mensen met een minimuminkomen is het zo dat zij voor 13% afhankelijk zijn van toeslagen voor hun inkomen. Als daar dan eens iets misgaat, hebben we een groot probleem. De toeslagen zijn een schuldenmachine, nog los van de heksenjacht bij de kinderopvangtoeslag. Daar kom ik nog wel op, zeg ik maar vast voor uw grote plezier, voorzitter. Iedereen die kinderopvangtoeslag krijgt, is daar blij mee. Kinderopvang is namelijk ontzettend duur. Je kind van onder de 4 jaar voor een dag onder de pannen, dus gewoon naar de crèche, kost minimaal €88. Minimaal! Als je dan weet dat iemand met wettelijk minimumloon maar ongeveer €75 per dag verdient, is het natuurlijk geen wonder dat die daar een tegemoetkoming voor krijgt. Dat is logisch. Ik denk ook dat dat goed is, want we willen dat mensen gaan werken. Maar het is toch vreemd dat de kinderopvang zo duur moet zijn, zeg ik tegen de staatssecretaris. We pompen dat geld rond via de toeslagen. De ouders betalen een heel hoge bijdrage. Er gaat van alles mis. Als we het geld van de toeslagen voor de kinderopvang gewoon zouden gebruiken om het uurtarief van de kinderopvang te verlagen, hoe duur zou de kinderopvang dan per uur zijn, vraag ik aan de staatssecretaris. Ik wil namelijk dat we van het toeslagencircus af gaan. Daar ben ik naar op zoek. Volgens mij zou het voor de staatssecretaris en deze Kamer ook een bevrijding zijn als we het niet meer over de toeslagen zouden hebben.

(…)

Kinderopvang
Mevrouw Leijten vraagt aandacht voor het rondpompen van geld rondom de kinderopvangtoeslag, benoemt dat de kinderopvangtoeslag schulden veroorzaakt en dat de kinderopvang zo duur is. Zij vraagt zich af of het geld voor de kinderopvangtoeslag niet beter gebruikt kan worden om het uurtarief te verlagen en hoe duur de opvang dan zou zijn. De rijksoverheid wil ouders ondersteunen in het combineren van arbeid met de zorg voor hun kinderen. Om deze reden ontvangen ouders die werken of een toeleiding daartoe volgen een financiële tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang in de vorm van een toeslag. De toeslag is inkomensafhankelijk: huishoudens met een lager inkomen ontvangen een hogere toeslag. De kinderopvangtoeslag is daarmee dus bedoeld om kinderopvang op een heel gerichte manier financieel toegankelijk te maken. Het overhevelen van deze financiële tegemoetkoming naar het generiek verlagen van het uurtarief zal geen bijdrage leveren aan het betaalbaarder maken van kinderopvang. Door de middelen die nu besteed worden aan de kinderopvangtoeslag in te zetten voor het verlagen van de tarieven, zou de overheid de tarieven kunnen verlagen tot het netto-uurtarief. De gemiddelde nettokosten voor ouders blijven na deze aanpassing ongewijzigd. Waar ouders het eerder via de toeslag kregen, is het nu in het uurtarief verwerkt. Bij een generieke verlaging van de uurprijs geldt bovendien dat het instrument minder gericht wordt, en dat sommige groepen, met name lage inkomens, meer gaan betalen voor de kinderopvang dan nu het geval is. Nu krijgen lage inkomens nog een groter percentage (tot maximaal 96%) van de kosten vergoed. Hoge inkomens krijgen een lagere vergoeding (tot minimaal 33%).

Dit gezegd hebbende heeft het kabinet wel aandacht voor de problematiek die met het stelsel van toeslagen gepaard gaat. Tegen die achtergrond is het kabinet eind 2018 een IBO gestart naar de toeslagen dat zich richt op het burgerperspectief en aandacht besteedt aan de schuldenproblematiek als gevolg van toeslagen en het niet-gebruik door burgers van toeslagen. Tegelijkertijd is in 2018, in samenwerking tussen de Belastingdienst en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het verbetertraject kinderopvangtoeslag gestart. Ook het brede kinderopvangveld, branche- en oudervertegenwoordigingen en kinderopvangorganisaties, is hierbij betrokken. Het verbetertraject omvat een pakket aan maatregelen om binnen het huidige stelsel van de kinderopvangtoeslag de dienstverlening aan ouders te verbeteren en daarmee de problematiek van hoge terugvorderingen terug te dringen.