Toezicht en handhaving kinderopvang (informatie voor ondernemers)

Toegelicht:

De brochure is als bijlage toegevoegd.


‘Toezicht en handhaving kinderopvang’ van GGD GHOR Nederland bevat de nieuwste informatie voor (nieuwe) houders in de kinderopvang.

De brochure geeft de houder een overzicht van de belangrijkste eisen waar een kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarbij gaat de brochure in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente.